Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εκπόρνευση

Τελι­κά κατα­φέ­ρα­με να έχου­με S‑200 σε κυπρια­κό έδα­φος. Δεν είναι δα και οι S‑300 που μας υπο­σχέ­θη­καν, αλλά είναι και αυτό κάτι! Τώρα που γίνα­με και σοβα­ροί γεω­πο­λι­τι­κοί μάγκες στην περιο­χή, ίσως να βλέ­που­με πιο συχνά τέτοιους σημα­ντι­κούς επι­σκέ­πτες. Έχουν στις Βρε­τα­νι­κές Βάσεις και τα F35, θα έχου­με και εμείς σύντο­μα Patriot. Το υπο­σχέ­θη­κε ο Μενέ­ντεζ. Θα χάσου­με μόνο τα ρωσι­κά πλοία, αλλά μην τα θέλου­με και όλα δικά μας. Πλέ­ον θα είμα­στε απο­κλει­στι­κή πόρ­νη της Μεσο­γεί­ου. Θα έχου­με προ­στά­τες! Δεν θα γυρ­νά­με σε πολυ­ε­πί­πε­δα πεζο­δρό­μια για πελα­τεία. Αλλά δεν θα μας λεί­ψουν τα δωρά­κια. Αμε­ρι­κα­νι­κά όπλα θα φορά­με και θα κορ­δώ­νου­με. Και δεν θα χαλά­με χατί­ρι στους προ­στά­τες μας! Θα φρο­ντί­ζου­με να τους βγαί­νουν οι δου­λειές στη γει­το­νιά μας. Και θα τσα­κί­ζο­νται κύμα­τα από μπα­ρου­το­κα­πνι­σμέ­νους πρό­σφυ­γες και κανέ­να πυραυ­λά­κι στο κορ­μί της πατρί­δας μας, δεν πει­ρά­ζει. Όλα αξί­ζουν όταν είσαι σημαντικός
στους προ­στά­τες σου. Για το καλό όλων μας γίνο­νται όλα αυτά. Θα φέρουν ανά­πτυ­ξη, θέσεις εργα­σί­ας, προ­σφυ­γιά, πυραύ­λους και αίμα στα χέρια μας.

Πηγή: Χαραυ­γή / Παλμ

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο