Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εκτίθενται

«Για­τί να θέλει η κυβέρ­νη­ση να συγκα­λυ­φθούν στοι­χεία με το μπά­ζω­μα του χώρου;», ανα­ρω­τιού­νται τώρα πονη­ρά τα στε­λέ­χη της κυβέρ­νη­σης, υπο­νο­ώ­ντας πως ακό­μα κι αν η εμπο­ρι­κή αμα­ξο­στοι­χία μετέ­φε­ρε παρά­νο­μα εύφλε­κτο υλι­κό, αυτό δεν συνι­στά κυβερ­νη­τι­κή ευθύ­νη, αλλά όσων εμπλέ­κο­νται σε παρά­νο­μα κυκλώ­μα­τα. Το εάν έχει ή δεν έχει σημα­σία το τί μετα­φέ­ρει ένα τρέ­νο, το εάν μετα­φέ­ρει νόμι­μα ή παρά­νο­μα επι­κίν­δυ­νες ουσί­ες, υλι­κά ή οτι­δή­πο­τε άλλο, φαί­νε­ται από το ίδιο το έγκλη­μα στα Τέμπη και από τα πορί­σμα­τα εμπει­ρο­γνω­μό­νων, που λένε ότι άγνω­στος αριθ­μός επι­βα­τών κάη­καν από την πυρ­κα­γιά που ανα­πτύ­χθη­κε μετά τη σύγκρου­ση… Έχουν ή δεν έχουν ευθύ­νη η κυβέρ­νη­ση και ο κρα­τι­κός μηχα­νι­σμός να γνω­ρί­ζουν εάν υπάρ­χει επι­κίν­δυ­νο εύφλε­κτο υλι­κό σε τρέ­νο που κινεί­ται στις γραμ­μές του εθνι­κού σιδη­ρο­δρο­μι­κού δικτύ­ου; Έχει ή δεν έχει σημα­σία η ασφά­λεια του δικτύ­ου, των κατοί­κων που ζουν στις περιο­χές από τις οποί­ες περ­νά­ει το τρέ­νο; Κι αν γίνε­ται παρά­νο­μη δια­κί­νη­ση, ποιοι κρί­κοι του κρα­τι­κού μηχα­νι­σμού εμπλέ­κο­νται στο οργα­νω­μέ­νο έγκλη­μα, που δεν μπο­ρεί να υπάρ­ξει χωρίς τη δική τους υπο­στή­ρι­ξη και συμ­με­το­χή; Αστείο επο­μέ­νως το ερώ­τη­μα για το τι κερ­δί­ζει η κυβέρ­νη­ση από τη συγκά­λυ­ψη. Όσο κι αν προ­σπα­θούν να πετά­ξουν τις ευθύ­νες από πάνω τους, το μόνο που κατα­φέρ­νουν είναι να εκτί­θε­νται ακό­μα περισσότερο…

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο