Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εκλογές 2023: Επικεφαλής στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας του ΚΚΕ ο Θανάσης Παφίλης — Που θα είναι υποψήφιος ο Δ. Κουτσούμπας

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρης Κου­τσού­μπας στις βου­λευ­τι­κές εκλο­γές θα είναι υπο­ψή­φιος στις Περι­φέ­ρειες του Βόρειου Τομέα Αθη­νών, της Α’ Θεσ­σα­λο­νί­κης και της Φθιώτιδας.

Η Αλέ­κα Παπα­ρή­γα, μέλος της ΚΕ και βου­λευ­τής Επι­κρα­τεί­ας του ΚΚΕ, μετά από 30 χρό­νια παρου­σί­ας στο Κοι­νο­βού­λιο, σύμ­φω­να και με τη δική της γνώ­μη, δεν θα είναι υπο­ψή­φια στις επερ­χό­με­νες εκλο­γές, στο πλαί­σιο και της ανα­νέ­ω­σης της Κοι­νο­βου­λευ­τι­κής Ομάδας.

Επι­κε­φα­λής του ψηφο­δελ­τί­ου Επι­κρα­τεί­ας θα είναι ο Θανά­σης Παφί­λης, μέλος της ΚΕ και κοι­νο­βου­λευ­τι­κός εκπρό­σω­πος του Κόμματος.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο