Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εκλογές 2019: Εκπτώσεις σε τρένα και λεωφορεία των ΚΤΕΛ στους εκλογείς που θα ταξιδέψουν γα να ψηφίσουν

Εκλο­γές 2019: Εκπτώ­σεις σε τρέ­να και λεω­φο­ρεία των ΚΤΕΛ στους εκλο­γείς που θα ταξι­δέ­ψουν γα να ψηφί­σουν στον τόπο όπου είναι εγγεγραμένοι.

Τρένα

Συγκε­κρι­μέ­να, μειω­μέ­νες κατά 30% τιμές εισι­τη­ρί­ων προ­σφέ­ρει στους επι­βά­τες η ΤΡΑΙΝΟΣΕ, προ­κει­μέ­νου να διευ­κο­λυν­θούν να ταξι­δέ­ψουν για την άσκη­ση του εκλο­γι­κού τους δικαιώματος.

Η έκπτω­ση αφο­ρά στα εισι­τή­ρια για ταξί­δι απλής μετά­βα­σης ή μετ’ επι­στρο­φής, από τον τόπο δια­μο­νής στον τόπο άσκη­σης του εκλο­γι­κού δικαιώ­μα­τος, και χορη­γεί­ται με την επί­δει­ξη της ταυ­τό­τη­τας και βεβαί­ω­ση του τόπου άσκη­σης του εκλο­γι­κού δικαιώ­μα­τος από την επί­ση­μη ιστο­σε­λί­δα του υπουρ­γεί­ου Εσωτερικών.

Δικαστικοί επιμελητές

Επί­σης, έκπτω­ση 30% επί των κανο­νι­κών τιμών των εισι­τη­ρί­ων θα χορη­γεί­ται και στους εκπρο­σώ­πους της δικα­στι­κής αρχής, καθώς και σε εφό­ρους και δικα­στι­κούς αντι­προ­σώ­πους, για τη μετα­κί­νη­σή τους από τον τόπο δια­μο­νής τους στον τόπο άσκη­σης των καθη­κό­ντων τους, με επί­δει­ξη της σχε­τι­κής από­φα­σης διορισμού.

Η έκπτω­ση 30% θα χορη­γεί­ται μόνο για την αγο­ρά εισι­τη­ρί­ων από φυσι­κά σημεία έκδο­σης εισι­τη­ρί­ων της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, δηλα­δή δεν θα ισχύ­ει για εκδό­σεις εισι­τη­ρί­ων μέσω Internet, και θα ισχύ­σει και στην περί­πτω­ση επα­να­λη­πτι­κών δημο­τι­κών εκλο­γών για ταξί­δια που πραγ­μα­το­ποιού­νται έως και 4 Ιου­νί­ου. Η συγκε­κρι­μέ­νη έκπτω­ση δεν θα παρέ­χε­ται για τις μετα­κι­νή­σεις στην προ­α­στια­κή γραμ­μή της Αθή­νας και της δια­δρο­μής Πάτρα-Ρίο.

Για επι­βά­τες οι οποί­οι, λόγω ιδιό­τη­τας, δικαιού­νται έκπτω­ση (πχ φοι­τη­τές, πολύ­τε­κνοι, ΑΜΕΑ κλπ), εφαρ­μό­ζε­ται κατά περί­πτω­ση η ευνοϊ­κό­τε­ρη τιμολόγηση.

Μειωμένες τιμές και στα ΚΤΕΛ για τις εκλογές

Το Προ­ε­δρείο του Δ.Σ. της Πανελ­λα­δι­κής Ομο­σπον­δί­ας Αυτο­κι­νη­τι­στών Υπε­ρα­στι­κών Συγκοι­νω­νιών απο­φά­σι­σε ομό­φω­να όπως όλα τα υπε­ρα­στι­κά ΚΤΕΛ να χορη­γή­σουν στους ψηφο­φό­ρους έκπτω­ση 25% επί των ισχυου­σών τιμών των κανο­νι­κών εισι­τη­ρί­ων, μόνο για τις δια­νο­μαρ­χια­κές μετα­κι­νή­σεις, κατά τα χρο­νι­κά διαστήματα :

α) από 24 έως και 28 Μαΐ­ου 2019 για τις ευρω­ε­κλο­γές και τις αυτο­διοι­κη­τι­κές εκλο­γές και

β) από 31 Μαΐ­ου έως και 4 Ιου­νί­ου 2019 για τις επα­να­λη­πτι­κές αυτο­διοι­κη­τι­κές εκλογές

Η έκπτω­ση αφο­ρά, επι­πλέ­ον, τους αντι­προ­σώ­πους της δικα­στι­κής αρχής και τους εφό­ρους τους. Η έκπτω­ση είναι επί των κανο­νι­κών εισι­τη­ρί­ων. Δεν δίνε­ται δηλα­δή κάποιο επι­πλέ­ον κίνη­τρο π.χ. στους φοι­τη­τές ή στους πολύ­τε­κνους κλπ, που μετα­κι­νού­νται με ΚΤΕΛ και αντι­με­τω­πί­ζουν συνή­θως σοβα­ρές οικο­νο­μι­κές δυσκο­λί­ες, να πάνε να ψηφί­σουν, καθώς αυτοί δεν εκδί­δουν κανο­νι­κό αλλά μειωμένο.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο