Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εκτακτη ενημέρωση για τον εμβολιασμό

Σήμε­ρα, Πέμ­πτη 30 Ιου­νί­ου και ώρα 18:00, θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στο Υπουρ­γείο Υγεί­ας ενη­μέ­ρω­ση των δια­πι­στευ­μέ­νων συντα­κτών για το Εθνι­κό Σχέ­διο εμβο­λια­στι­κής κάλυ­ψης ένα­ντι της νόσου COVID-19 από την Πρό­ε­δρο της Εθνι­κής Επι­τρο­πής Εμβο­λια­σμών Μαρία Θεο­δω­ρί­δου και τον Γενι­κό Γραμ­μα­τέα Πρω­το­βάθ­μιας Φρο­ντί­δας Υγεί­ας Μάριο Θεμιστοκλέους.

Αν και δεν ανα­φέ­ρε­ται το αντι­κεί­με­νο ενη­μέ­ρω­σης, σημειώ­νε­ται ότι τη Δευ­τέ­ρα 27 Ιου­λί­ου άνοι­ξε η πλατ­φόρ­μα emvolio.gov.gr για εμβο­λια­σμούς με τέταρ­τη δόση για όλους τους πολί­τες άνω των 30 ετών.

Η εθνι­κή επι­τρο­πή εμβο­λια­σμών θεω­ρεί πως πρέ­πει να δοθούν περαι­τέ­ρω διευ­κρι­νί­σεις για την εισή­γη­ση της προη­γού­με­νης εβδο­μά­δας σχε­τι­κά με τη δυνα­τό­τη­τα χορή­γη­σης δεύ­τε­ρης ανα­μνη­στι­κης δόσης εμβο­λί­ου στα άτο­μα ηλι­κί­ας 39 έως 59 χρονων.

H επι­κε­ρο­ποί­η­ση γίνε­ται μετά τις ανα­κοι­νώ­σεις της περα­σμέ­νης εβδο­μά­δας για το ποιοι και πότε πρέ­πει να κάνουν την 4η δόση του εμβο­λί­ου κατά του κορωνοϊού.

Η Επι­τρο­πή ειση­γή­θη­κε υπό κάποια πίε­ση, ίσως της επι­δει­νού­με­νης επι­δη­μιο­λο­γι­κης εικό­νας, τη χορή­γη­ση της δεύ­τε­ρης ανα­μνη­στι­κής δόσης εμβο­λί­ου για τον κορω­νο­ϊό στους πολί­τες ηλι­κί­ας 30 έως 59 χρο­νων, χωρίς να υπάρ­χει ολο­κλη­ρω­μέ­νη η πρόταση.

Είναι ενδει­κτι­κό ότι ατύ­πως δινό­ταν η διευ­κρί­νη­ση ότι για όσους επι­θυ­μούν να εμβο­λια­στούν πρέ­πει να έχει συμπλη­ρω­θεί τετρά­μη­νο από τη χορή­γη­ση της πρώ­της ανα­μνη­στι­κής δόσης. Καθώς επί­σης ότι όσοι έχουν νοσή­σει μετά την πρώ­τη ανα­μνη­στι­κή δόση, δεν θα λάβουν τη δεύτερη.

Πιθα­νόν σήμε­ρα στο πλαί­σιο της ανα­κοί­νω­σης να δοθούν αυτές οι διευ­κρι­νί­σεις καθώς και τυχόν άλλες που κρί­νε­ται ανα­γκαίο από τους ειδι­κούς να ανακοινωθούν.

Από­φα­ση που προ­κά­λε­σε αντι­δρά­σεις διό­τι «δεν υπάρ­χουν επαρ­κή επι­στη­μο­νι­κά δεδο­μέ­να για το πρό­σθε­το όφε­λος που θα προσέφερε».

Ο πρώ­τος που εξέ­φρα­σε τις ενστά­σεις του ήταν ο Ηλί­ας Μόσια­λος, ο οποί­ος είχε σημειώ­σει ότι εφό­σον δεν υπάρ­χει η απα­ραί­τη­τη επι­στη­μο­νι­κή τεκ­μη­ρί­ω­ση, δεν έπρε­πε να γίνει και η σχε­τι­κή εισή­γη­ση αυτή τη χρο­νι­κή περίοδο.

Ακο­λού­θως, η ανα­πλη­ρώ­τρια υπουρ­γός Υγεί­ας, Μίνα Γκά­γκα, είχε ανα­φέ­ρει ότι η τέταρ­τη δόση είναι προ­αι­ρε­τι­κή και ότι η πλατ­φόρ­μα άνοι­ξε για ανθρώ­πους «που φοβού­νται, που λένε ότι αισθά­νο­νται πιο ασφαλείς».

Σε δηλώ­σεις της στο MEGA, η κ. Γκά­γκα είχε ανα­φέ­ρει ότι δεν υπάρ­χει κάποιος κίν­δυ­νος ή παρε­νέρ­γειες από μια επι­πλέ­ον δόση, αλλά δεν υπάρ­χουν και τεκ­μη­ριω­μέ­νες ενδεί­ξεις ότι θα ωφε­λή­σει σε κάπου. «Αν θέλει κάποιος να το κάνει, να το κάνει», είχε πει.

Με τη σει­ρά του και ο Γκί­κας Μαγιορ­κί­νης είχε δηλώ­σει ότι ο ίδιος δεν θα κάνει την τέταρ­τη δόση, για­τί δεν συντρέ­χει κάποιος λόγος, σημειώ­νο­ντας ότι ο κάθε πολί­της θα πρέ­πει να συμ­βου­λευ­τεί τον για­τρό του.

Γενι­κά, οι ειδι­κοί εμφα­νί­ζο­νται διχα­σμέ­νοι στο θέμα αυτό, με τους περισ­σό­τε­ρους να συστή­νουν να κάνουν τέταρ­τη δόση οι 60 και άνω, ενώ οι 30–59 μπο­ρούν να περι­μέ­νουν μέχρι το φθι­νό­πω­ρο. Δεν συστή­νε­ται επί­σης η τέταρ­τη δόση σε περί­πτω­ση που κάποιος/α έχει κάνει τις τρεις προη­γού­με­νες δόσεις και έχει νοσήσει.

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο