Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εκλογική «σύμπραξη» της Ένωσης Κεντρώων με τον ακροδεξιό Νικολόπουλο

Η Ένω­ση Κεντρώ­ων και το ακρο­δε­ξιό Χρι­στια­νι­κό Δημο­κρα­τι­κό Κόμ­μα πραγ­μα­το­ποί­η­σαν την επί­ση­μη παρου­σί­α­ση της συνερ­γα­σί­ας τους σήμε­ρα το πρωί σε πολι­τι­κή εκδή­λω­ση όπου οι Βασί­λης Λεβέ­ντης και Νίκος Νικο­λό­που­λος έδω­σαν το στίγ­μα της εκλο­γι­κής τους συμπόρευσης. 

Είχε προη­γη­θεί η συνε­δρί­α­ση της Κεντρι­κής Επι­τρο­πής του Χρι­στια­νι­κού Δημο­κρα­τι­κού Κόμ­μα­τος, η οποία ενέ­κρι­νε ομό­φω­να την προ­ω­θού­με­νη σύμπραξη.

Ο Βασί­λης Λεβέ­ντης γνω­στο­ποί­η­σε ότι στη συνερ­γα­σία συμ­με­τέ­χουν το «Κίνη­μα Πρα­σί­νων», το «Κίνη­μα ΑμεΑ», ο βου­λευ­τής των ΑΝΕΛ, Κώστας Κατσί­κης, και «πατριώ­τες από τα συλ­λα­λη­τή­ρια για τη Μακεδονία». 

Ο πρό­ε­δρος της Ένω­σης Κεντρώ­ων υπο­γράμ­μι­σε ότι η εκλο­γι­κή εκστρα­τεία συνι­στά «μάχη κατά της δια­φθο­ράς», εκφρά­ζο­ντας την ελπί­δα για νίκη και είσο­δο του σχη­μα­τι­σμού στη Βουλή.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο