Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εκνευρίστηκε η «Εστία» με τα μνημεία που θα τοποθετήσει το ΚΚΕ σε Γυάρο και Μακρόνησο

Εκνευ­ρί­στη­κε η εφη­με­ρί­δα «Εστία» με τα μνη­μεία που θα τοπο­θε­τή­σει το ΚΚΕ σε Γυά­ρο και Μακρό­νη­σο, για να τιμή­σει τους χιλιά­δες εξό­ρι­στους κομ­μου­νι­στές και αγω­νι­στές που βασα­νί­στη­καν και εξο­ντώ­θη­καν στα ξερο­νή­σια. Και με ένα άρθρο χωρο­φυ­λα­κί­στι­κου ύφους, εξα­πο­λύ­ει μια εμε­τι­κή επί­θε­ση στο «αμε­τα­νό­η­το» ΚΚΕ, στους «συμ­μο­ρί­τες» του ΔΣΕ, στον Χαρί­λαο Φλω­ρά­κη, στο «απάν­θρω­πο “σιδη­ρούν παρα­πέ­τα­σμα”», αλλά και στα αστι­κά κόμ­μα­τα που δήθεν «ανέ­χο­νται» το ΚΚΕ και «ικα­νο­ποιούν τα αιτή­μα­τα της κομ­μου­νι­στι­κής αρι­στε­ράς»… Συνι­στού­με ψυχραι­μία σε κάθε λογής κομ­μου­νι­στο­φά­γους, όπως ο συντά­κτης του κατά­πτυ­στου άρθρου. Αυτό που δεν μπο­ρούν να χωνέ­ψουν, είναι ότι χάρη στο ΚΚΕ, την αντο­χή της πολι­τι­κής και της δρά­σης του, οι πιο λαμπρές σελί­δες από την Ιστο­ρία του λαϊ­κού κινή­μα­τος, οι αξί­ες και οι στό­χοι του παρα­μέ­νουν ζωντα­νά, συνε­χί­ζουν να εμπνέ­ουν και να κινη­το­ποιούν χιλιά­δες νέους αγω­νι­στές. Δεν είναι τυχαίο άλλω­στε ότι η πρω­το­βου­λία του Κόμ­μα­τος για την τοπο­θέ­τη­ση των μνη­μεί­ων βρή­κε μεγά­λη απή­χη­ση και ο πανελ­λα­δι­κός δια­γω­νι­σμός για την επι­λο­γή τους είχε μεγά­λη συμ­με­το­χή. Δικαιο­λο­γη­μέ­νη επο­μέ­νως η «ξινί­λα» τους, αλλά ας δοκι­μά­σουν καμιά σόδα…

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο