Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εκλογές 25 Ιουνίου: Πώς ψηφίζουν οι ετεροδημότες

Επει­δή δια­κι­νού­νται ανα­λη­θείς πλη­ρο­φο­ρί­ες στο δια­δί­κτυο και σε διά­φο­ρα Μέσα, ότι οι ετε­ρο­δη­μό­τες μπο­ρούν να κάνουν αίτη­ση και τον μήνα Μάη, ώστε να ψηφί­σουν στις 25 Ιού­νη στον τόπο δια­μο­νής τους, τονί­ζου­με ότι αυτό δεν ισχύ­ει.

Δεν μπο­ρεί κανείς να κάνει αίτη­ση τώρα για να ψηφί­σει στις 25 Ιού­νη ως ετε­ρο­δη­μό­της.

Τι ισχύ­ει;

Αυτοί που σίγου­ρα θα ψηφί­σουν ως ετε­ρο­δη­μό­τες στις νέες εκλο­γές είναι όσοι ψήφι­σαν ως ετε­ρο­δη­μό­τες και στις εκλο­γές της 21ης Μάη. Δηλα­δή όσοι εγγρά­φη­καν στους σχε­τι­κούς κατα­λό­γους με αίτη­σή τους μέχρι τις 28 Φλε­βά­ρη και στη συνέ­χεια συγκρο­τή­θη­κε τμή­μα 40 ετε­ρο­δη­μο­τών από την ίδια εκλο­γι­κή περι­φέ­ρεια στην περιο­χή τους.

Τι ισχύ­ει για αυτούς που έκα­ναν αίτη­ση ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 30 ΑΠΡΙΛΗ;

Οσοι έκα­ναν αίτη­ση εγγρα­φής στους κατα­λό­γους ετε­ρο­δη­μο­τών τους μήνες Μάρ­τη και Απρί­λη, δηλα­δή έκα­ναν αίτη­ση μέχρι τις 30 Απρί­λη, θα πρέ­πει να τους επι­τρα­πεί να ψηφί­σουν ως ετε­ρο­δη­μό­τες στις εκλο­γές της 25ης Ιού­νη. ΟΜΩΣ αυτήν τη στιγ­μή αυτό δεν είναι εξα­σφα­λι­σμέ­νο, με ευθύ­νη του υπουργείου.

Ηδη με παρεμ­βά­σεις του το ΚΚΕ απαι­τεί να παρ­θούν όλα τα μέτρα, με ευθύ­νη του υπουρ­γεί­ου, για να μπο­ρέ­σουν να ψηφί­σουν ως ετε­ρο­δη­μό­τες όσοι έκα­ναν αίτη­ση μέχρι τις 30 Απρίλη.

Θα είναι απα­ρά­δε­κτο να στε­ρη­θούν το δικαί­ω­μα ψήφου χιλιά­δες εργα­ζό­με­νοι και νέοι που δεν μπο­ρούν να αντα­πο­κρι­θούν στα υπέ­ρο­γκα έξο­δα μετα­κί­νη­σης, και βέβαια οι χιλιά­δες εργα­ζό­με­νοι στον Του­ρι­σμό — Επισιτισμό.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο