Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εκλογές 2023: Ξεκινά τη λειτουργία του ο νέος εκλογικός ιστότοπος του ΚΚΕ ekloges.kke.gr

Ξεκι­νά τη λει­τουρ­γία ο νέος εκλο­γι­κός ιστό­το­πος του ΚΚΕ στη διεύ­θυν­ση ekloges.kke.gr

Στο νέο site συγκε­ντρώ­νε­ται ένα μεγά­λο μέρος της προ­ε­κλο­γι­κής δρα­στη­ριό­τη­τας του ΚΚΕ.

Στο ekloges.kke.gr ο χρή­στης βρίσκει:

— Όλες τις παρεμ­βά­σεις του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δ. Κου­τσού­μπα (παρεμ­βά­σεις σε ΜΜΕ, περιο­δεί­ες κ.α).

— Τις παρεμ­βά­σεις των υπο­ψη­φί­ων βου­λευ­τών του ΚΚΕ στα ΜΜΕ.

— Όλα τα προ­ε­κλο­γι­κά υλι­κά του ΚΚΕ (videos, φυλ­λά­δια κ.α.).

— Ειδι­κή ενό­τη­τα με τις προ­τά­σεις — διεκ­δι­κή­σεις του ΚΚΕ για τα μεγά­λα λαϊ­κά προβλήματα.

— Χρη­στι­κές πλη­ρο­φο­ρί­ες για την δια­δι­κα­σία των εκλο­γών και τους ετεροδημότες.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο