Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εκλογές 2023: Μάθε πού ψηφίζεις – Ποιοι ετεροδημότες δεν θα ψηφίσουν στον τόπο κατοικίας τους

Στην τελι­κή ευθεία για τις εθνι­κές εκλο­γές της 21ης Μαΐ­ου ‑αν και ακό­μη δεν έχουν προ­κη­ρυ­χθεί επι­σή­μως- και οι πολί­τες μπο­ρούν εύκο­λα να μάθουν σε ποιο εκλο­γι­κό κέντρο θα ψηφί­σουν. Μάλι­στα έχουν ενσω­μα­τω­θεί στους κατα­λό­γους και οι ετε­ρο­δη­μό­τες που υπέ­βαλ­λαν αίτη­ση έως τις 28 Φεβρουαρίου.

Πιο συγκε­κρι­μέ­να, η τελευ­ταία ενη­μέ­ρω­ση πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στις 11 Απρι­λί­ου 2023 και περι­λάμ­βα­νε μετα­βο­λές μέχρι και τις 28/02/2023. Όσοι ετε­ρο­δη­μό­τες υπέ­βαλ­λαν αίτη­ση για μετα­φο­ρά, από 1η Μαρ­τί­ου και μετά, θα πρέ­πει να μετα­βούν στην περιο­χή που είχαν τα δικαιώ­μα­τά τους, καθώς δεν ενσω­μα­τώ­θη­καν στις αλλαγές.

Θα πρέ­πει να σημειω­θεί ότι είναι αδύ­να­τη πλέ­ον η ανά­κλη­ση της αίτη­σης, δηλα­δή η δια­γρα­φή από τους ειδι­κούς εκλο­γι­κούς κατα­λό­γους ετεροδημοτών.

Στην διεύ­θυν­ση του υπουρ­γεί­ου Εσω­τε­ρι­κών μπο­ρεί­τε να δεί­τε εδώ που ψηφί­ζε­τε χωρίς κωδι­κούς και passwords. Αρκεί να συμπλη­ρώ­σε­τε το όνο­μα, το επώ­νυ­μο, αλλά και τα ονό­μα­τα των γονιών σας και την χρο­νο­λο­γία γέν­νη­σή σας.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο