Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΕΚΛΟΓΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ: ψηφίζουμε «Πανεπιστημονική Οικονομολόγων»

«Καμία αναμονή! Οργανώσου — Πάλεψε!».

Με αυτό το σύν­θη­μα απευ­θύ­νε­ται η «Πανε­πι­στη­μο­νι­κή Οικο­νο­μο­λό­γων» (ΔΠΚ‑Ο), το ψηφο­δέλ­τιο όπου συμ­με­τέ­χουν πρω­το­πό­ροι αγω­νι­στές του εργα­τι­κού — λαϊ­κού κινή­μα­τος και το οποίο στη­ρί­ζει το ΚΚΕ, σε μισθω­τούς και αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νους οικο­νο­μο­λό­γους και τους καλεί να την ενι­σχύ­σουν με την ψήφο τους στις εκλο­γές της Κυρια­κής 15 Δεκέμ­βρη, στο Οικο­νο­μι­κό Επι­με­λη­τή­ριο Ελλά­δας (ΟΕΕ), για τη Συνέ­λευ­ση των Αντι­προ­σώ­πων και νέων Τοπι­κών Διοι­κή­σε­ων. Οι εκλο­γές θα διε­ξα­χθούν από τις 8 π.μ. μέχρι τις 6 μ.μ. Στην Αθή­να θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν στο Ζάπ­πειο.

Η «Πανε­πι­στη­μο­νι­κή Οικο­νο­μο­λό­γων» (ΔΠΚ‑Ο) στο κάλε­σμά της σημειώ­νει μετα­ξύ άλλων πως «η ελπί­δα δεν βρί­σκε­ται στην πολι­τι­κή που δια­σφα­λί­ζει προ­σέλ­κυ­ση επεν­δύ­σε­ων και αύξη­ση των κερ­δών των ομί­λων, όπως μας λένε υπό τον τίτλο της “βιώ­σι­μης ανά­πτυ­ξης”.

Χαρα­κτη­ρι­στι­κά παρα­δείγ­μα­τα ο κλά­δος του του­ρι­σμού και οι ελεγ­κτι­κές εται­ρεί­ες που επη­ρε­ά­στη­καν λιγό­τε­ρο από την οικο­νο­μι­κή κρί­ση και μπή­καν πιο γρή­γο­ρα σε φάση ανά­καμ­ψης. Η κερ­δο­φο­ρία και οι “μπίζ­νες” των ομί­λων σε αυτούς τους κλά­δους είναι σε ανο­δι­κή πορεία, αλλά οι μισθοί συμπιέ­ζο­νται στα­θε­ρά τα τελευ­ταία χρό­νια, τα εργα­σια­κά δικαιώ­μα­τα περιο­ρί­ζο­νται και όποιος αντέ­ξει. Στον κλά­δο των ελεγ­κτι­κών — λογι­στι­κών υπη­ρε­σιών αρνού­νται ακό­μα και την υπο­γρα­φή κλα­δι­κής ΣΣΕ που θα κατο­χυ­ρώ­νει τους εργαζόμενους.

Το κεφά­λαιο απαι­τεί φθη­νή εργα­τι­κή δύνα­μη για να ανα­κάμ­ψουν και να αυξη­θούν τα κέρ­δη του. Θυσιά­ζουν τα δικαιώ­μα­τά μας για να θωρα­κι­στεί η αντα­γω­νι­στι­κό­τη­τα των μονοπωλίων».

Τονί­ζει ότι «ο πραγ­μα­τι­κός αντί­πα­λός μας έχει ονο­μα­τε­πώ­νυ­μο: Είναι οι μονο­πω­λια­κοί όμι­λοι, το κεφά­λαιο και η εξου­σία του, οι ιμπε­ρια­λι­στι­κές συμ­μα­χί­ες που το στη­ρί­ζουν. Είναι η εγχώ­ρια άρχου­σα τάξη (ΣΕΒ κ.ά.), η ΕΕ και το ΝΑΤΟ. Αυτόν τον αντί­πα­λο υπη­ρε­τούν όλες οι αστι­κές κυβερ­νή­σεις και ο πολύ­χρω­μος θία­σος των παρα­τά­ξε­ων στο ΟΕΕ που σε θυμού­νται προεκλογικά».

Σημειώ­νει πως «το ΟΕΕ συμ­βάλ­λει στη σφα­γή των δικαιω­μά­των μας. Η πλειο­ψη­φία των παρα­τά­ξε­ων στο ΟΕΕ (ΔΗΚΙΟ / ΠΔΣΟ / ΠΟΦΕ‑Ε / “ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ” / “ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ” / ΑΚΙΟΕ κ.ά.) έβα­λε πλά­τη στην εφαρ­μο­γή της πολι­τι­κής που ενι­σχύ­ει το μεγά­λο κεφά­λαιο προ­ω­θώ­ντας απο­φα­σι­στι­κά την “Μπο­λό­νια” και την “απε­λευ­θέ­ρω­ση” των επαγ­γελ­μά­των, την αντια­σφα­λι­στι­κή πολι­τι­κή ΝΔ — ΠΑΣΟΚ — ΣΥΡΙΖΑ, δίνο­ντας κάθε φορά μια κάλ­πι­κη “μάχη” για ορι­σμέ­νες απ’ τις συνέ­πειες. Το ΟΕΕ τοπο­θε­τεί­ται σε όλα τα ζητή­μα­τα από τη σκο­πιά των ανα­γκών των καπι­τα­λι­στών. Η διέ­ξο­δος που προ­βάλ­λει είναι γνω­στή: Αιμα­τη­ρές θυσί­ες από τους εργα­ζό­με­νους και τα λαϊ­κά στρώ­μα­τα για την καπι­τα­λι­στι­κή ανά­πτυ­ξη», ενώ τονί­ζει πως οι απα­τη­λές φωνές για ένα ΟΕΕ δήθεν για όλους τους οικο­νο­μο­λό­γους «στο­χεύ­ουν στο να χει­ρα­γω­γή­σουν τους εργα­ζό­με­νους, να τους υπο­τά­ξουν σε έναν κρα­τι­κό θεσμό, όπως το ΟΕΕ, που υπη­ρε­τεί τις ανά­γκες του μεγά­λου κεφα­λαί­ου. Σε έναν φορέα που συνυ­πάρ­χουν διευ­θυ­ντι­κά στε­λέ­χη και μέτο­χοι ομί­λων, μεγα­λο­ε­πι­χει­ρη­μα­τί­ες και κρα­τι­κά στε­λέ­χη με μισθω­τούς και αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νους, ανέρ­γους. Τα δικά μας συμ­φέ­ρο­ντα, τα συμ­φέ­ρο­ντα των πολ­λών είναι ασυμ­βί­βα­στα με τα συμ­φέ­ρο­ντα των μεγα­λο­ε­πι­χει­ρη­μα­τιών, των μεγά­λων εται­ρειών και των ομίλων».

Και καλεί τους οικο­νο­μο­λό­γους να πάρουν θέση για την οργά­νω­ση της αντε­πί­θε­σης, θυμί­ζο­ντας πως «οι δυνά­μεις της “Πανε­πι­στη­μο­νι­κής” (ΔΠΚ‑Ο) βρέ­θη­καν όλα τα προη­γού­με­να χρό­νια στην πρώ­τη γραμ­μή της πάλης ενά­ντια σε κάθε αντι­λαϊ­κό μέτρο. Εδω­σαν και δίνουν ατα­λά­ντευ­τα, μέσα και έξω απ’ το ΟΕΕ, τη μάχη για την υπε­ρά­σπι­ση των δικαιω­μά­των μας, σημα­δεύ­ο­ντας τον πραγ­μα­τι­κό αντί­πα­λο, το κεφά­λαιο και την ΕΕ. Παλεύ­ου­με για τη ζωή που μας αξί­ζει, με βάση τις σύγ­χρο­νες δυνα­τό­τη­τες που δίνει η ανά­πτυ­ξη των παρα­γω­γι­κών δυνά­με­ων και η παρα­γω­γι­κό­τη­τα της εργα­σί­ας με την αλμα­τώ­δη εξέ­λι­ξη της τεχνολογίας.

Η ενίσχυση της “Πανεπιστημονικής” (ΔΠΚ‑Ο) είναι ένας ακόμα σταθμός στην οργάνωση της αντεπίθεσης, στον αγώνα για ριζικές αλλαγές στην οικονομία και στην εξουσία, για διεκδίκηση καλύτερης ζωής και ανάπτυξης που θα υπηρετεί τα λαϊκά συμφέροντα».


 

✔️   Περισ­σό­τε­ρα στην ιστο­σε­λί­δα της «Πανε­πι­στη­μο­νι­κής»(ΔΠΚ‑Ο)

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο