Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ σε Αχαΐα, Ηλεία και Ζάκυνθο: Σχολεία, αθλητικά κέντρα, κινηματογράφοι και θέατρα

Έκτα­κτα μέτρα σε Αχα­ΐα, Ηλεία και Ζάκυν­θο ανα­κοί­νω­σε ο εκπρό­σω­πος του υπουρ­γεί­ου Υγεί­ας, καθη­γη­τής Λοι­μω­ξιο­λο­γί­ας, Σωτή­ρης Τσιό­δρας για την αντι­με­τώ­πι­ση του κορωνοϊού.

Σύμ­φω­να με την ενη­μέ­ρω­σή του κλεί­νουν για 48 ώρες σχο­λεία, αθλη­τι­κά κέντρα, κινη­μα­το­γρά­φοι και θέατρα.

Νωρί­τε­ρα συνε­δρί­α­σε η Επι­τρο­πή Εμπει­ρο­γνω­μό­νων του Υπουρ­γεί­ου Υγεί­ας και με βάση τις συστά­σεις της τα συναρ­μό­δια υπουρ­γεία θα λάβουν όλα τα απα­ραί­τη­τα διοι­κη­τι­κά μέτρα.

Το τελευ­ταίο κρού­σμα στη χώρα είναι ένας 67χρονος, ο οποί­ος βρι­σκό­ταν σε εκδρο­μή στο εξω­τε­ρι­κό και εμφά­νι­σε τα πρώ­τα συμ­πτώ­μα­τα του κορω­νοϊ­ού την Κυρια­κή. Αρχι­κά προ­σήλ­θε στο νοσο­κο­μείο Αμα­λιά­δας απ’ όπου και παρα­πέμ­φθη­κε στο πανε­πι­στη­μια­κό νοσο­κο­μείο Πατρών, όπου και παρέ­μει­νε για νοση­λεία από το από­γευ­μα της Δευτέρας.

Ο ασθε­νής νοση­λεύ­ε­ται με σοβα­ρή λοί­μω­ξη του ανα­πνευ­στι­κού σε ειδι­κό θάλα­μο απο­μό­νω­σης του Πανε­πι­στη­μια­κού Νοσο­κο­μεί­ου του Ρίου.

Οι για­τροί, σύμ­φω­να με τις πλη­ρο­φο­ρί­ες του Αθη­ναϊ­κού-Μακε­δο­νι­κού Πρα­κτο­ρεί­ου, κρί­νουν, προς το παρόν, ότι δεν πρέ­πει να δια­σω­λη­νω­θεί, ώστε να υπο­στη­ρι­χθεί η ανα­πνευ­στι­κή του λει­τουρ­γία, αλλά παρα­κο­λου­θούν την πορεία της υγεί­ας του και προ­σπα­θούν να ελέγ­ξουν την πνευμονία.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο