Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εκνευρισμένες οι ΗΠΑ από την αναποτελεσματικότητα της επέμβασής τους στη Βενεζουέλα επιτίθενται σε Κούβα και Ρωσία

Εκνευ­ρι­σμέ­νος από την ανα­πο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα των ενερ­γειών επέ­μα­σής τους στη Βενε­ζου­έ­λα, ο Μ. Πομπέο εξα­πέ­λυ­σε επί­θε­ση σε Κού­βα και Ρωσία για τη στή­ρι­ξη που προ­σφέ­ρουν στη χώρα της Λατι­νι­κής Αμε­ρι­κής. Ερω­τη­θείς σχε­τι­κά με τη δυνα­μι­κή, που μοιά­ζει να έχει φρε­νά­ρει, αφό­του η κυβέρ­νη­ση του Ντό­ναλντ Τραμπ ανα­γνώ­ρι­σε τον Γκουαϊ­δό ως μετα­βα­τι­κό πρό­ε­δρο της Βενε­ζου­έ­λας την 23η Ιανουα­ρί­ου, ο Πομπέο ανα­γνώ­ρι­σε πως η Ουά­σινγ­κτον θα «προ­τι­μού­σε τα πράγ­μα­τα να προ­χω­ρή­σουν πιο γρή­γο­ρα», πριν συμπλη­ρώ­σει πως πιστεύ­ει ότι «τα πράγ­μα­τα κινού­νται προς την κατεύ­θυν­ση που θέλουν οι πολί­τες της Βενε­ζου­έ­λας, και θα συνε­χί­σουν με αυτόν τον τρόπο».

Ο επι­κε­φα­λής της αμε­ρι­κα­νι­κής διπλω­μα­τί­ας Μάικ Πομπέο εξα­πέ­λυ­σε χθες Δευ­τέ­ρα σφο­δρή φρα­στι­κή επί­θε­ση ενα­ντί­ον της Κού­βας και της Ρωσί­ας, διό­τι προ­σφέ­ρουν υπο­στή­ρι­ξη στον πρό­ε­δρο της Βενε­ζου­έ­λας Νικο­λάς Μαδού­ρο, τον οποίο οι ΗΠΑ προ­σπα­θούν να ανα­τρέ­ψουν και να τοπο­θε­τή­σουν μαριο­νέ­τα τους.

Ανα­φε­ρό­με­νος στη γενι­κευ­μέ­νη δια­κο­πή της ηλε­κτρο­δό­τη­σης που πλήτ­τει τη λατι­νο­α­με­ρι­κά­νι­κη χώρα, ο υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών των ΗΠΑ ισχυ­ρί­στη­κε ότι η χώρα του δεν φέρει την παρα­μι­κρή ευθύ­νη γι’ αυτή, προ­σά­πτο­ντας στο ότι η Βενε­ζου­έ­λα έχει «σοσια­λι­στι­κό καθε­στώς» το πρόβλημα.

«Ο Νικο­λάς Μαδού­ρο υπο­σχό­ταν στους πολί­τες της Βενε­ζου­έ­λας καλύ­τε­ρη ζωή και τον σοσια­λι­στι­κό παρά­δει­σο. Κρά­τη­σε τον λόγο του ως προς τη σοσια­λι­στι­κή διά­στα­ση, πράγ­μα που δημιούρ­γη­σε για ακό­μη μια φορά τη συντα­γή μιας οικο­νο­μι­κής κατα­στρο­φής», υπο­στή­ρι­ξε ο Πομπέο κατά τη διάρ­κεια απρο­γραμ­μά­τι­στων δηλώ­σε­ών του στον Τύπο. «Όσο για τον παρά­δει­σο, δεν ήταν αλή­θεια» κάγχασε.

Χωρίς να ανα­κοι­νώ­σει νέα μέτρα ενα­ντί­ον της κυβέρ­νη­σης του Μαδού­ρο ή υπέρ του ηγέ­τη της αντι­πο­λί­τευ­σης Χουάν Γκουαϊ­δό — τον οποίο ανα­γνω­ρί­ζουν ως προ­σω­ρι­νό πρό­ε­δρο οι κυβερ­νή­σεις των ΗΠΑ και άλλων πενή­ντα και πλέ­ον χωρών — ο Πομπέο επέ­μει­νε στον «κεντρι­κό ρόλο της Κού­βας και της Ρωσί­ας» στην «υπο­νό­μευ­ση των δημο­κρα­τι­κών ονεί­ρων και της ευη­με­ρί­ας» των πολι­τών της Βενεζουέλας.

«Η Κού­βα είναι η αλη­θι­νή ιμπε­ρια­λι­στι­κή δύνα­μη στη Βενε­ζου­έ­λα», πέτα­ξε ο αμε­ρι­κα­νός ΥΠΕΞ, καταγ­γέλ­λο­ντας την «πολι­τι­κή υπο­στή­ρι­ξη» και την «προ­στα­σία» του Μαδού­ρο, που προ­σφέ­ρει κατ’ αυτόν η Αβάνα.

«Όταν δεν υπάρ­χει ηλε­κτρο­δό­τη­ση, θα πρέ­πει να ευχα­ρι­στού­με τα θαύ­μα­τα της πιο σύγ­χρο­νης κου­βα­νι­κής μηχα­νι­κής. Όταν δεν υπάρ­χει νερό, θα πρέ­πει να ευχα­ρι­στού­με τους εξαί­ρε­τους κου­βα­νούς υδρο­λό­γους. Όταν δεν υπάρ­χουν τρό­φι­μα, θα πρέ­πει να ευχα­ρι­στού­με τους κου­βα­νούς σπου­δαί­ους σεφ», απαρίθμησε.

Ο επι­κε­φα­λής της αμε­ρι­κα­νι­κής διπλω­μα­τί­ας κατό­πιν κατη­γό­ρη­σε τη Ρωσία ότι είναι συνυ­πεύ­θυ­νη για «τη δημιουρ­γία» αυτής «της κρί­σης», διό­τι που­λά­ει για παρά­δειγ­μα οπλι­σμό στην κυβέρ­νη­ση της Βενεζουέλας.

Η Κούβα διαψεύδει τις κατηγορίες ΗΠΑ ‑Γκουαϊδό περί επέμβασής της στα εσωτερικά της Βενεζουέλας

Η κυβέρ­νη­ση της Κού­βας χαρα­κτή­ρι­σε χθες Δευ­τέ­ρα ψέμα­τα και συκο­φα­ντί­ες τις κατη­γο­ρί­ες περί ανά­μι­ξής της στη Βενε­ζου­έ­λα που εξα­κό­ντι­σαν οι ΗΠΑ και ο ηγέ­της της αντι­πο­λί­τευ­σης Χουάν Γκουαϊ­δό, τον οποίο έχουν ανα­γνω­ρί­σει ως μετα­βα­τι­κό πρό­ε­δρο περί­που πενή­ντα κράτη.

Με ανα­κοί­νω­σή της, η Αβά­να απέρ­ρι­ψε «κατη­γο­ρη­μα­τι­κά το ψέμα» που δια­δί­δουν οι ΗΠΑ, κατά το οποίο η Κού­βα έχει ανα­πτύ­ξει «από 20.000 ως 25.000 στρα­τιω­τι­κούς στη Βενε­ζου­έ­λα» καθώς και «οποιον­δή­πο­τε υπαι­νιγ­μό ότι υφί­στα­ται σε οποιο­δή­πο­τε επί­πε­δο μια σχέ­ση υπο­τέ­λειας» μετα­ξύ των δύο χωρών.

Στο κεί­με­νο προ­στί­θε­ται ότι η Κού­βα «δεν επεμ­βαί­νει στις εσω­τε­ρι­κές υπο­θέ­σεις της Βενε­ζου­έ­λας, όπως και η Βενε­ζου­έ­λα δεν επεμ­βαί­νει σε εκεί­νες της Κού­βας», παρά τη σθε­να­ρή πολι­τι­κή και ιδε­ο­λο­γι­κή συμ­μα­χία ανά­με­σα στις αρχές της νήσου και την κυβέρ­νη­ση του προ­έ­δρου της χώρας σε κρί­ση Νικο­λάς Μαδούρο.

Επι­πλέ­ον, «είναι εντε­λώς ψευ­δές ότι η Κού­βα συμ­με­τέ­χει σε επι­χει­ρή­σεις της Εθνι­κής Μπο­λι­βα­ρια­νής Ένο­πλης Δύνα­μης (σ.σ.: Fuerza Armada Nacional Bolivariana [FANB], ο στρα­τός της Βενε­ζου­έ­λας) ή εκεί­νες των υπη­ρε­σιών ασφα­λεί­ας», επι­μέ­νει η ανα­κοί­νω­ση της Αβά­νας, για την οποία «πρό­κει­ται για μια συκο­φα­ντία που δια­σπεί­ρει η κυβέρ­νη­ση των ΗΠΑ, με ελα­τή­ριο τους επι­θε­τι­κούς πολι­τι­κούς της σκοπούς».

Η κυβέρ­νη­ση της Κού­βας υπεν­θύ­μι­σε ότι οι ΗΠΑ, η πρώ­τη χώρα που ανα­γνώ­ρι­σε τον Γκουαϊ­δό όταν αυτο­α­να­κη­ρύ­χθη­κε πρό­ε­δρος την 23η Ιανουα­ρί­ου, τον υπο­στη­ρί­ζουν «100%».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο