Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εκρήξεις στη Βηρυτό: Αγνοούνται πάνω από 60 άνθρωποι

Πάνω από 60 άνθρω­ποι συνε­χί­ζουν να αγνο­ού­νται στη Βηρυ­τό, τέσ­σε­ρις ημέ­ρες μετά την έκρη­ξη στο λιμά­νι που κατέ­στρε­ψε την πρω­τεύ­ου­σα του Λιβά­νου και στοί­χι­σε τη ζωή σε περισ­σό­τε­ρους από 150 ανθρώ­πους, δήλω­σε σήμε­ρα αξιω­μα­τού­χος του υπουρ­γεί­ου Υγείας.

«Ο αριθ­μός των νεκρών έχει φθά­σει τους 154, εκ των οποί­ων οι 25 δεν έχουν ακό­μα ταυ­το­ποι­η­θεί», δήλω­σε ο αξιω­μα­τού­χος στο Γαλ­λι­κό Πρα­κτο­ρείο, προ­σθέ­το­ντας ότι υπάρ­χουν ακό­μα πάνω από 60 αγνοούμενοι.

Το υπουρ­γείο Υγεί­ας ανα­κοί­νω­σε χθες ότι του­λά­χι­στον 120 από τους 5.000 και πλέ­ον τραυ­μα­τί­ες από την έκρη­ξη της Τρί­της βρί­σκο­νται ακό­μα σε κρί­σι­μη κατάσταση.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο