Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εκπνέει απόψε η προθεσμία για την επιστολική ψήφο

Εκπνέ­ει από­ψε στις 23:59 ώρα Ελλά­δος, η δια­δι­κα­σία εγγρα­φής των ψηφο­φό­ρων για την επι­στο­λι­κή ψήφο. Σύμ­φω­να με τα επί­ση­μα στοι­χεία, μέχρι το από­γευ­μα του Σαβ­βά­του είχαν εγγρα­φεί στη σχε­τι­κή ηλε­κτρο­νι­κή πλατ­φόρ­μα πάνω από 157.000 Έλλη­νες πολί­τες προ­κει­μέ­νου να ψηφί­σουν μέσω ταχυ­δρο­μεί­ου στις ευρω­ε­κλο­γές της 9ης Ιου­νί­ου. Από αυτούς περί­που 116.000 μένουν στην Ελλά­δα, ενώ σχε­δόν 41.100 είναι κάτοι­κοι 115 χωρών. Ο αριθ­μός των εγγε­γραμ­μέ­νων από­δη­μων εκλο­γέ­ων είναι κατά πολύ υψη­λό­τε­ρος σε σχέ­ση με τις βου­λευ­τι­κές εκλο­γές του 2023, για τις οποί­ες είχαν εγγρα­φεί για να ψηφί­σουν με φυσι­κή παρου­σία σχε­δόν 23.000, ενώ τελι­κά προ­σήλ­θαν στις κάλ­πες περί­που 18.000 τον Μάιο και 15.600 τον Ιούνιο.

Οι 8 στους 10 από­δη­μους είναι κάτοι­κοι ευρω­παϊ­κών χωρών (34.580 — 84,1%), περί­που 4.290 είναι οι εγγε­γραμ­μέ­νοι από τη Βόρεια και Κεντρι­κή Αμε­ρι­κή (10,4%%), 870 από χώρες της Ασί­ας (2,1%), 400 από την Αφρι­κή (1%), 215 από χώρες της Νότιας Αμε­ρι­κής (0,5%) και 745 από την Ωκε­α­νία (1,8%).

Ανά χώρα οι περισ­σό­τε­ρες εγγρα­φές προ­έρ­χο­νται από κατοί­κους Γερ­μα­νί­ας, Ηνω­μέ­νου Βασι­λεί­ου, ΗΠΑ, Βελ­γί­ου και Ολλαν­δί­ας. Στις εκλο­γές του Ιου­νί­ου θα έχουν τη δυνα­τό­τη­τα να ψηφί­σουν και από­δη­μοι που δια­μέ­νουν σε χώρες όπου στις περ­σι­νές βου­λευ­τι­κές εκλο­γές δεν συστά­θη­καν εκλο­γι­κά τμή­μα­τα, καθώς δεν συμπλη­ρώ­θη­κε ο απαι­τού­με­νος αριθ­μός. Σε αυτές συγκα­τα­λέ­γο­νται η Αγκό­λα, η Μπο­τσουά­να, η Ζάμπια, η Παπούα — Νέα Γουι­νέα, το Τζι­μπου­τί, τα Νησιά Μπαρ­μπά­ντος, η Γκά­να, το Ελ Σαλ­βα­δόρ, η Ακτή Ελε­φα­ντο­στού κά.

Από τα ίδια στοι­χεία προ­κύ­πτει ότι οι εκλο­γείς 17 έως 30 και από 31 έως 40 ετών αντι­στοι­χούν στο 31,8% των εγγε­γραμ­μέ­νων. Οι πολί­τες από 41 έως 50 και από 51 έως 60 ετών αντι­στοι­χούν στο 38,2%, ενώ οι άνω των 61 ετών αντι­στοι­χούν στο 30,1%.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι οι εγγρα­φές πραγ­μα­το­ποιού­νται μέσω της εφαρ­μο­γής epistoliki.ypes.gov.gr, η οποία είναι προ­σβά­σι­μη μέσω του gov.gr και των ιστο­σε­λί­δων των υπουρ­γεί­ων Εσω­τε­ρι­κών και Εξωτερικών.

Οι κάτοι­κοι του εξω­τε­ρι­κού για να μην βρε­θούν προ εκπλή­ξε­ως θα πρέ­πει να λάβουν υπό­ψη τη δια­φο­ρά ώρας του τόπου δια­μο­νής με τη χώρα κατα­γω­γής τους. Ενδει­κτι­κά, όσοι δια­μέ­νουν στο Λος Άντζε­λες και στο Βαν­κού­βερ η προ­θε­σμία λήγει ένα λεπτό πριν από τις 14:00 τοπι­κή ώρα, στη Νέα Υόρ­κη και στο Τορό­ντο στις 17:00, στη Βρε­τα­νία στις 22:00, στην κεντρι­κή Ευρώ­πη (Γαλ­λία, Γερ­μα­νία, Αυστρία, Ισπα­νία κλπ) στις 23:00, στο Πεκί­νο στις 05:00 της Μ. Τρί­της και δύο ώρες αργό­τε­ρα στην Αυστραλία.

Οι εκλο­γείς που αντι­με­τω­πί­ζουν δυσκο­λί­ες στη χρή­ση ηλε­κτρο­νι­κού υπο­λο­γι­στή μπο­ρούν να απευ­θυν­θούν σε ένα Κέντρο Εξυ­πη­ρέ­τη­σης Πολι­τών (ΚΕΠ) ή στην αρμό­δια ελλη­νι­κή Προ­ξε­νι­κή Αρχή προ­κει­μέ­νου να εγγρα­φούν στους ειδι­κούς εκλο­γι­κούς κατα­λό­γους επι­στο­λι­κής ψήφου.

Τυχόν απο­ρί­ες απα­ντώ­νται στα πεδία «περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες» ή «ανα­φο­ρά προ­βλή­μα­τος» στην πλατ­φόρ­μα, καλώ­ντας στο +30 210 626 6222 όλο το 24ωρο ή επι­κοι­νω­νώ­ντας με τοπι­κό ΚΕΠ και για τους δια­μέ­νο­ντες στο εξω­τε­ρι­κό με την αρμό­δια ελλη­νι­κή Προ­ξε­νι­κή Αρχή.

Οι εντός Ελλά­δας εκλο­γείς εισέρ­χο­νται στην πλατ­φόρ­μα απο­κλει­στι­κά μέσω taxisnet κάνο­ντας χρή­ση των προ­σω­πι­κών τους κωδι­κών. Οι Έλλη­νες που δια­μέ­νουν στο εξω­τε­ρι­κό και δεν έχουν κωδι­κούς taxisnet, υπάρ­χει η δυνα­τό­τη­τα να ολο­κλη­ρω­θεί η πιστο­ποί­η­ση με συν­δυα­στι­κή χρή­ση στοι­χεί­ων του ελλη­νι­κού δια­βα­τη­ρί­ου και της ελλη­νι­κής αστυ­νο­μι­κής ταυ­τό­τη­τας, (αρκεί και τα δύο να είναι σε ισχύ) ή του δια­βα­τη­ρί­ου και του αριθ­μού δημοτολογίου.

Η απο­στο­λή του εκλο­γι­κού φακέ­λου θα γίνει από το υπουρ­γείο Εσω­τε­ρι­κών μέσω κού­ριερ εντός του Μαΐ­ου. Η παρα­λα­βή γίνε­ται υπο­χρε­ω­τι­κά είτε από τον ίδιο τον εκλο­γέα είτε από τρί­το πρό­σω­πο που έχει ρητή εξου­σιο­δό­τη­ση για την παρα­λα­βή του, με θεώ­ρη­ση γνη­σί­ου υπο­γρα­φής μέσω gov.gr ή από δημό­σια αρχή.

Ο εκλο­γέ­ας ενη­με­ρώ­νε­ται με ηλε­κτρο­νι­κό μήνυ­μα για την απο­στο­λή του φακέ­λου και με ηλε­κτρο­νι­κό σύν­δε­σμο για την παρα­κο­λού­θη­ση της πορεί­ας του (tracking).

Ο φάκε­λος θα περι­λαμ­βά­νει τον φάκε­λο επι­στρο­φής επι­στο­λι­κής ψήφου, το ψηφο­δέλ­τιο που θα είναι ενιαίο με όλα τα κόμ­μα­τα, τον φάκε­λο ψηφο­φο­ρί­ας που θα είναι ανώ­νυ­μος, ένα έντυ­πο οδη­γιών, τον κατά­λο­γο υπο­ψη­φί­ων και μια αίτη­ση — υπεύ­θυ­νη δήλω­ση που είναι υπο­χρε­ω­τι­κό να συμπληρωθεί.

 

Ν. Λαπα­θιώ­της, Οι νικη­μέ­νοι της ζωής – Ποιήματα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο