Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εκστρατεία για ανθρωπιστική και ιατρική βοήθεια προς τα νοσοκομεία της Γάζας, από το ΚΚ Ισραήλ

Το ΚΚ Ισρα­ήλ, πέραν από τις κινη­το­ποι­ή­σεις αλλη­λεγ­γύ­ης που πραγ­μα­το­ποί­η­σε υπέρ του λαού της Παλαι­στί­νης, ξεκί­νη­σε ανθρω­πι­στι­κή ιατρι­κή καμπά­νια για βοή­θεια προς τη Γάζα. Το ΚΚΙ τονί­ζει ότι πέραν από τις δεκά­δες Παλαι­στί­νιους δια­δη­λω­τές που έχει δολο­φο­νή­σει εν ψυχρώ ο ισραη­λι­νός στρα­τός, έχει τραυ­μα­τί­σει χιλιά­δες άλλους, ανά­με­σά τους πολ­λά παι­διά  (Υπεν­θυ­μί­ζου­με ότι παλαι­στι­νια­κές πηγές εκτι­μούν ότι οι τραυ­μα­τί­ες συνο­λι­κά φτά­νουν τις 12.000 εκ των οποί­ων 300 πολύ σοβα­ρά). Αρκε­τοί εξ αυτών είναι σοβα­ρά τραυ­μα­τί­ες και βρί­σκο­νται υπό τον κίν­δυ­νο να παρα­μεί­νουν ανά­πη­ροι, αν δεν πεθάνουν.

Εν μέσω και των σοβα­ρών ελλεί­ψε­ων στα νοσο­κο­μεία της Γάζας, ελέω του απάν­θρω­που ισραη­λι­νού απο­κλει­σμού, το ΚΚΙ ξεκί­νη­σε εκστρα­τεία ιατρι­κής βοήθειας.

Ευχα­ρι­στώ­ντας τα αδερ­φά κόμ­μα­τα για την αλλη­λεγ­γύη τους στους Παλαι­στί­νιους και τις δια­μαρ­τυ­ρί­ες που πραγ­μα­το­ποί­η­σαν ανά την υφή­λιο (περι­λαμ­βα­νο­μέ­νου του ΑΚΕΛ) ενά­ντια στην
ισραη­λι­νή κατο­χή και την τελευ­ταία σφα­γή, το ΚΚΙ καλεί όλα τα κομ­μου­νι­στι­κά, προ­ο­δευ­τι­κά κι αρι­στε­ρά κόμ­μα να ενι­σχύ­σουν διε­θνώς την εκστρα­τεία για ανθρω­πι­στι­κή ενί­σχυ­ση των νοσο­κο­μεί­ων στη Γάζα.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο