Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΚΔΟΣΗ — Διαβάστε στον σημερινό ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ

ΝΔ — ΣΥΡΙΖΑ – ΚΙΝΑΛ
«Μομ­φές» και αλλη­λο­κα­τη­γο­ρί­ες, «εκτός κάδρου» η κοι­νή τους στρατηγική

Συζή­τη­ση στη Βου­λή για την πρό­τα­ση μομ­φής κατά της κυβέρνησης
Δεν θα γλι­τώ­σε­τε από την πραγ­μα­τι­κή μομ­φή, του λαού, τη μόνη που φοβάστε!
Η ομι­λία του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρη Κουτσούμπα

Οι παρεμ­βά­σεις της κοι­νο­βου­λευ­τι­κής ομά­δας του ΚΚΕ
Η μομ­φή του ΚΚΕ είναι ενά­ντια στην αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή ΝΔ — ΣΥΡΙΖΑ — ΠΑΣΟΚ

Κυριά­κος Μητσοτάκης
Παρου­σί­α­σε τη στρα­τη­γι­κή του που βάζει στο περι­θώ­ριο τις λαϊ­κές ανάγκες

Αλέ­ξης Τσίπρας
Υπο­σχέ­σεις για … καλύ­τε­ρη αντι­λαϊ­κή διαχείριση

Οι παρεμ­βά­σεις των άλλων κομμάτων

Δεν θυσιά­ζου­με άλλο τις ζωές μας για τα κέρ­δη σας! — μήνυ­μα πως «μόνο ο λαός μπο­ρεί να σώσει τον λαό»

 

Πάτρα — Αθή­να, αγω­νι­στι­κά, για το δίκιο μας άλλη μια φορά!
Με οργά­νω­ση και με όλα τα μέτρα παρα­με­ρί­στη­κε κάθε δυσκο­λία και έφτα­σε στην Αθή­να η μεγά­λη διαδήλωση

Μάταιη η «ομερ­τά»
Ούτε μισό πλά­νο, ούτε δίλε­πτο, ούτε μονό­στη­λο, ούτε καν στα …ψιλά: Μάταια θα ανα­ζη­τού­σε κανείς έστω μια είδη­ση σχε­τι­κή με το μεγά­λο συλ­λα­λη­τή­ριο του Σαβ­βά­του στα αστι­κά ΜΜΕ, κανά­λια και εφη­με­ρί­δες. Μια πραγ­μα­τι­κή «ομερ­τά» έπε­σε για να θαφτεί όπως — όπως η πλα­τιά συμ­με­το­χή από εκα­το­ντά­δες φορείς, αλλά και ο αγω­νι­στι­κός ρόλος της δημο­τι­κής αρχής Πάτρας.

Στιγ­μιό­τυ­πα από τη μεγά­λη δια­δή­λω­ση στο Σύνταγ­μα

Δημή­τρης Κουτσούμπας
Η πραγ­μα­τι­κή μομ­φή στην αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή δίνε­ται στους δρό­μους του αγώνα

Η οργή και η αγα­νά­κτη­ση γίνο­νται δύνα­μη διεκδίκησης!

Ξεχω­ρι­στός τόνος και παρου­σία από τα πολι­τι­στι­κά τμή­μα­τα του δήμου Πατρέων
«Ενας δεν είμαι μα χιλιά­δες» χόρε­ψε το Χορευ­τι­κό Τμή­μα, σε μια καλ­λι­τε­χνι­κή παρου­σία — διεκ­δί­κη­ση στή­ρι­ξης από το κράτος

«Μομ­φή» του λαού στο σύστη­μα που εμπο­δί­ζει την ικα­νο­ποί­η­ση των ανα­γκών του
Η ομι­λία του Κώστα Πελετίδη

Τίπο­τα δεν μας χαρί­ζε­ται, τα πάντα κατα­κτιού­νται με τους αγώ­νες μας!
Η ομι­λία του Δημή­τρη Μαρμούτα

Υπεύ­θυ­νο το εχθρι­κό για τον λαό κρά­τος και η πολι­τι­κή του
Η ομι­λία του Σπύ­ρου Κωνσταντά

Δεν περι­μέ­νου­με «σωτή­ρες», οργα­νώ­νου­με τον αγώ­να σε κάθε χώρο δου­λειάς, κλά­δο και πόλη
Ομι­λία του Νίκου Μαυ­ρο­κέ­φα­λου

Σε «απο­στο­λή» στην Ουκρα­νία, εν μέσω όξυν­σης της σύγκρου­σης ΝΑΤΟ – Ρωσίας
Σε Σαρ­τα­νά και Μαριού­πο­λη σήμε­ρα ο Ν. Δένδιας.
Τη χρή­ση Σού­δας και Αλε­ξαν­δρού­πο­λης σε περί­πτω­ση κλι­μά­κω­σης επα­να­λαμ­βά­νουν οι ΝΑΤΟικοί

Μια εβδο­μά­δα μετά
Παρα­μέ­νουν τα προ­βλή­μα­τα στην Αττι­κή μετά τον χιονιά

Νέα φωτιά στον προ­σφυ­γι­κό καταυ­λι­σμό του Καρά Τεπέ

«Έφυ­γε» πρό­ω­ρα ο σύντρο­φος Νίκος Σίμος
Η πολι­τι­κή κηδεία θα γίνει αύριο, Τρί­τη 1 Φλε­βά­ρη, στις 12 μ. στην Αγιά Λάρισας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΟΡΜΗΣΗ ΚΚΕ
Σήμε­ρα πέφτει η
«αυλαία» της μεγά­λης μάχης

Κινη­το­ποι­ή­σεις αύριο για ενί­σχυ­ση του δημό­σιου συστή­μα­τος Υγείας
Στο πλαί­σιο παν­δη­μο­σιο­ϋ­παλ­λη­λι­κής στά­σης εργασίας
Θεσσαλονίκη
Οχι σε σχο­λεία — εκκο­λα­πτή­ρια του φασι­σμού | Αντι­φα­σι­στι­κό συλ­λα­λη­τή­ριο στις 5 Φλε­βά­ρη, στις 5 μ.μ., στην πλα­τεία Ευόσμου

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Μαθη­τές, εκπαι­δευ­τι­κοί και γονείς να απο­μο­νώ­σουν τα φασι­στι­κά στοιχεία
Ανα­κοί­νω­ση του Γρα­φεί­ου Τύπου του ΚΣ

Αντι­πα­ρά­θε­ση Δύσης — Ρωσί­ας για Ουκρα­νία — Ανατ. Ευρώπη

Εντεί­νο­νται η στρα­τιω­τι­κή κινη­τι­κό­τη­τα και οι απει­λές εκτε­τα­μέ­νων κυρώσεων
Ενώ όλες οι πλευ­ρές δηλώ­νουν «ανοι­χτές» στη συνέ­χι­ση των σύν­θε­των παζαριών

Ιτα­λία: Ο Ματα­ρέ­λα επα­νε­ξε­λέ­γη Πρό­ε­δρος της Δημοκρατίας

Παν­θεσ­σα­λι­κή σύσκε­ψη αγρο­τι­κών ομο­σπον­διών και συλλόγων

Κλι­μα­κώ­νουν τον αγώ­να επι­βί­ω­σης με μπλό­κα από τις 4 Φλεβάρη

Μαζι­κή συμ­με­το­χή στη σύσκε­ψη. Κατά τόπους συσκέ­ψεις τις επό­με­νες μέρες για την καλύ­τε­ρη προ­ε­τοι­μα­σία των μπλό­κων, που θα στη­θούν σε κομ­βι­κά σημεία της Θεσσαλίας

Αιτω­λο­α­καρ­να­νία: Κυβερ­νη­τι­κές φιέ­στες για να «προ­λά­βουν» τις αγρο­τι­κές κινητοποιήσεις
Δήλω­ση του βου­λευ­τή του ΚΚΕ Ν. Παπα­να­στά­ση

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο