Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εκρηξη ισχυρής βόμβας στο Σκάι

Εκρη­ξη ισχυ­ρής βόμ­βας σημειώ­θη­κε στις 02.35 στον τηλε­ο­πτι­κό σταθμό.Η έκρη­ξη του αυτο­σχέ­διου μηχα­νι­σμού, η οποία χαρα­κτη­ρί­ζε­ται «ισχυ­ρή», προ­κά­λε­σε ζημιές στον πρώ­το και στον δεύ­τε­ρο όρο­φο — κυρί­ως σπα­σμέ­να τζά­μια — πάντως δεν υπήρ­ξε κανέ­νας τραυματισμός.

Η έκρη­ξη ήταν τόσο ισχυ­ρή, που έγι­νε αισθη­τή στις περιο­χές του Νέου Φαλή­ρου, του Μοσχά­του και της Καλλιθέας.

Όπως έγι­νε γνω­στό από την αστυ­νο­μία, ο άγνω­στος που προει­δο­ποί­η­σε για την έκρη­ξη τηλε­φώ­νη­σε στη 01.50 στον ιστό­το­πο Ζού­γκλα και στον τηλε­ο­πτι­κό σταθ­μό ANT1 και ανέ­φε­ρε ότι επρό­κει­το να εκρα­γεί βόμ­βα στον Σκάι σε σαρά­ντα πέντε λεπτά της ώρας, τονί­ζο­ντας «δεν είναι φάρ­σα». Εντύ­πω­ση έχει προ­κα­λέ­σει το γεγο­νός ότι ο άγνω­στος κάλε­σε στο τηλέ­φω­νο χωρίς απόκρυψη.

Ο τηλε­ο­πτι­κός σταθ­μός μετα­δί­δει ότι η βόμ­βα είχε τοπο­θε­τη­θεί στο εσω­τε­ρι­κό του κτι­ρί­ου. Ωστό­σο, αστυ­νο­μι­κές πηγές δήλω­σαν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι ο εκρη­κτι­κός μηχα­νι­σμός, ο οποί­ος βρι­σκό­ταν μέσα σε έναν σάκο, ήταν τοπο­θε­τη­μέ­νος έξω από το κτί­ριο — πιο συγκε­κρι­μέ­να, σε πεζο­δρό­μιο απέ­να­ντι στην είσο­δο των εγκα­τα­στά­σε­ων, σε από­στα­ση περί­που επτά μέτρων.

Εκτι­μά­ται ότι οι δρά­στες της επί­θε­σης πέρα­σαν από το σημείο, άφη­σαν τον σάκο και απομακρύνθηκαν.

Από την έκρη­ξη έχουν σημειω­θεί σοβα­ρές υλι­κές ζημιές στην πρό­σο­ψη του κτι­ρί­ου του ΣΚΑΪ, χωρίς να υπάρ­ξει, ευτυ­χώς, κάποιος τραυ­μα­τι­σμός, καθώς η αστυ­νο­μία είχε εγκαί­ρως απο­μα­κρύ­νει τους εργα­ζό­με­νους, που βρί­σκο­νταν εκεί­νη την ώρα στο σταθ­μό και είχε απο­κλεί­σει τους γύρω δρόμους.

Από τα πρώ­τα ευρή­μα­τα των αρχών, είναι σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, υπο­λείμ­μα­τα από σάκο, που εκτι­μά­ται, ότι μέσα σ’ αυτόν ήταν τοπο­θε­τη­μέ­νος ο εκρη­κτι­κός μηχανισμός.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο