Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εκνευρισμός στη Γερμανία για την άρνηση της Ουκρανίας να υποδεχθεί τον Σταϊνμάιερ — Το φόντο της άρνησης

Έντο­νες αντι­δρά­σεις στη Γερ­μα­νία μετά την ανα­κοί­νω­ση ότι ο πρό­ε­δρος Στάιν­μαϊ­ερ είναι ανε­πι­θύ­μη­τος στην ουκρα­νι­κή πρω­τεύ­ου­σα (είναι persona non grata για το Κίε­βο εξαι­τί­ας του «φιλο­ρω­σι­κού παρελ­θό­ντος» του ), ενώ ταυ­τό­χρο­να ανοι­χτή πρό­σκλη­ση υπό όρους απηύ­θυ­νε ο Ουκρα­νός πρέ­σβης στον καγκε­λά­ριο Σολτς!!!

Γερ­μα­νοί πολι­τι­κοί αντέ­δρα­σαν με εμφα­νή ενό­χλη­ση χθες Τετάρ­τη στην άρνη­ση της ηγε­σί­ας της Ουκρα­νί­ας να υπο­δε­χθεί τον ομο­σπον­δια­κό πρό­ε­δρο Φρανκ-Βάλ­τερ Σταϊν­μάιερ στο Κίεβο.

«Προ­σβο­λή», «κάπως ενο­χλη­τι­κή»: οι χαρα­κτη­ρι­σμοί για τη χει­ρο­νο­μία αυτή της ουκρα­νι­κής κυβέρ­νη­σης ποι­κίλ­λουν στο Βερο­λί­νο, όπου γίνε­ται λόγος ως ακό­μη και για παρέμ­βα­ση στα γερ­μα­νι­κά πολι­τι­κά πράγματα.

Ο κ. Σταϊν­μάιερ ήθε­λε να ταξι­δέ­ψει στο Κίε­βο χθες Τετάρ­τη, μαζί με ηγέ­τες κρα­τών της Βαλ­τι­κής, για να εκφρά­σει την υπο­στή­ρι­ξη της Γερ­μα­νί­ας στην Ουκρα­νία μετά τη ρωσι­κή στρα­τιω­τι­κή εισβο­λή από την 24η Φεβρουα­ρί­ου. Όμως ο ομο­σπον­δια­κός πρό­ε­δρος, βετε­ρά­νος της γερ­μα­νι­κής πολι­τι­κής, επί σει­ρά ετών υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών, απο­κά­λυ­ψε προ­χθές Τρί­τη πως ενη­με­ρώ­θη­κε ότι θεω­ρεί­ται «ανε­πι­θύ­μη­τος» στο Κίε­βο και η ουκρα­νι­κή πλευ­ρά ξεκα­θά­ρι­σε αργό­τε­ρα πως προ­τι­μά να υπο­δε­χθεί τον καγκε­λά­ριο Όλαφ Σολτς. Τόσο ο κ. Σταϊν­μάιερ, όσο και ο κ. Σολτς ανή­κουν στους σοσιαλ­δη­μο­κρά­τες (SPD).

Χθες Τετάρ­τη το βρά­δυ ο ουκρα­νός πρό­ε­δρος Βολο­ντί­μιρ Ζελέν­σκι είπε πως το Βερο­λί­νο ουδέ­πο­τε ενη­μέ­ρω­σε επί­ση­μα πως σχε­δια­ζό­ταν τέτοιο ταξί­δι. «Εγώ ως πρό­ε­δρος και το γρα­φείο μου ουδέ­πο­τε λάβα­με επί­ση­μη ενη­μέ­ρω­ση ή αίτη­μα από τον ομο­σπον­δια­κό πρό­ε­δρο ή τις υπη­ρε­σί­ες του σχε­τι­κά με επί­σκε­ψη στην Ουκρα­νία», είπε ο κ. Ζελέν­σκι, σύμ­φω­να με το ουκρα­νι­κό πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων UNIAN.

Το επει­σό­διο έχει φόντο τις αντε­γκλή­σεις του Βερο­λί­νου και του Κιέ­βου σχε­τι­κά με τη γερ­μα­νι­κή υπο­στή­ρι­ξη στον ουκρα­νι­κό στρα­τό. Η κυβέρ­νη­ση της Ουκρα­νί­ας προ­σά­πτει σε αυτή της Γερ­μα­νί­ας πολ­λά και διά­φο­ρα: υπο­χω­ρη­τι­κό­τη­τα ένα­ντι της Ρωσί­ας ενό­ψει του ξεσπά­σμα­τος του πολέ­μου, καθυ­στέ­ρη­ση στην παρά­δο­ση βαρέ­ων όπλων που ζητούν οι ουκρα­νι­κές ένο­πλες δυνά­μεις, καθυ­στέ­ρη­ση στην επι­βο­λή εμπάρ­γκο στη ρωσι­κή ενέργεια.

Σε κάθε περί­πτω­ση ο τρό­πος που αντι­με­τω­πί­στη­κε ο κ. Σταϊν­μάιερ προ­κά­λε­σε μεγά­λη ενό­χλη­ση στη Γερ­μα­νία. Για τον καγκε­λά­ριο Σολτς, η στά­ση του Κιέ­βου είναι «κάπως εκνευ­ρι­στι­κή». «Ο πρό­ε­δρος επι­θυ­μού­σε να πάει στο Κίε­βο (…) θα ήταν καλό να τον υπο­δε­χθούν», πρόσθεσε.

Η υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών της Γερ­μα­νί­ας Ανα­λέ­να Μπέρ­μποκ από την πλευ­ρά της είπε πως είχε συζη­τή­σει το σχε­δια­ζό­με­νο ταξί­δι με τον ομο­σπον­δια­κό πρό­ε­δρο και θεω­ρού­σε πως «είχε νόη­μα». Εξέ­φρα­σε τη «λύπη» της διό­τι δεν έγινε.

Ο Ρολφ Μίτσε­νιχ, εξέ­χον στέ­λε­χος του SPD, χαρα­κτή­ρι­σε επί­σης «λυπη­ρό» το γεγο­νός ότι δεν προ­σκλή­θη­κε ο κ. Σταϊν­μάιερ, κρί­νο­ντας πως «αδι­κεί τους στε­νούς και μεγε­θυ­νό­με­νους δεσμούς των δύο χωρών μας». Επι­πλέ­ον, ο κ. Μίτσε­νιχ προει­δο­ποί­η­σε την ουκρα­νι­κή κυβέρ­νη­ση ενα­ντί­ον οποιασ­δή­πο­τε «επέμ­βα­σης σε εσω­τε­ρι­κά πολι­τι­κά ζητή­μα­τα στη χώρα μας».

Ο Βόλφ­γκανγκ Κου­μπί­κι, κορυ­φαίο στέ­λε­χος των Ελεύ­θε­ρων Δημο­κρα­τών (FDP), εταί­ρου στην κυβέρ­νη­ση του Όλαφ Σολτς, τόνι­σε πως η χει­ρο­νο­μία πιθα­νόν διέ­γρα­ψε το ενδε­χό­με­νο να γίνει όντως επί­σκε­ψη του καγκε­λά­ριου στο Κίε­βο. «Δεν μπο­ρώ να φαντα­στώ ότι ο καγκε­λά­ριος μιας κυβέρ­νη­σης στην οποία συμ­με­τέ­χει το FDP θα ταξί­δευε σε μια χώρα που ανα­κή­ρυ­ξε ανε­πι­θύ­μη­το πρό­σω­πο τον αρχη­γό του κρά­τους μας», είπε στο Γερ­μα­νι­κό Πρακτορείο.

Από πλευ­ράς αντι­πο­λί­τευ­σης, ο Φρί­ντριχ Μερτς, ο αρχη­γός των Χρι­στια­νο­δη­μο­κρα­τών (CDU), μίλη­σε για «διπλω­μα­τι­κή προ­σβο­λή», σπεύ­δο­ντας να συμπλη­ρώ­σει δηκτι­κά στην εφη­με­ρί­δα Rheinische Post πως το επει­σό­διο δεί­χνει τις «πολύ βαθιές επι­φυ­λά­ξεις» των κρα­τών της ανα­το­λι­κής Ευρώ­πης για την πολι­τι­κή του SPD ένα­ντι της Ρωσίας.

«Το μάθα­με όταν ήμα­σταν ήδη στην Ουκρα­νία. Δεν μπο­ρού­σα να το πιστέ­ψω. Ειδι­κά τώρα είναι σημα­ντι­κό να δια­τη­ρή­σου­με τον διά­λο­γο. Έχω απο­γοη­τευ­θεί με την απορ­ρι­ψή του δια­λό­γου. Δεν δικαιο­λο­γεί­ται μια τέτοια στά­ση απέ­να­ντι στον πρό­ε­δρό μας», ανέ­φε­ρε στο Spiegel ο σοσιαλ­δη­μο­κρά­της Μίχα­ελ Ροτ, πρό­ε­δρος της επι­τρο­πής Εξω­τε­ρι­κών της Μπού­ντε­σταγκ από την πόλη Λβιβ του Κιέ­βου,  όπου βρέ­θη­κε μαζί με άλλους δύο προ­έ­δρους επι­τρο­πών του γερ­μα­νι­κού κοι­νο­βου­λί­ου για επα­φές με Ουκρα­νούς βουλευτές.

Σε έντο­νο ύφος μέσω ανάρ­τη­σης στο twitter ήταν και η αντί­δρα­ση του επι­κε­φα­λής της Κ.Ο. της Αρι­στε­ράς Ντί­τμαρ Μπαρτς. Όλοι μπο­ρούν να ασκή­σουν κρι­τι­κή στον Σταϊν­μάιερ, «όμως το να σνο­μπά­ρεις σε αυτόν τον βαθ­μό τον Γερ­μα­νό πρό­ε­δρο και ταυ­τό­χρο­να να θέτεις καθη­με­ρι­νά απαι­τή­σεις προς τη Γερ­μα­νία, ενώ μαί­νε­ται ο βάναυ­σος πόλε­μος του Πού­τιν, είναι κατά τη γνώ­μη μου λάθος». 

Ο σύμ­βου­λος της ουκρα­νι­κής προ­ε­δρί­ας Ολε­ξίι Αρε­στό­βιτς υπε­ρα­μύν­θη­κε της από­φα­σης να μην γίνει δεκτός ο ομο­σπον­δια­κός πρό­ε­δρος της Γερ­μα­νί­ας, το αξί­ω­μα του οποί­ου έχει κυρί­ως εθι­μο­τυ­πι­κό χαρα­κτή­ρα, αλλά το Κίε­βο να προ­σκα­λέ­σει τον καγκε­λά­ριο Σολτς. «Ο πρό­ε­δρός μας ανα­μέ­νει (στο Κίε­βο) τον καγκε­λά­ριο, ώστε να μπο­ρέ­σουν να ληφθούν άμε­σες, χει­ρο­πια­στές απο­φά­σεις, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων απο­φά­σε­ων για την παρά­δο­ση όπλων στην Ουκρα­νία», δήλω­σε ο κ. Αρε­στό­βιτς στο γερ­μα­νι­κό δημό­σιο τηλε­ο­πτι­κό δίκτυο ARD χθες Τετάρτη.

Στο μετα­ξύ χθες βρά­δυ ο Ουκρα­νός πρέ­σβης στο Βερο­λί­νο απηύ­θυ­νε μέσω τηλε­ο­πτι­κής εκπο­μπής ανοι­χτή πρό­κλη­ση για το Κίε­βο στον καγκε­λά­ριο Όλαφ Σολτς, λέγο­ντας ότι είναι ευπρόσ­δε­κτος, εάν φυσι­κά δεν πάει με άδεια χέρια, αλλά με προ­σφο­ρά βαρέ­ως οπλι­σμού. «Γι αυτό θα χαρεί ιδιαι­τέ­ρως ο πρό­ε­δρος της χώρας μου (Βολο­ντί­μιρ Ζελέν­σκι)», ανέ­φε­ρε ο Αντρίι Μέλ­νικ στο τηλε­ο­πτι­κό δίκτυο ProSieben.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο