Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εκρήξεις στη Βηρυτό: Ξεπέρασαν τους 100 οι νεκροί, σχεδόν 4.000 τραυματίες και πολλοί αγνοούμενοι

Ξεπερ­νούν τους 100 οι άνθρω­ποι που έχα­σαν τη ζωή τους εξαι­τί­ας των εκρή­ξε­ων χθες το από­γευ­μα στη Βηρυ­τό, γνω­στο­ποί­η­σε η Επι­τρο­πή του Ερυ­θρού Σταυ­ρού και της Ερυ­θράς Ημι­σε­λή­νου στον Λίβανο.

Σωστι­κά συνερ­γεία συνέ­χι­ζαν το πρωί να ανα­ζη­τούν επι­ζώ­ντες σε μια θάλασ­σα από συντρίμ­μια μετά τις ισχυ­ρές εκρή­ξεις οι οποί­ες συγκλό­νι­σαν χθες το από­γευ­μα την πρω­τεύ­ου­σα του Λιβά­νου, με απο­τέ­λε­σμα να χάσουν τη ζωή τους του­λά­χι­στον 100 άνθρω­ποι και να τραυ­μα­τι­στούν άλλοι σχε­δόν 4.000, σύμ­φω­να με τις λιβα­νέ­ζι­κες αρχές, οι οποί­ες προει­δο­ποιούν πως ο απο­λο­γι­σμός των θυμά­των ενδέ­χε­ται να γίνει ακό­μη πιο βαρύς μέσα στην ημέρα.

Οι εκρή­ξεις σε απο­θή­κη στο λιμά­νι της Βηρυ­τού όπου βρί­σκο­νταν επι­κίν­δυ­να υλι­κά προ­κά­λε­σαν τερά­στιες κατα­στρο­φές, βύθι­σαν στο πέν­θος την πρω­τεύ­ου­σα του Λιβά­νου — χώρας που ήδη πλήτ­τε­ται σκλη­ρά από τη βασα­νι­στι­κή, παρα­τε­τα­μέ­νη οικο­νο­μι­κή κρί­ση και την εξά­πλω­ση της παν­δη­μί­ας του κορονοϊού.

Ο λιβα­νέ­ζος πρό­ε­δρος Μισέλ Αούν τόνι­σε χθες βρά­δυ ότι 2.750 τόνοι νιτρι­κού αμμω­νί­ου, χημι­κού λιπά­σμα­τος που μπο­ρεί όμως να χρη­σι­μο­ποι­η­θεί επί­σης για την κατα­σκευή βομ­βών, είχαν αφε­θεί για «χρό­νια» σε απο­θή­κη στο λιμά­νι χωρίς να εφαρ­μό­ζε­ται κανέ­να μέτρο ασφα­λεί­ας, γεγο­νός που χαρα­κτή­ρι­σε «απα­ρά­δε­κτο».

Το υπουρ­γι­κό συμ­βού­λιο έχει συγκλη­θεί εκτά­κτως και στη συνε­δρί­α­σή του σήμε­ρα ανα­μέ­νε­ται να κηρύ­ξει κατά­στα­ση έκτα­κτης ανά­γκης για του­λά­χι­στον δύο εβδομάδες.

Δεν έχει ανα­κοι­νω­θεί, επί­ση­μα του­λά­χι­στον, τι ακρι­βώς προ­κά­λε­σε τις εκρή­ξεις. Πηγή προ­σκεί­με­νη στις λιβα­νέ­ζι­κες υπη­ρε­σί­ες ασφα­λεί­ας δήλω­σε πως πιθα­νόν οφεί­λο­νταν σε ηλε­κτρο­συ­γκόλ­λη­ση που γινό­ταν για να κλεί­σει τρύ­πα στην απο­θή­κη όπου ήταν απο­θη­κευ­μέ­νο το νιτρι­κό αμμώνιο.

Για «τερά­στια κατα­στρο­φή» μίλη­σε στο τηλε­ο­πτι­κό δίκτυο Μαγια­ντίν ο επι­κε­φα­λής της Επι­τρο­πής του Ερυ­θρού Σταυ­ρού και της Ερυ­θράς Ημι­σε­λή­νου στον Λίβα­νο, ο Τζορτζ Κετάνι.

Ώρες μετά τις εκρή­ξεις, που σημειώ­θη­καν περί τις 18:00 (τοπι­κή ώρα και ώρα Ελλά­δας), συνέ­χι­ζε να καί­ει πυρ­κα­γιά στην περιο­χή του λιμα­νιού, γεμί­ζο­ντας πορ­το­κα­λί καπνό τον ουρα­νό της Βηρυ­τού, ενώ ο ήχος των κινη­τή­ρων ελι­κο­πτέ­ρων του στρα­τού και των σει­ρή­νων των ασθε­νο­φό­ρων συνε­χι­ζό­ταν σχε­δόν ασταμάτητα.

Στους μεγα­λύ­τε­ρους σε ηλι­κία κατοί­κους της πρω­τεύ­ου­σας του Λιβά­νου, η κατα­στρο­φή ανα­κά­λε­σε τις μνή­μες του εμφυ­λί­ου πολέ­μου (1975–1990) και των επα­κό­λου­θών του, όταν η πόλη βίω­νε σφο­δρούς βομ­βαρ­δι­σμούς, εκρή­ξεις αυτο­κι­νή­των παγι­δευ­μέ­νων με εκρη­κτι­κά, ισραη­λι­νές επιδρομές…

Ορι­σμέ­νοι κάτοι­κοι νόμι­σαν ότι είχε γίνει σει­σμός. Σει­σμο­λό­γοι του USGS χαρα­κτή­ρι­σαν την ισχυ­ρό­τε­ρη έκρη­ξη ισο­δύ­να­μη με σει­σμό 3,3 βαθμών.

Ο πρω­θυ­πουρ­γός Χασάν Ντιάμπ διε­μή­νυ­σε ότι οι αρχές θα διε­νερ­γή­σουν διε­ξο­δι­κή έρευ­να για να εντο­πι­στούν οι υπαί­τιοι για την έκρη­ξη σε αυτή την «επι­κίν­δυ­νη» απο­θή­κη και να «πλη­ρώ­σουν το τίμη­μα» για τις πρά­ξεις ή τις παρα­λεί­ψεις τους.

Ο υπουρ­γός Υγεί­ας του Λιβά­νου Χαμάντ Χασάν δήλω­σε στο πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων Ρόι­τερς ότι ο απο­λο­γι­σμός των θυμά­των των ισχυ­ρών εκρή­ξε­ων έφθα­σε αργά χθες τους του­λά­χι­στον 78 νεκρούς και σχε­δόν 4.000 τραυματίες.

«Υπάρ­χουν πολ­λοί αγνο­ού­με­νοι. Άνθρω­ποι ψάχνουν στα επεί­γο­ντα τους αγα­πη­μέ­νους τους και είναι δύσκο­λη η ανα­ζή­τη­ση αυτή μέσα στη νύχτα διό­τι έχει δια­κο­πεί η ηλε­κτρο­δό­τη­ση», είπε ο Χασάν.

Η κατα­στρο­φή στη Βηρυ­τό σημειώ­θη­κε τρεις ημέ­ρες προ­τού δικα­στή­ριο που υπο­στη­ρί­ζε­ται από τον ΟΗΕ εκδώ­σει την ετυ­μη­γο­ρία του στη δίκη τεσ­σά­ρων υπό­πτων, που συν­δέ­ο­νται με το σιι­τι­κό κίνη­μα Χεζ­μπο­λάχ, για τη βομ­βι­στι­κή επί­θε­ση στην οποία σκο­τώ­θη­κε ο τότε πρω­θυ­πουρ­γός Ράφικ αλ Χαρί­ρι και άλλοι 21 άνθρω­ποι το 2005. Η επί­θε­ση εκεί­νη είχε γίνει σε περιο­χή που απέ­χει μόλις 2 χιλιό­με­τρα από το λιμά­νι της Βηρυτού.

livanos ekrixi biritos6 livanos ekrixi biritos5 livanos ekrixi biritos4 livanos ekrixi biritos3 livanos ekrixi biritos2 livanos ekrixi biritos1 1 livanos ekrixi biritos 1 troxaio metanastew egnatia livanos ekrixi biritos1 livanos ekrixi biritos

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο