Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εκρηξη ηφαιστείου στην Ισπανία: Η λάβα καταπίνει σπίτια

Οι αρχές απο­μά­κρυ­ναν περί­που 5.000 ανθρώ­πους από χωριά στο νησί Λα Πάλ­μα, στα Κανά­ρια Νησιά της Ισπα­νί­ας, καθώς λάβα βγαί­νει από το ηφαί­στειο Κού­μπρε Βιέ­χα, το οποίο εξερ­ρά­γη χθες Κυριακή.

Το κύμα της λάβας έχει ήδη κατα­πιεί 20 σπί­τια στο χωριό Ελ Πάσο όπως και κάποιους δρό­μους, δήλω­σε ο δήμαρ­χος Σέρ­χιο Ροντρί­γκεθ στον ραδιο­φω­νι­κό σταθ­μό TVE σήμε­ρα το πρωί.

Πλέ­ον κατευ­θύ­νε­ται προς το γει­το­νι­κό χωριό Λος Λιά­νος δε Αρι­δά­νε όπου κιν­δυ­νεύ­ουν εκα­το­ντά­δες σπί­τια, πρό­σθε­σε ο ίδιος.

“ Παρα­κο­λου­θού­με τη ροή της λάβας”, εξήγησε.

Λάβα τινά­χθη­κε σε ύψος εκα­το­ντά­δων μέτρων από το ηφαί­στειο μετά την έκρη­ξή του την Κυρια­κή, ενώ ποτά­μια λιω­μέ­νων πετρω­μά­των ρέουν προς τον Ατλα­ντι­κό Ωκε­α­νό μέσω μιας αραιο­κα­τοι­κη­μέ­νης περιο­χής της Λα Πάλμα.

Οι τοπι­κές αρχές έχουν απο­μα­κρύ­νει περί­που 5.000 ανθρώ­πους από τέσ­σε­ρα χωριά, περι­λαμ­βα­νο­μέ­νων των Ελ Πάσο και Λος Λιά­νος δε Αριδάνε.

Σύμ­φω­να με τον πρό­ε­δρο της περι­φέ­ρειας των Κανα­ρί­ων Άνχελ Βίκτορ Τόρες δεν θα χρεια­στεί να απο­μα­κρυν­θούν άλλοι κάτοι­κοι από τα σπί­τια τους.

“Η λάβα κινεί­ται προς τις ακτές και οι ζημιές θα είναι μόνο υλι­κές. Σύμ­φω­να με τους ειδι­κούς, υπάρ­χουν περί­που 17 με 20 εκα­τομ­μύ­ρια κυβι­κά μέτρα λάβας”, επεσήμανε.

Μέχρι στιγ­μής δεν έχουν ανα­φερ­θεί τραυ­μα­τι­σμοί και δεν θα υπάρ­ξουν εφό­σον όλοι συμπε­ρι­φερ­θούν με σύνε­ση, σχο­λί­α­σε ο ηφαι­στειο­λό­γος Νεμέ­σιο Πέρεθ.

Εξάλ­λου σήμε­ρα η αερο­πο­ρι­κή εται­ρεία Binter των Κανα­ρί­ων Νησιών ανα­κοί­νω­σε ότι ακύ­ρω­σε τέσ­σε­ρις πτή­σεις από και προς το νησί Λα Γκο­μέ­ρα λόγω της ηφαι­στεια­κής τέφρας και του νέφους από την έκρη­ξη του ηφαι­στεί­ου στο γει­το­νι­κό νησί Λα Πάλμα.

spain volcano spain volcano1 spain volcano2

Η Λα Πάλ­μα βρι­σκό­ταν σε συνα­γερ­μό αφού μέσα σε μία εβδο­μά­δα κατα­γρά­φη­καν περισ­σό­τε­ρες από 22.000 δονή­σεις από το ηφαί­στειο Κού­μπρε Βιέ­χα, το οποίο ανή­κει σε μια αλυ­σί­δα ηφαι­στεί­ων στην οποία κατα­γρά­φη­κε για τελευ­ταία φορά έκρη­ξη το 1971 και η οποία είναι η πιο ενερ­γή ηφαι­στεια­κά περιο­χή στα Κανά­ρια Νησιά.

Το 1971 ένας άνδρας έχα­σε τη ζωή του όταν τρα­βού­σε φωτο­γρα­φί­ες της λάβας, αλλά δεν είχαν υπάρ­ξει υλι­κές ζημιές.

Η τελευ­ταία έκρη­ξη ηφαι­στεί­ου στο αρχι­πέ­λα­γος των Κανα­ρί­ων έγι­νε το 2011, στο νησί Ελ Ιέρο και ήταν υποθαλάσσια.

Ο Ισπα­νός πρω­θυ­πουρ­γός Πέδρο Σάν­τσεθ έφτα­σε στη Λα Πάλ­μα χθες Κυρια­κή το βρά­δυ για να συνο­μι­λή­σει με την τοπι­κή κυβέρ­νη­ση για τη δια­χεί­ρι­ση της έκρη­ξης του ηφαιστείου.

“Δια­θέ­του­με όλους τους πόρους και το ανθρώ­πι­νο δυνα­μι­κό, οι πολί­τες μπο­ρούν να κοι­μού­νται ήρε­μοι”, τόνισε.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο