Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εκλογές 2023: Χρήσιμες οδηγίες για την εκλογική διαδικασία της 25ης Ιουνίου

Παρα­θέ­του­με ορι­σμέ­νες χρή­σι­μες οδη­γί­ες ενό­ψει των βου­λευ­τι­κών εκλο­γών της 25ης Ιού­νη. Αφο­ρούν τους ετε­ρο­δη­μό­τες, τους φαντά­ρους, τους εκλο­γείς από το εξω­τε­ρι­κό και τα νέα ψηφο­δέλ­τια που θα χρη­σι­μο­ποι­η­θούν σε αυτήν την εκλο­γι­κή διαδικασία.

Για τους ετεροδημότες

Σύμ­φω­να με ανα­κοί­νω­ση του υπουρ­γεί­ου Εσω­τε­ρι­κών, οι εκλο­γι­κοί κατά­λο­γοι με τους οποί­ους θα γίνουν οι εκλο­γές της 25ης Ιού­νη θα περι­λαμ­βά­νουν ως ετε­ρο­δη­μό­τες όσους έκα­ναν σχε­τι­κή αίτη­ση για να ψηφί­σουν ως ετε­ρο­δη­μό­τες στον τόπο δια­μο­νής τους μέχρι και τις 30 Απρί­λη 2023.

Ωστό­σο, όσοι έκα­ναν τέτοια αίτη­ση μέχρι τις 30 Απρί­λη 2023 θα πρέ­πει ΑΜΕΣΑ να απευ­θυν­θούν στον δήμο δια­μο­νής τους και να ελέγ­ξουν ότι η αίτη­σή τους διεκ­πε­ραιώ­θη­κε. Μόνο εάν η αίτη­ση διεκ­πε­ραιώ­θη­κε έγκαι­ρα από τον δήμο, για να περι­λη­φθεί στους εκλο­γι­κούς κατα­λό­γους της Β’ Ανα­θε­ώ­ρη­σης, με τους οποί­ους θα γίνουν οι εκλο­γές, θα μπο­ρεί ο ετε­ρο­δη­μό­της να ψηφί­σει εκεί που δήλω­σε, δηλα­δή στον τόπο δια­μο­νής του. Δια­φο­ρε­τι­κά, η αίτη­ση δεν θα λαμ­βά­νε­ται υπό­ψη γι’ αυτές τις εκλο­γές και ο συγκε­κρι­μέ­νος εκλο­γέ­ας θα ψηφί­ζει ΜΟΝΟ στον δήμο στους βασι­κούς εκλο­γι­κούς κατα­λό­γους του οποί­ου είναι εγγεγραμμένος.

Εάν η αίτη­ση του ετε­ρο­δη­μό­τη διεκ­πε­ραιώ­θη­κε έγκαι­ρα, παρα­μέ­νει η προ­ϋ­πό­θε­ση του νόμου ότι για να ψηφί­σει όντως ως ετε­ρο­δη­μό­της στον δήμο δια­μο­νής του, θα πρέ­πει να συμπλη­ρω­θεί ο απαι­τού­με­νος αριθ­μός των 40 ετε­ρο­δη­μο­τών από την ίδια εκλο­γι­κή περι­φέ­ρεια, ώστε να συγκρο­τη­θεί ειδι­κό εκλο­γι­κό τμή­μα ετεροδημοτών.

Αν δεν συγκρο­τη­θεί ειδι­κό τμή­μα ετε­ρο­δη­μο­τών που να τον συμπε­ρι­λά­βει, ο ετε­ρο­δη­μό­της ψηφί­ζει μόνο στον δήμο της βασι­κής εγγρα­φής του.

Γι’ αυτό οι ετε­ρο­δη­μό­τες, ακό­μα κι αν η αίτη­σή τους διεκ­πε­ραιώ­θη­κε, θα πρέ­πει να παρα­κο­λου­θούν και να επι­βε­βαιώ­σουν πού ψηφί­ζουν, στη σχε­τι­κή ιστο­σε­λί­δα του υπουρ­γεί­ου («Μάθε Πού Ψηφίζεις»).

Για κάθε πλη­ρο­φο­ρία και βοή­θεια οι ετε­ρο­δη­μό­τες μπο­ρούν να επι­κοι­νω­νούν και με την Επι­τρο­πή Ετε­ρο­δη­μο­τών της ΚΟ Αττι­κής του ΚΚΕ (Αχαρ­νών 241) καθη­με­ρι­νά στα τηλέ­φω­να 210.5282.527 και 210.5282.535, ώρες 9 π.μ. με 2 μ.μ. και 5 μ.μ. με 9 μ.μ.

Για το εξωτερικό

Με βάση τη νέα ημε­ρο­μη­νία προ­κή­ρυ­ξης των εκλο­γών, θα μπο­ρούν να ψηφί­σουν ως κάτοι­κοι εξω­τε­ρι­κού στα τμή­μα­τα που θα συγκρο­τη­θούν στις διά­φο­ρες χώρες του εξω­τε­ρι­κού όσοι έκα­ναν αίτη­ση εγγρα­φής στους εκλο­γι­κούς κατα­λό­γους εξω­τε­ρι­κού έως και τις 17 Μάη.

Οσοι έκα­ναν αίτη­ση μετά τις 17 Μάη, ακό­μα κι αν την ολο­κλή­ρω­σαν επι­τυ­χώς, δεν θα μπο­ρούν να ψηφί­σουν στο εξω­τε­ρι­κό, αλλά θα πρέ­πει να μετα­βούν στην Ελλά­δα για να ψηφί­σουν στις 25 Ιούνη.

Οι αιτή­σεις ανα­στο­λής ή δια­γρα­φής από τους κατα­λό­γους εξω­τε­ρι­κού ήταν δυνα­τές μέχρι και τις 26 Μάη.

Σε κάθε περί­πτω­ση, οι εκλο­γείς θα πρέ­πει να επι­βε­βαιώ­σουν πού ψηφί­ζουν (Ελλά­δα ή εξω­τε­ρι­κό), ελέγ­χο­ντας τις αιτή­σεις τους και την πορεία τους, απευ­θυ­νό­με­νοι και στα τηλέ­φω­να του υπουρ­γεί­ου Εσωτερικών.

Ως προς τα τμή­μα­τα στις χώρες του εξω­τε­ρι­κού, επει­δή δια­μορ­φώ­νο­νται νέοι εκλο­γι­κοί κατά­λο­γοι είναι πιθα­νό να προ­κύ­ψουν και νέα εκλο­γι­κά τμήματα.

Για περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες, τηλ. επι­κοι­νω­νί­ας: 210.2592.111, 210.2592.192, 6957.301.381.

Να διευκολυνθεί η ψήφος όλων των εργαζομένων, φαντάρων, φοιτητών

Το ΚΚΕ διεκ­δι­κεί να εξα­σφα­λι­στεί δωρε­άν μετα­κί­νη­ση όλων των εκλο­γέ­ων με τα Μέσα Μαζι­κής Μετα­φο­ράς (λεω­φο­ρεία, πλοία, τρέ­να) και επι­πλέ­ον να είναι ελεύ­θε­ρα τα διόδια.

Ιδιαί­τε­ρα να διευ­κο­λυν­θούν όλοι οι εργα­ζό­με­νοι, όπως σε Του­ρι­σμό — Επι­σι­τι­σμό, με εξα­σφά­λι­ση αδειών από τους εργο­δό­τες αλλά και δωρε­άν εισι­τη­ρί­ων με ευθύ­νη του κρά­τους, ώστε να ασκή­σουν το εκλο­γι­κό τους δικαί­ω­μα. Πρό­κει­ται για την ελά­χι­στη μορ­φή διευ­κό­λυν­σης, αφού η κυβέρ­νη­ση είχε απορ­ρί­ψει τη σχε­τι­κή τρο­πο­λο­γία που είχε κατα­θέ­σει έγκαι­ρα το ΚΚΕ στη Βου­λή για να ψηφί­ζουν οι παρα­πά­νω εργα­ζό­με­νοι στον τόπο εργα­σί­ας τους.

Οπωσ­δή­πο­τε να λυθεί το ζήτη­μα της δωρε­άν μετα­κί­νη­σης των φαντά­ρων στον τόπο που ψηφί­ζουν, με τη χορή­γη­ση βέβαια σχε­τι­κής άδειας.

Ειδι­κά μέτρα πρέ­πει επί­σης να ληφθούν για τους χιλιά­δες φοι­τη­τές που σπου­δά­ζουν μακριά από τον τόπο τους, καθώς οι εκλο­γές στις 25 Ιού­νη θα διε­ξα­χθούν εν μέσω της εξε­τα­στι­κής περιό­δου όλων των πανε­πι­στη­μια­κών ιδρυ­μά­των της χώρας. Το ΚΚΕ ζητά­ει να εξα­σφα­λι­στεί η δωρε­άν μετα­κί­νη­ση όλων των φοι­τη­τών, να προ­σαρ­μο­στεί έγκαι­ρα το πρό­γραμ­μα διε­ξα­γω­γής της εξε­τα­στι­κής με βάση τον προ­γραμ­μα­τι­σμό κάθε ιδρύ­μα­τος, όπως επί­σης να δοθεί ειδι­κή άδεια για τους φοι­τη­τές που πραγ­μα­το­ποιούν την πρα­κτι­κή τους άσκη­ση, παρά­τα­ση για την υπο­βο­λή εξα­μη­νιαί­ων και διπλω­μα­τι­κών εργα­σιών και ανα­προ­σαρ­μο­γή του προ­γράμ­μα­τος εργα­στη­ρί­ων ή ασκή­σε­ων υπαίθρου.

Προμηθευόμαστε τα νέα ψηφοδέλτια του ΚΚΕ

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι οι εκλο­γές της 25ης Ιού­νη θα γίνουν με ΝΕΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ, στα οποία οι υπο­ψή­φιοι ανα­γρά­φο­νται όχι με αλφα­βη­τι­κή σει­ρά, αλλά με λίστα που δια­μορ­φώ­νει κάθε πολι­τι­κό κόμ­μα, και έτσι ανα­κη­ρύσ­σο­νται από τον Αρειο Πάγο.

ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΑΣΤΕ έγκαι­ρα τα νέα ψηφο­δέλ­τια του ΚΚΕ από τα εκλο­γι­κά κέντρα, τα κιό­σκια, τα γρα­φεία των Κομ­μα­τι­κών Οργα­νώ­σε­ων σε κάθε περιοχή.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΔΕΝ χρη­σι­μο­ποιού­με τα παλιά ψηφο­δέλ­τια, των εκλο­γών της 21ης Μάη. Αν κάποιος κατά λάθος ψηφί­σει με αυτό το ψηφο­δέλ­τιο, θα βγει ΑΚΥΡΟ.

902.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο