Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εκλογές 2023: Οι υποψήφιοι βουλευτές του ΚΚΕ στην Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης

Οι υπο­ψή­φιοι βου­λευ­τές στα ψηφο­δέλ­τια του ΚΚΕ στις δύο εκλο­γι­κές περι­φέ­ρειες της Θεσσαλονίκης.

Επι­κε­φα­λής του ψηφο­δελ­τί­ου της Α’ εκλο­γι­κής περι­φέ­ρειας Θεσ­σα­λο­νί­κης είναι ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κουτσούμπας. 

Επι­πλέ­ον το ψηφο­δέλ­τιο στην Α’ Θεσ­σα­λο­νί­κης απο­τε­λεί­ται από τους:

1. Αβρα­μό­που­λος Σωτή­ρης. 42 ετών, πολι­τι­κός μηχα­νι­κός, κάτο­χος μετα­πτυ­χια­κού διπλώ­μα­τος στη «Σει­σμι­κή Μηχα­νι­κή και Αντι­σει­σμι­κές Κατα­σκευ­ές». Μεγά­λω­σε και ζει στη Θεσ­σα­λο­νί­κη. Δρα­στη­ριο­ποι­ή­θη­κε από μικρή ηλι­κία στο μαθη­τι­κό και φοι­τη­τι­κό κίνη­μα και στη συνέ­χεια στο κίνη­μα των μισθω­τών και αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νων μηχα­νι­κών. Είναι περι­φε­ρεια­κός Σύμ­βου­λος και επι­κε­φα­λής του συν­δυα­σμού της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» στην Περι­φέ­ρεια Κεντρι­κής Μακεδονίας.

2. Αγο­ρα­στού Αθα­να­σία: 37 ετών, μεγά­λω­σε και ζει στην Θεσ­σα­λο­νί­κη. Σπού­δα­σε στο τμή­μα Πολι­τι­κών Μηχα­νι­κών του ΔΙΠΑΕ Σερ­ρών, ενώ σήμε­ρα εργά­ζε­ται σε εται­ρεία Logistics. Είναι Πρό­ε­δρος του σωμα­τεί­ου Ιδιω­τι­κών Υπαλ­λή­λων Ν. Θεσ­σα­λο­νί­κης και εκλεγ­μέ­νη στο Γενι­κό Συμ­βού­λιο του Εργα­τι­κού Κέντρου Θεσσαλονίκης.

3. Βελ­δε­μί­ρη Στε­φα­νία: 50 ετών, είναι εικα­στι­κός και δια­τη­ρεί καλ­λι­τε­χνι­κό εργα­στή­ρι για παι­διά στις Συκιές Θεσ­σα­λο­νί­κης. Παράλ­λη­λα, εργά­ζε­ται ως Συντη­ρή­τρια Αρχαιο­λο­γι­κών Ευρη­μά­των και Έργων Τέχνης και είναι Μέλος του Επι­με­λη­τη­ρί­ου Εικα­στι­κών Τεχνών Ελλάδος.

4. Γεωρ­γιά­δη Αγο­ρού­λα (Ρού­λα): 30 ετών, ειδι­κευό­με­νη ψυχί­α­τρος στο Ψυχια­τρι­κό Νοσο­κο­μείο Θεσ­σα­λο­νί­κης. Κατά­γε­ται από τις Λιβα­νά­τες Φθιώ­τι­δας. Είναι μέλος του Διοι­κη­τι­κού Συμ­βου­λί­ου της Ένω­σης Νοσο­κο­μεια­κών Ιατρών Θεσ­σα­λο­νί­κης, μέλος της Πανελ­λα­δι­κής Γραμ­μα­τεί­ας του Εθνι­κού Συμ­βου­λί­ου κατά των Ναρ­κω­τι­κών και πρό­ε­δρος του Παραρ­τή­μα­τος της Θεσ­σα­λο­νί­κης. Έχει ιδιαί­τε­ρη ενα­σχό­λη­ση με τη φρο­ντί­δα αδέ­σπο­των και κακο­ποι­η­μέ­νων ζώων.

5. Δελής Γιάν­νης: 62 ετών, βου­λευ­τής του ΚΚΕ στην Α΄ εκλο­γι­κή περι­φέ­ρεια Θεσ­σα­λο­νί­κης. Δάσκα­λος στην Πρω­το­βάθ­μια Εκπαί­δευ­ση και από­φοι­τος του Τμή­μα­τος Ιστο­ρί­ας-Αρχαιο­λο­γί­ας του Α.Π.Θ. Διε­τέ­λε­σε στέ­λε­χος του ταξι­κού συν­δι­κα­λι­στι­κού κινή­μα­τος, εκλεγ­μέ­νος στη Διδα­σκα­λι­κή Ομο­σπον­δία Ελλά­δος και την ΑΔΕΔΥ. Εκλεγ­μέ­νος, επί­σης, δημο­τι­κός σύμ­βου­λος από το 2013 έως το 2019 με το ψηφο­δέλ­τιο της Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης στο Δημο­τι­κό Συμ­βού­λιο του Δήμου Θεσσαλονίκης.

6. Ζαμπέ­το­γλου Κώστας: 48 ετών, γεν­νή­θη­κε και ζει στη Θεσ­σα­λο­νί­κη. Είναι από­φοι­τος του Τμή­μα­τος Χημεί­ας του Αρι­στο­τε­λεί­ου Πανε­πι­στη­μί­ου Θεσ­σα­λο­νί­κης με μετα­πτυ­χια­κό στην χημεία περι­βάλ­λο­ντος. Εργα­ζό­με­νος στην Εται­ρεία Ύδρευ­σης και Απο­χέ­τευ­σης Θεσ­σα­λο­νί­κης. Μέλος του Διοι­κη­τι­κού Συμ­βου­λί­ου του Σωμα­τεί­ου Εργα­ζο­μέ­νων της ΕΥΑΘ.

7. Ζαρια­νό­που­λος Σωτή­ρης: 62 ετών, συντα­ξιού­χος τρα­πε­ζο­ϋ­πάλ­λη­λος. Από­φοι­τος Αγγλι­κής Φιλο­λο­γί­ας του ΑΠΘ. Μέλος της Διοί­κη­σης του Εργα­τι­κού Κέντρου Θεσ­σα­λο­νί­κης από το 2000 και Γενι­κός Γραμ­μα­τέ­ας του από το 2003 έως το 2014. Υπήρ­ξε μέλος της Διοί­κη­σης και της Εκτε­λε­στι­κής Επι­τρο­πής της ΓΣΕΕ. Ευρω­βου­λευ­τής του ΚΚΕ 2014 — 2019 και νυν δημο­τι­κός σύμ­βου­λος Δήμου Θεσ­σα­λο­νί­κης με τη «Λαϊ­κή Συσπείρωση».

8. Θεο­γνώ­στου Νικο­λέ­τα: 31 ετών, νομι­κός και μετα­πτυ­χια­κή φοι­τή­τρια στην Νομι­κή Σχο­λή του Α.Π.Θ. Εργά­ζε­ται ως ιδιω­τι­κή υπάλ­λη­λος. Είναι εκλεγ­μέ­νη Δημο­τι­κή Σύμ­βου­λος με την Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση στον Δήμο Παύ­λου Μελά. Δρα­στη­ριο­ποιεί­ται στο συν­δι­κα­λι­στι­κό και στο γυναι­κείο κίνη­μα και είναι εκλεγ­μέ­νη στο Διοι­κη­τι­κό Συμ­βού­λιο της Ομο­σπον­δί­ας Γυναι­κών Ελλά­δος και του Σωμα­τεί­ου υπαλ­λή­λων Συμβολαιογραφείων.

9. Καρα­μή­τρου Ειρή­νη: 35 ετών, μεγά­λω­σε και κατοι­κεί στον Εύο­σμο Θεσ­σα­λο­νί­κης. Είναι από­φοι­τος του τμή­μα­τος Μηχα­νι­κών Ηλε­κτρο­νι­κών Υπο­λο­γι­στών, Τηλε­πι­κοι­νω­νιών και Δικτύ­ων του Πανε­πι­στη­μί­ου Θεσ­σα­λί­ας στον Βόλο. Εργά­ζε­ται σε εται­ρία νέων τεχνο­λο­γιών ως μηχα­νι­κός λογι­σμι­κού και είναι πρό­ε­δρος του Συν­δι­κά­του Εργα­το­ϋ­παλ­λή­λων Τηλε­πι­κοι­νω­νιών και Πλη­ρο­φο­ρι­κής Ν. Θεσσαλονίκης.

10. Κοκο­νάς Αθα­νά­σιος: 49 ετών. Εργά­ζε­ται ως ιδιω­τι­κός υπάλ­λη­λος. Πρό­ε­δρος της Ομο­σπον­δί­ας Γονέ­ων Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας και Αντι­πρό­ε­δρος της ΑΣΓΜΕ. Είναι εκλεγ­μέ­νος Δημο­τι­κός Σύμ­βου­λος με την Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση στον Δήμο Κορ­δε­λιού- Ευόσμου.

11. Κον­δύ­λης Ηλί­ας: 49 ετών, ψυχί­α­τρος και ιατρός δημό­σιας υγεί­ας, Ανα­πλη­ρω­τής Καθη­γη­τής Πολι­τι­κής Υγεί­ας – Πρω­το­βάθ­μιας Φρο­ντί­δας Υγεί­ας στο Τμή­μα Ιατρι­κής του ΑΠΘ. Έχει εργα­στεί ως ερευ­νη­τής και Επί­κου­ρος Καθη­γη­τής στην Ιατρι­κή Σχο­λή του Πανε­πι­στη­μί­ου QueenMaryστο Λον­δί­νο. Έχει δια­τε­λέ­σει μέλος του Διο­κη­τι­κού Συμ­βου­λί­ου της Ένω­σης Νοσο­κο­μεια­κών Ιατρών Νομού Σερ­ρών και εν συνε­χεία του νομού Θεσ­σα­λο­νί­κης (ΕΝΙΘ).Είναι αντι­πρό­ε­δρος της Διε­θνούς Ένω­σης για την Πολι­τι­κή Υγεί­ας στην Ευρώ­πη (IAHPE) και εκλεγ­μέ­νος στο Διοι­κη­τι­κό Συμ­βού­λιο του Ενιαί­ου Συλ­λό­γου ΔΕΠ στο ΑΠΘ.

12. Κου­τσου­ράς Θανά­σης: 42 ετών, γεν­νή­θη­κε και ζει στη Θεσ­σα­λο­νί­κη. Απο­φοί­τη­σε από το 14ό εσπε­ρι­νό ΤΕΕ του Ευκλεί­δη από το τμή­μα των ηλε­κτρο­λό­γων εγκα­τα­στά­σε­ων. Από μικρή ηλι­κία εργά­ζε­ται στον κλά­δο των κατα­σκευών ως ηλε­κτρο­τε­χνί­της-συντη­ρη­τής κτη­ρί­ου . Είναι μέλος του Διοι­κη­τι­κού Συμ­βου­λί­ου της Ομο­σπον­δί­ας Οικο­δό­μων, γραμ­μα­τέ­ας στο Διοι­κη­τι­κό Συμ­βού­λιο του Συν­δι­κά­του Οικο­δό­μων Θεσ­σα­λο­νί­κης και μέλος της διοί­κη­σης του Εργα­τι­κού Κέντρου Θεσσαλονίκης.

13. Μάν­τζας Γιάν­νης: 46 χρο­νών. Είναι ρομ και μεγά­λω­σε στον συνοι­κι­σμό των ρομά στον Ορχο­με­νό Βοιω­τί­ας. Από το 2015 ζει και δρα­στη­ριο­ποιεί­ται στον Εύο­σμο Θεσ­σα­λο­νί­κης. Ασχο­λεί­ται δια­χρο­νι­κά με ζητή­μα­τα ρατσι­στι­κής βίας και υπήρ­ξε ενερ­γό μέλος στη μάχη των ανθρω­πί­νων δικαιω­μά­των των Ρομά. Είναι πολι­τι­κός επι­στή­μο­νας και μετα­πτυ­χια­κός φοι­τη­τής Κοι­νω­νι­κής Ανθρω­πο­λο­γί­ας στο Πανε­πι­στη­μί­ου Μακε­δο­νί­ας, με ειδί­κευ­ση στην Κοι­νω­νι­κή Ανθρω­πο­λο­γία, εστιά­ζο­ντας στην ομά­δα των Ελλή­νων Ρομά. Εργά­ζε­ται ως επι­στη­μο­νι­κός συνερ­γά­της της Πανελ­λα­δι­κής Συνο­μο­σπον­δί­ας Ελλή­νων Ρομά ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ από το 2020 και δρα­στη­ριο­ποιεί­ται σε καθη­με­ρι­νή βάση στο πεδίο με στό­χο την βελ­τί­ω­ση των συν­θη­κών δια­βί­ω­σης των Ρομά.

14. Μπα­ντής Φίλιπ­πος: 49 ετών, γεν­νή­θη­κε και ζει στην Θεσ­σα­λο­νί­κη. Τελεί­ω­σε το Πολυ­κλα­δι­κό Λύκειο Θεσ­σα­λο­νί­κης και σπού­δα­σε αρτο­ζα­χα­ρο­πλά­στης στο 1ο Ι.Ε.Κ Θεσ­σα­λο­νί­κης. Από το 1993 εργά­ζε­ται ως τεχνί­της μπου­γα­τσο­ποιός στην οικο­γε­νεια­κή επι­χεί­ρη­ση. Διδά­σκει Αρτο­ζα­χα­ρο­πλα­στι­κή σε ιδιω­τι­κά Ι.Ε.Κ. Είναι μέλος της Λέσχης Αρχι­ζα­χα­ρο­πλα­στών Ελλά­δος, της Συντε­χνί­ας κατα­στη­μα­ταρ­χών-ζαχα­ρο­πλα­στών Θεσ­σα­λο­νί­κης, του Thessaloniki Food Festival και του Συλ­λό­γου Τρι­τέ­κνων «Τρί­αι­να». Από το 2010 έως το 2019 υπήρ­ξε σύμ­βου­λος στη Β΄ δημο­τι­κή κοι­νό­τη­τα Θεσ­σα­λο­νί­κης με την παρά­τα­ξη «Πρω­το­βου­λία για τη Θεσ­σα­λο­νί­κη». Το 2019 ήταν υπο­ψή­φιος δημο­τι­κός σύμ­βου­λος με τη Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση στο Δήμο Θεσ­σα­λο­νί­κης. Ασχο­λεί­ται από μαθη­τής ακό­μα με το θέα­τρο και το ραδιόφωνο.

15. Νικο­λα­ΐ­δου Έυα: 69 ετών, δημο­σιο­γρά­φος και συγ­γρα­φέ­ας. Γεν­νή­θη­κε στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, όπου και τελεί­ω­σε το 1ο Δημο­τι­κό Σχο­λείο Αμπε­λο­κή­πων. Σπού­δα­σε δημο­σιο­γρα­φία στην Αθή­να και συνέ­χι­σε της σπου­δές της στη δημο­σιο­γρα­φία και την κοι­νω­νιο­λο­γία στο Λον­δί­νο και στο Παρί­σι. Διο­ρί­στη­κε στην ΕΡΤ, όπου εργά­στη­κε 35 χρό­νια, στο ραδιό­φω­νο και στην τηλε­ό­ρα­ση. Εργά­στη­κε στον ημε­ρή­σιο και περιο­δι­κό τύπο. Έχει γρά­ψει 10 βιβλία. Είναι μέλος της ΕΣΗΕΑ (Ένω­σης Συντα­κτών Ημε­ρη­σί­ων Εφη­με­ρί­δων Αθή­νας) και της Διε­θνούς Ομο­σπον­δί­ας Δημοσιογράφων.

16. Παπα­δο­πού­λου Ανα­στα­σία: 27 ετών, μετα­πτυ­χια­κή φοι­τή­τρια του τμή­μα­τος Πολι­τι­κών Μηχα­νι­κών ΑΠΘ, στο οποίο φοί­τη­σε και ως προ­πτυ­χια­κή φοι­τή­τρια, ανα­πτύσ­σο­ντας έντο­νη αγω­νι­στι­κή και πολι­τι­κή δρά­ση. Δρα­στη­ριο­ποιεί­ται και στον τομέα του πολι­τι­σμού ως ανα­πλη­ρω­μα­τι­κό μέλος του Διοι­κη­τι­κού Συμ­βου­λί­ου του Πολι­τι­στι­κού Συλ­λό­γου Κατοί­κων Νέας Πολι­τεί­ας Εύοσμου.

17. Ποι­κι­λί­δου Ανα­στα­σία: 27 ετών. Γεν­νή­θη­κε και μεγά­λω­σε  στην Καλα­μα­ριά. Απο­φοί­τη­σε από το 5ο Γενι­κό Λύκειο Θεσ­σα­λο­νί­κης. Το 2014 εισή­χθη στο Τμή­μα Οικο­νο­μι­κών Επι­στη­μών  του ΑΠΘ. Σήμε­ρα είναι ιδιω­τι­κή υπάλ­λη­λος, εργα­ζό­με­νη  σε εται­ρεία logistcs. Είναι εκλεγ­μέ­νη δημο­τι­κή σύμ­βου­λος με τη Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση στο Δήμο Καλα­μα­ριάς. Επί­σης, είναι μέλος του σωμα­τεί­ου ιδιω­τι­κών υπαλ­λή­λων και  του συλ­λό­γου κατοί­κων στο Καρα­μπουρ­νά­κι Καλα­μα­ριάς “ο Ποσειδώνας”.

18. Ραδί­σης Παντε­λής: 66 ετών, δικη­γό­ρος. Γεν­νή­θη­κε και ζει στην Θεσ­σα­λο­νί­κη. Σπού­δα­σε στην Ανω­τά­τη Βιο­μη­χα­νι­κή Σχο­λή και έπει­τα στη Νομι­κή σχο­λή Θεσ­σα­λο­νί­κης. Υπήρ­ξε μέλος του διοι­κη­τι­κού συμ­βου­λί­ου του Δικη­γο­ρι­κού Συλ­λό­γου Θεσ­σα­λο­νί­κης από το έτος 2005 μέχρι και το έτος 2014 και αντι­πρό­ε­δρος του, από το 2008 έως το 2010. Στις εκλο­γές του δικη­γο­ρι­κού συλ­λό­γου Θεσ­σα­λο­νί­κης το 2021 ήταν υπο­ψή­φιος πρό­ε­δρος της Αγω­νι­στι­κής Συσπεί­ρω­σης Δικη­γό­ρων Θεσσαλονίκης.

19. Τομπου­λί­δης Βασί­λης: 41 ετών, δικη­γό­ρος. Γεν­νή­θη­κε και μεγά­λω­σε στην Καλα­μα­ριά. Είναι από­φοι­τος της Νομι­κής Σχο­λής του Δημο­κρί­τειου Πανε­πι­στη­μί­ου Θρά­κης, με μετα­πτυ­χια­κές σπου­δές στο τμή­μα Δικαί­ου των Επι­χει­ρή­σε­ων και Εργα­σια­κού Δικαί­ου. Από το 2007 δια­τη­ρεί δικη­γο­ρι­κό γρα­φείο. Υπήρ­ξε για χρό­νια αθλη­τής της αντι­σφαί­ρι­σης (tennis) στον Απόλ­λω­να Καλα­μα­ριάς και στον Όμι­λο Αντι­σφαί­ρι­σης Θεσ­σα­λο­νί­κης με σημα­ντι­κές δια­κρί­σεις. Έχει δια­τε­λέ­σει υπο­ψή­φιος δημο­τι­κός σύμ­βου­λος με το συν­δυα­σμό της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» σε προη­γού­με­νες εκλο­γι­κές ανα­με­τρή­σεις στο Δήμο Θεσ­σα­λο­νί­κης και στο Δήμο Καλαμαριάς.

20. Τσια­ού­σης Κυριά­κος: 41 ετών, εργα­ζό­με­νος στο επι­σι­τι­σμό. Έχει ανα­πτύ­ξει πλού­σια δρά­ση στο μαθη­τι­κό, μετέ­πει­τα στο σπου­δα­στι­κό μέχρι και σήμε­ρα στο εργα­τι­κό κίνη­μα. Εκλεγ­μέ­νος αντι­πρό­ε­δρος στο ΣΕΤΕΠΕ (Συν­δι­κά­το Εργα­το­ϋ­παλ­λή­λων Του­ρι­στι­κών ΕΠι­σι­τι­στι­κών Επι­χει­ρή­σε­ων) Θεσ­σα­λο­νί­κης, μέλος της διοί­κη­σης του ΕΚΘ και της πανελ­λή­νιας ομο­σπον­δί­ας των εργα­ζό­με­νων στον επι­σι­τι­σμό τουρισμό.

Οι υποψήφιοι του ΚΚΕ στην Β’ εκλογική Περιφέρεια Θεσσαλονίκης

1. Αφε­ντου­λί­δουΑλμπά­νη Κων­στα­ντί­να: Είναι 29 ετών, από­φοι­τος της Πολυ­τε­χνι­κής Σχο­λής ΑΠΘ, του τμή­μα­τος Αρχι­τε­κτό­νων Μηχα­νι­κών, όπου έδω­σε μάχες μέσα από τον σύλ­λο­γο φοι­τη­τών. Σήμε­ρα εργά­ζε­ται ως ιδιω­τι­κή υπάλ­λη­λος στον κλά­δο του ιμα­τι­σμού και δρα­στη­ριο­ποιεί­ται ενερ­γά στο εργα­τι­κό κίνη­μα, ως γραμ­μα­τέ­ας του Συν­δι­κά­του Ιμα­τι­σμού και Δέρ­μα­τος Κεντρι­κής Μακεδονίας.

2. Και­νουρ­γιά­κη Στέλ­λα: 39 ετών, γεν­νή­θη­κε και μεγά­λω­σε στα Χανιά, είναι από­φοι­τος Εφαρ­μο­σμέ­νης Πλη­ρο­φο­ρι­κής του Πανε­πι­στη­μί­ου Μακε­δο­νί­ας και κάτο­χος μετα­πτυ­χια­κού. Σήμε­ρα εργά­ζε­ται ως συμ­βα­σιού­χος στο ΑΠΘ και παράλ­λη­λα διδά­σκει ως ωρο­μί­σθια εκπαι­δευ­τι­κός σε ΕΠΑΣ (επαγ­γελ­μα­τι­κές σχο­λές) του ΟΑΕΔ και σε δημό­σια ΙΕΚ. Είναι μέλος Διοι­κη­τι­κού Συμ­βου­λί­ου του Συλ­λό­γου Γονέ­ων & Κηδε­μό­νων στο 2ου Δημο­τι­κού Σχο­λεί­ου Πυλαίας.

3. Κυγιά­κης Χρή­στος: 33 χρο­νών, γεν­νή­θη­κε και μεγά­λω­σε στο Καλο­χώ­ρι Θεσ­σα­λο­νί­κης. Είναι εργα­ζό­με­νος σε απο­θή­κη supermarket στην Βιο­μη­χα­νι­κή Περιο­χή Θεσ­σα­λο­νί­κης. Από το 2021 είναι αντι­πρό­ε­δρος στην Ένω­ση Εμπο­ρο­ϋ­παλ­λή­λων Νομού Θεσσαλονίκης.

4. Κυρια­ζί­δης Χάρης: 38 ετών, μεγά­λω­σε στο Καλα­μω­τό. Σήμε­ρα ζει στην Θεσ­σα­λο­νί­κη όπου και εργά­ζε­ται σε εται­ρεία τρο­φί­μων. Έχει σπου­δά­σει στο τμή­μα Ηλε­κτρο­νι­κών Μηχα­νι­κών του ΤΕΙ Λαμί­ας. Είναι πρό­ε­δρος του σωμα­τεί­ου Τρο­φί­μων — Γάλα­κτος Κ. Μακε­δο­νί­ας, εκλεγ­μέ­νος στην αντί­στοι­χη Ομο­σπον­δία, όπως επί­σης και στην διοί­κη­ση του Εργα­τι­κού Κέντρου Θεσσαλονίκης.

5. Λυμπε­ρί­δου Χρι­στί­να: 25 ετών, Γεν­νή­θη­κε και ζει στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, ενώ κατά­γε­ται από τα Κρύα Νερά Σοχού. Είναι τελειό­φοι­τος του Τμή­μα­τος Ιστο­ρί­ας και Αρχαιο­λο­γί­ας ΑΠΘ. Εργα­ζό­με­νη στον επι­σι­τι­σμό και μέλος του ΣΕΤΕΠΕ (Συν­δι­κά­του Εργα­το­ϋ­παλ­λή­λων Του­ρι­στι­κών ΕΠι­σι­τι­στι­κών Επι­χει­ρή­σε­ων). Ήταν υπο­ψή­φια Δημο­τι­κή Σύμ­βου­λος με τη Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση στο Δήμο Θεσ­σα­λο­νί­κης το 2019.

6. Μαάι­τα Τζα­μάλ- Οδυσ­σέ­ας: 44 ετών, διδά­κτο­ρας του τμή­μα­τος Φυσι­κής του Α.Π.Θ. και κάτο­χος μετα­πτυ­χια­κού διπλώ­μα­τος ειδί­κευ­σης. Σήμε­ρα εργά­ζε­ται ως συμ­βα­σιού­χος καθη­γη­τής στο τμή­μα φυσι­κής του ΔΙΠΑΕ ενώ στο παρελ­θόν έχει διδά­ξει και σε άλλα πανε­πι­στη­μια­κά τμή­μα­τα. Είναι μέλος της Ένω­σης Ελλή­νων Φυσι­κών και της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης Μηχα­νι­κής. Είναι δημο­τι­κός σύμ­βου­λος με τη Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση στο δήμο Πυλαί­ας- Χορ­τιά­τη. Πρό­ε­δρος του Διοι­κη­τι­κού Συμ­βου­λί­ου του Συλ­λό­γου Γονέ­ων του 1ου δημο­τι­κού σχο­λεί­ου Πανο­ρά­μα­τος και μέλος του Διοι­κη­τι­κού Συμ­βου­λί­ου της Ένω­σης Γονέ­ων Πυλαί­ας Χορτιάτη.

7. Μακρή Χαρά: 35χρονων, κάτοι­κος Θέρ­μης. Είναι από­φοι­τος του τμή­μα­τος Του­ρι­στι­κών Επι­χει­ρή­σε­ων του ΤΕΙ Θεσ­σα­λο­νί­κης. Δρα­στη­ριο­ποιεί­ται ως επαγ­γελ­μα­τί­ας στον κλά­δο της δια­νο­μής και εμπο­ρί­ας τροφίμων.

8. Πολυ­κάρ­που Σίσ­συ: 52 ετών, γεν­νή­θη­κε στη Θεσ­σα­λο­νί­κη και μεγά­λω­σε στην Περαία. Είναι πτυ­χιού­χος του Τμή­μα­τος Φιλο­λο­γί­ας της Φιλο­σο­φι­κής Σχο­λής ΑΠΘ και σήμε­ρα διδά­σκει στο 3ο Γυμνά­σιο Ωραιο­κά­στρου. Είναι μέλος του Διοι­κη­τι­κού Συμ­βου­λί­ου της Ε’ ΕΛΜΕ Θεσ­σα­λο­νί­κης και μέλος της Εκτε­λε­στι­κής Επι­τρο­πής του νομαρ­χια­κού τμή­μα­τος Θεσ­σα­λο­νί­κης της ΑΔΕΔΥ.

9. Στε­φα­νί­δης Κοσμάς: 43 ετών, κάτοι­κος Επα­νο­μής. Είναι από­φοι­τος ΙΕΚ Ηχο­λη­ψί­ας. Εργά­στη­κε για πολ­λά χρό­νια στο χώρο των Μέσων Μαζι­κής Ενη­μέ­ρω­σης ως τεχνι­κός ήχου. Τα τελευ­ταία χρό­νια είναι αγρό­της και γραμ­μα­τέ­ας στον Αγρο­το­κτη­νο­τρο­φι­κό σύλ­λο­γο Ανα­το­λι­κής Θεσ­σα­λο­νί­κης. Επί­σης είναι αντι­πρό­ε­δρος του διοι­κη­τι­κού συμ­βου­λί­ου της Ένω­σης Γονέ­ων Δήμου Θερμαϊκού.

10. Στολ­τί­δης Λεω­νί­δας: 48 ετών, βου­λευ­τής του ΚΚΕ στη Β’ εκλο­γι­κή περι­φέ­ρεια Θεσ­σα­λο­νί­κης. Γεν­νή­θη­κε στην Τασκέν­δη της Σοβιε­τι­κής Ένω­σης και σπού­δα­σε μηχα­νι­κός τηλε­πι­κοι­νω­νιών και δικτύ­ων στο Πολυ­τε­χνείο Λένιν της Σόφιας στη Βουλ­γα­ρία. Είναι εκλεγ­μέ­νος στη διοί­κη­ση της ΓΣΕΕ, στη διοί­κη­ση του ΕΚΘ και στη διοί­κη­ση της ομο­σπον­δί­ας των εργα­ζο­μέ­νων στον ΟΤΕ. Διε­τέ­λε­σε γενι­κός γραμ­μα­τέ­ας του ΕΚΘ την περί­ο­δο 2014 έως και το 2019.

11. Τσου­ρα­λά­κης Αλέ­ξαν­δρος: 56 ετών. Κάτοι­κος Σταυ­ρού του Δήμου Βόλ­βης. Είναι γραμ­μα­τέ­ας του Δασι­κού Συνε­ται­ρι­σμού Εργα­σί­ας «Η ΕΝΩΣΗ» Σταυ­ρού Θεσ­σα­λο­νί­κης και πρό­ε­δρος του σωμα­τεί­ου Δασερ­γα­τών Μακε­δο­νί­ας – Θρά­κης. Επί­σης είναι μέλος του Γενι­κού Συμ­βου­λί­ου της Ομο­σπον­δί­ας Οικο­δό­μων και Συνα­φών Επαγ­γελ­μά­των. Διε­τέ­λε­σε Δημο­τι­κός σύμ­βου­λος στο Δήμο Ρεντί­νας Θεσ­σα­λο­νί­κης και πρό­ε­δρος του παι­δι­κού σταθ­μού του Σταυ­ρού Θεσσαλονίκης.

12. Χατζη­κυ­ριά­κου Λίνα: 40 ετών. Από­φοι­τος του τμή­μα­τος Νομι­κής και του τμή­μα­τος Ιτα­λι­κής Γλώσ­σας και Φιλο­λο­γί­ας ΑΠΘ. Ασκεί μάχι­μη δικη­γο­ρία στην Θεσ­σα­λο­νί­κη από το 2007 και είναι εκλεγ­μέ­νη Δημο­τι­κή Σύμ­βου­λος με την Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση στον Δήμο Δέλτα.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο