Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εκρήξεις στο Λίβανο: Μάχη με το χρόνο για την εύρεση επιζόντων – Οργή για τις προειδοποιήσεις που αγνοήθηκαν

Θρή­νος χωρίς τέλος στη Βηρυ­τό όπου, μέχρι χθες το βρά­δυ, οι Αρχές ανέ­φε­ραν ότι του­λά­χι­στον 137 άνθρω­ποι έχα­σαν τη ζωή τους και πάνω από 5.000 τραυ­μα­τί­στη­καν. Διά­χυ­τοι ήταν οι φόβοι ότι ο αριθ­μός των νεκρών ενδέ­χε­ται να αυξη­θεί κατά πολύ τις επό­με­νες ώρες, καθώς η έκρη­ξη, που έγι­νε αισθη­τή μέχρι την Κύπρο, 120 μίλια μακριά, εκτί­να­ξε στη θάλασ­σα πολ­λούς ανθρώ­πους που εργά­ζο­νταν εκεί­νη την ώρα στο λιμά­νι ή κυκλο­φο­ρού­σαν στο κέντρο της πόλης. Πάνω από 300.000 άνθρω­ποι έχουν μεί­νει άστε­γοι, ενώ η χώρα απει­λεί­ται και με επι­σι­τι­στι­κή κρίση.

Μειώ­νο­νται αισθη­τά οι πιθα­νό­τη­τες να βρε­θούν ζωντα­νοί οι δεκά­δες άνθρω­ποι που αγνο­ού­νται καθώς εγκλω­βί­στη­καν ή θάφτη­καν στα χαλά­σμα­τα των κτι­ρί­ων που ισο­πε­δώ­θη­καν από τις δύο ισχυ­ρό­τα­τες εκρή­ξεις στο λιμά­νι της Βηρυτού.

Μέχρι στιγ­μής, ο απο­λο­γι­σμός είναι περισ­σό­τε­ροι από 137 νεκροί και του­λά­χι­στον 5.000 τραυ­μα­τί­ες”, δήλω­σε ο Ρίντα Μου­σά­ουι, διευ­κρι­νί­ζο­ντας ότι νεό­τε­ρος απο­λο­γι­σμός πιθα­νόν να ανα­κοι­νω­θεί στη διάρ­κεια της ημέρας.

Η Βηρυ­τός, μετά τη χερό­τε­ρη έκρη­ξη στην ιστο­ρία μετά τη Χιρο­σί­μα και το Ναγκα­σά­κι, έχει τεθεί ήδη σε κατά­στα­ση έκτα­κτης ανά­γκης για τις δύο επό­με­νες εβδο­μά­δες, ενώ τα σωστι­κά συνερ­γεία εργά­ζο­νται στα όρια της εξά­ντλη­σης, προ­κει­μέ­νου να απε­γκλω­βί­σουν πολί­τες. Ο αριθ­μός των αγνο­ού­με­νων δεν έχει διευ­κρι­νι­στεί, αξιω­μα­τού­χοι από το Λίβα­νο, ωστό­σο, κάνουν λόγο για «πολ­λούς ανθρώπους».

Η λιβα­νι­κή κυβέρ­νη­ση κήρυ­ξε σήμε­ρα σε κατά­στα­ση έκτα­κτης ανά­γκης, για δύο εβδο­μά­δες, την πόλη της Βηρυ­τού, την επο­μέ­νη των πολύ­νε­κρων εκρή­ξε­ων στο λιμά­νι, που προ­κά­λε­σαν άνευ προη­γού­με­νου υλι­κές ζημιές, ενώ παρέ­δω­σε τον έλεγ­χο της ασφά­λειας της πρω­τεύ­ου­σας στον στρατό.

135 νεκροί, ανάμεσά τους μία Ελληνολιβανέζα

Από τη φονι­κή έκρη­ξη έχουν σκο­τω­θεί 135 άνθρω­ποι, μετα­ξύ των οποί­ων και μία Ελλη­νο­λι­βα­νέ­ζα. Ανθρω­ποι από διά­φο­ρες εθνι­κό­τη­τες, όπως η Γαλ­λία, η Αυστρα­λία κ.ά., έχουν χάσει τη ζωή τους, σύμ­φω­να με τα ως τώρα στοι­χεία. Παράλ­λη­λα, στους 5.000 περί­που τραυ­μα­τί­ες συγκα­τα­λέ­γο­νται και πέντε Ελλη­νες που ζουν εκεί. Ανά­με­σά τους και μία γυναί­κα η οποία έχα­σε το μάτι της και περιέ­γρα­ψε τις φρι­κια­στι­κές στιγ­μές της έκρηξης.

«Κατέ­βη­κα με τα αίμα­τα τις σκά­λες. Ημουν σπί­τι, ζω στον τέταρ­το όρο­φο. Δεν έμει­νε τίπο­τα, όλα κατα­στρά­φη­καν. Με πήγαν σε τρία νοσο­κο­μεία και δεν υπήρ­χε μέρος να με βάλουν», είπε στον ΣΚΑΪ η Ελλη­νί­δα τραυ­μα­τί­ας, Αννα Αρμάου.

Η ισχυρότερη έκρηξη μετά από Χιροσίμα και Ναγκασάκι

Η δύνα­μη της έκρη­ξης ήταν τόσο μεγά­λη, που προ­κά­λε­σε ζημιές σε από­στα­ση αρκε­τών χιλιο­μέ­τρων. Μάλι­στα, Βρε­τα­νός επι­στή­μο­νας ανέ­φε­ρε πως η έντα­ση της έκρη­ξης ήταν η μεγα­λύ­τε­ρη που έχει δει η ανθρω­πό­τη­τα μετά από τις βόμ­βες σε Χιρο­σί­μα και Ναγκα­σά­κι, κατά τον Β’ Παγκό­σμιο Πόλεμο.

Ο Κρίστο­φερ Μπά­σμπι, ειδι­κός σε θέμα­τα ραδιε­νέρ­γειας και μέλος της Επι­τρο­πής για τους Κιν­δύ­νους της Ραδιε­νέρ­γειας της ΕΕ, έκα­νε συγκρί­σεις από άλλες μεγά­λες εκρή­ξεις και δικαιο­λό­γη­σε την άπο­ψή του πως πρό­κει­ται για την τρί­τη ισχυ­ρό­τε­ρη που έχει γίνει.

«Στην απο­θή­κη υπήρ­χαν 2.750 τόνοι νιτρι­κού αμμω­νί­ου. Η ποσό­τη­τα αυτή αντι­στοι­χεί με 2,7 κιλο­τό­νους ΤΝΤ. Στη Χιρο­σί­μα υπο­λο­γί­ζε­ται πως η βόμ­βα ήταν 10 με 12 κιλο­τό­νους, πράγ­μα που σημαί­νει πως στη Βηρυ­τό η αντι­στοι­χία είναι στο 1/4. Κάποιοι λένε πως στην Ιαπω­νία οι βόμ­βες ήταν 20 κιλο­τό­νων, αλλά όπως και να ‘χει, η έκρη­ξη στη Βηρυ­τό είναι η ισχυ­ρό­τε­ρη μετά από αυτές τις δύο στην Ιαπω­νία», είπε ο Μπά­σμπι, που εξή­γη­σε πως και το «μανι­τά­ρι» που δημιουρ­γή­θη­κε από την έκρη­ξη δημιούρ­γη­σε «δαχτυ­λί­δια συμπί­ε­σης» στους υδρα­τμούς, ακρι­βώς όπως συμ­βαί­νει με μία ισχυ­ρή πυρη­νι­κή συσκευή αν αυτή ενερ­γο­ποι­η­θεί κοντά σε ακτή.

Ο Μπά­σμπι τόνι­σε πως και στο παρελ­θόν έχουν γίνει εκρή­ξεις νιτρι­κού αμμω­νί­ου, αλλά όχι τόσο ισχυ­ρές όσο αυτή της Βηρυ­τού. 

«Είχε γίνει μία στο Τέξας που κατέ­στρε­ψε το λιμά­νι και άλλη μία στη Γερ­μα­νία, περί­που το 1920, σε απο­θή­κη, αλλά αυτή στη Βηρυ­τό είναι η μεγα­λύ­τε­ρη μετά από τις βόμ­βες σε Χιρο­σί­μα και Ναγκα­σά­κι», επέ­μει­νε.

Οργή για τις προειδοποιήσεις που αγνοήθηκαν

Παράλ­λη­λα με τις προ­σπά­θειες των αρχών για τη διά­σω­ση των εγκλω­βι­σμέ­νων και τη στέ­γα­ση των αστέ­γων, εξε­λίσ­σο­νται και οι έρευ­νες για τα αίτια της τραγωδίας.

Τα πρώ­τα στοι­χεία δεί­χνουν ότι αιτία της έκρη­ξης είναι η αδρά­νεια και αμέ­λεια ετών σχε­τι­κά με την απο­θή­κευ­ση εξαι­ρε­τι­κά εκρη­κτι­κού υλι­κού στο λιμά­νι της Βηρυ­τού. Ήδη από τις πρώ­τες ώρες μετά την έκρη­ξη, ο πρω­θυ­πουρ­γός και η προ­ε­δρία δήλω­σαν χθες πως 2.750 τόνοι νιτρι­κού αμμω­νί­ου ήταν απο­θη­κευ­μέ­νοι επί έξι χρό­νια στο λιμά­νι χωρίς οποια­δή­πο­τε μέτρα ασφαλείας.

Ήδη στα ΜΜΕ κάνουν την εμφά­νι­σή τους έγγρα­φα που απο­δει­κνύ­ουν πως το θέμα της ασφα­λούς απο­θή­κευ­σης είχε ανα­δει­χθεί αρκε­τές φορές στο παρελ­θόν, αλλά ουδέ­πο­τε έγι­νε κάτι από τις αρμό­διες αρχές. Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, μια πυρ­κα­γιά ξεκί­νη­σε από την απο­θή­κη 9 του λιμα­νιού και επε­κτά­θη­κε στην απο­θή­κη 12, όπου ήταν απο­θη­κευ­μέ­νο το νιτρι­κό αμμώνιο.

Αίσθη­ση πάντως προ­κα­λεί η επι­μο­νή του προ­έ­δρου των ΗΠΑ Ντό­ναλντ Τραμπ να προ­βάλ­λει το σενά­ριο της «επί­θε­σης». Αν και παρα­δέ­χθη­κε, χθες Τετάρ­τη, ότι οι γιγα­ντιαί­ες εκρή­ξεις που προ­κά­λε­σαν κατα­στρο­φή στη Βηρυ­τό θα μπο­ρού­σαν να οφεί­λο­νται σε «δυστύ­χη­μα», δεν πήρε πίσω τη δήλω­ση που είχε κάνει την προη­γου­μέ­νη, όταν είπε πως οι εκρή­ξεις έμοια­ζαν με «φρι­κτή επίθεση».

«Μπο­ρώ να σας πω πως ό,τι κι αν συνέ­βη, ήταν φρι­κτό, αλλά κανέ­νας δεν γνω­ρί­ζει στ’ αλή­θεια τι ήταν αυτό. Κανέ­νας δεν ξέρει ακό­μα», ανέ­φε­ρε. «Άκου­σα και τα δύο πράγ­μα­τα. Άκου­σα δυστύ­χη­μα. Άκου­σα, ξέρε­τε, εκρη­κτι­κά. Προ­φα­νώς, οφει­λό­ταν σε κάποιο είδος εκρη­κτι­κού, είτε πυρο­δο­τή­θη­κε βόμ­βα εσκεμ­μέ­να είτε όχι, κατέ­λη­ξε να είναι βόμ­βα», κατά τον πρό­ε­δρο των ΗΠΑ.

Κάποιος ίσως «παρά­τη­σε φρι­κτούς εκρη­κτι­κούς μηχα­νι­σμούς κι άλλα πρά­μα­τα, ίσως. Μπο­ρεί να ήταν αυτό. Ίσως ήταν βομ­βι­στι­κή επί­θε­ση. Δεν νομί­ζω πως μπο­ρεί να το πει οποιοσ­δή­πο­τε αυτή τη στιγ­μή», επέμεινε.

Εικόνες Αποκάλυψης από Drone

Drone κατέ­γρα­ψε τις επι­πτώ­σεις των δύο μεγά­λων εκρή­ξε­ων, οι οποί­ες σάρω­σαν ένα πολύ μεγά­λο κομ­μά­τι της πρω­τεύ­ου­σας του Λιβάνου.

Δισ. δολάρια οι υλικές ζημιές

Ο κυβερ­νή­της της Βηρυ­τού δήλω­σε στο τηλε­ο­πτι­κό δίκτυο Al Hadath TV ότι οι συνο­λι­κές ζημί­ες μετά την έκρη­ξη στη Βηρυ­τό της 4ης Αυγού­στου ενδέ­χε­ται να ανέλ­θουν σε 10–15 δισε­κα­τομ­μύ­ρια δολά­ρια, ενώ εξή­γη­σε πως ο αριθ­μός αυτός περι­λαμ­βά­νει τόσο τις άμε­σες όσο και τις έμμε­σες απώ­λειες που σχε­τί­ζο­νται με την επι­χει­ρη­μα­τι­κή δραστηριότητα.

Ο κυβερ­νή­της ανέ­φε­ρε επί­σης στο Al Hadath TV ότι οι ποσό­τη­τες του δια­θέ­σι­μου σίτου είναι αυτή τη στιγ­μή περιο­ρι­σμέ­νες και πιστεύ­ει πως χωρίς διε­θνή παρέμ­βα­ση ενδέ­χε­ται να ξεσπά­σει κρί­ση στη χώρα.

Εκκληση για βοήθεια

Η προ­χθε­σι­νή κατα­στρο­φή ήρθε να επι­δει­νώ­σει την ήδη τρα­γι­κή οικο­νο­μι­κή κατά­στα­ση του Λιβά­νου, που βρί­σκε­ται σε καθε­στώς χρε­ο­κο­πί­ας από τον περα­σμέ­νο Μάρ­τιο. Μετα­ξύ των εγκα­τα­στά­σε­ων που κατα­στρά­φη­καν ήταν και η κεντρι­κή απο­θή­κη σιτη­ρών, με απο­τέ­λε­σμα η χώρα να δια­θέ­τει πλέ­ον απο­θέ­μα­τα μόνο για ένα μήνα. Η κυβέρ­νη­ση της χώρας απηύ­θυ­νε έκκλη­ση για διε­θνή ανθρω­πι­στι­κή και οικο­νο­μι­κή βοή­θεια και τα πρώ­τα μηνύ­μα­τα είναι μάλ­λον ενθαρ­ρυ­ντι­κά. Η Σαου­δι­κή Αρα­βία και άλλες αρα­βι­κές χώρες του Κόλ­που, που είχαν δια­κό­ψει την οικο­νο­μι­κή στή­ρι­ξη του Λιβά­νου λόγω της ισχυ­ρής επιρ­ρο­ής της Χεζ­μπο­λάχ στην κυβέρ­νη­σή του, δεσμεύ­θη­καν να στεί­λουν βοή­θεια, όπως έκα­νε βέβαια και το Ιράν.

Την ίδια στιγ­μή, κυβερ­νή­σεις απ’ όλον τον κόσμο οργα­νώ­νουν απο­στο­λές βοή­θειας στο Λίβα­νο, καθώς στην παρού­σα συγκυ­ρία, με τις δυσκο­λί­ες που αντι­με­τω­πί­ζει η χώρα, θα ήταν σχε­δόν αδύ­να­το να αντα­πο­κρι­θεί στις έκτα­κτες και κρί­σι­μες ανά­γκες που έχουν προκύψει.

Η Αλγε­ρία ανα­κοί­νω­σε ότι θα στεί­λει στη Βηρυ­τό τέσ­σε­ρα αερο­σκά­φη και ένα πλοίο γεμά­τα με είδη πρώ­της ανά­γκης, καθώς επί­σης και ομά­δες για­τρών, πυρο­σβε­στών και υλι­κά ανοι­κο­δό­μη­σης, όπως ανα­φέ­ρε­ται στην ανα­κοί­νω­ση που εξέ­δω­σε η προ­ε­δρία της χώρας.

Η γει­το­νι­κή Τυνη­σία πρό­τει­νε νωρί­τε­ρα να παρα­λά­βει εκα­τό τραυ­μα­τί­ες και ανα­κοί­νω­σε ότι θα στεί­λει δύο στρα­τιω­τι­κά αερο­σκά­φη με ιατρο­φαρ­μα­κευ­τι­κό υλι­κό και τρόφιμα.

Ευρωπαϊκή στήριξη

Στο Παρί­σι, ο πρό­ε­δρος Εμα­νου­έλ Μακρόν έστει­λε από την πρώ­τη στιγ­μή μήνυ­μα αλλη­λεγ­γύ­ης και σήμε­ρα θα βρε­θεί στη Βηρυ­τό, όπου θα έχει συνα­ντή­σεις με την πολι­τι­κή ηγε­σία, ενώ χθες το από­γευ­μα έφθα­σαν στον Λίβα­νο δύο γαλ­λι­κά αερο­πλά­να με σωστι­κά συνερ­γεία και ανθρω­πι­στι­κή βοή­θεια. Η Ε.Ε. ενερ­γο­ποί­η­σε τον Μηχα­νι­σμό Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας και στέλ­νει 100 πυρο­σβέ­στες με οχή­μα­τα, εξο­πλι­σμό και εκπαι­δευ­μέ­νους σκύ­λους για την ανεύ­ρε­ση επι­ζώ­ντων. Ελλά­δα, Κύπρος, Γαλ­λία, Γερ­μα­νία και Τσε­χία συμ­με­τέ­χουν στην απο­στο­λή. Ανά­λο­γη βοή­θεια προ­σέ­φε­ρε η Ρωσία.

Ακό­μη και εντός της χώρας, ο κόσμος, συγκλο­νι­σμέ­νος από την τρα­γω­δία, προ­σπα­θεί να βοη­θή­σει τους χιλιά­δες που έμει­ναν άστε­γοι, καθώς τους προ­σφέ­ρουν στέ­γη έως ότου βρουν ένα δικό τους μέρος να μείνουν.

livanos6 livanos26 livanos25 1 livanos24 1 livanos23 1 livanos22 1 livanos21 livanos10 livanos9 livanos8 livanos7

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο