Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εκτακτο Δελτίο έτονων καιρικών φαινομένων — Οδηγίες προστασίας από την Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας

Έκτη ημέ­ρα κακο­και­ρί­ας, με 19 νεκρούς και μεγά­λες κατα­στρο­φές και φαί­νε­ται ότι το κλί­μα κακο­και­ρί­ας θα συνε­χι­στεί βρί­σκο­ντας μας απρο­στά­τευ­τους εξαι­τί­ας της εγκλη­μα­τι­κής αδια­φο­ρί­ας των κυβερ­νή­σε­ων, γι’ αυτό ας μερι­μνή­σου­με οι ίδιοι για τη λήψη κάποιων μέτρων αυτοπροστασίας.

Η Γενι­κή Γραμ­μα­τεία Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας, με ανα­κοί­νω­ση που εξέ­δω­σε σήμε­ρα Σάβ­βα­το, συνι­στά στους πολί­τες να είναι ιδιαί­τε­ρα προ­σε­κτι­κοί, μερι­μνώ­ντας για τη λήψη μέτρων αυτο­προ­στα­σί­ας από κιν­δύ­νους που προ­έρ­χο­νται από τα έντο­να και­ρι­κά φαι­νό­με­να, ύστε­ρα από το Έκτα­κτο Δελ­τίο Επι­κίν­δυ­νων Και­ρι­κών Φαι­νο­μέ­νων που εκδό­θη­κε σήμε­ρα Σάβ­βα­το 18 Νοεμ­βρί­ου 2017 από την Εθνι­κή Μετε­ω­ρο­λο­γι­κή Υπη­ρε­σία (ΕΜΥ), σύμ­φω­να με το οποίο, οι ισχυ­ρές βρο­χές και καται­γί­δες θα συνε­χι­στούν κατά δια­στή­μα­τα σε αρκε­τές περιο­χές της χώρας μέχρι και τη Δευ­τέ­ρα το βρά­δυ και θα συνο­δεύ­ο­νται από χαλα­ζο­πτώ­σεις και ισχυ­ρούς ανέμους.

Πιο ανα­λυ­τι­κά θα επηρεαστούν:

1. Το Σάβ­βα­το (18–11-2017) το Ιόνιο, η Ήπει­ρος, η Δυτι­κή Στε­ρεά, η Δυτι­κή Πελο­πόν­νη­σος και κατά δια­στή­μα­τα η υπό­λοι­πη χώρα (έκτος από τη Δυτι­κή Μακε­δο­νία και το βρα­δύ πρό­σκαι­ρα η Κεντρι­κή Μακεδονία).

2. Την Κυρια­κή (19–11-2017) μέχρι τις πρω­ι­νές ώρες το Ιόνιο και η Δυτι­κή Στε­ρεά, μέχρι το από­γευ­μα η Πελο­πόν­νη­σος, η υπό­λοι­πη Στε­ρεά (κυρί­ως η Κεντρι­κή), η Θεσ­σα­λία, οι Σπο­ρά­δες, η Εύβοια και πιθα­νόν η Πιε­ρία και η Χαλ­κι­δι­κή, κατά δια­στή­μα­τα η Ανα­το­λι­κή Μακε­δο­νία, η Θρά­κη, τα νησιά του Βορειο­α­να­το­λι­κού Αιγαί­ου, τα Δωδε­κά­νη­σα κυρί­ως τις πρω­ι­νές ώρες και τις βρα­δι­νές ώρες, και πιθα­νόν η Κρή­τη κατά διαστήματα.

3. Τη Δευ­τέ­ρα (20–11-2017) μέχρι το μεση­μέ­ρι η Ήπει­ρος, μέχρι το βρά­δυ η Θρά­κη και η Ανα­το­λι­κή Μακε­δο­νία όπου θα σημειω­θούν και χιο­νο­πτώ­σεις κυρί­ως πάνω από τα 700 μέτρα, τα νησιά του Ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου, τα Δωδε­κά­νη­σα (κυρί­ως τις πρω­ι­νές ώρες). Στην Ήπει­ρο και τη Δυτι­κή Μακε­δο­νία τις πρω­ι­νές ώρες θα σημειω­θούν χιο­νο­πτώ­σεις πάνω από τα 700 μέτρα.

Οι πολί­τες μπο­ρούν να ενη­με­ρώ­νο­νται καθη­με­ρι­νά για την εξέ­λι­ξη των έκτα­κτων και­ρι­κών φαι­νο­μέ­νων στα τακτι­κά δελ­τία και­ρού της ΕΜΥ και στην ιστο­σε­λί­δα της ΕΜΥ στην ηλε­κτρο­νι­κή διεύ­θυν­ση www.emy.gr.

Η Γενι­κή Γραμ­μα­τεία Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας του Υπουρ­γεί­ου Εσω­τε­ρι­κών έχει ενη­με­ρώ­σει τις αρμό­διες υπη­ρε­σια­κά εμπλε­κό­με­νες κρα­τι­κές υπη­ρε­σί­ες, καθώς και τις περι­φέ­ρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρί­σκο­νται σε αυξη­μέ­νη ετοι­μό­τη­τα πολι­τι­κής προ­στα­σί­ας, προ­κει­μέ­νου να αντι­με­τω­πί­σουν άμε­σα τις επι­πτώ­σεις από την εκδή­λω­ση των έντο­νων και­ρι­κών φαινομένων.

Παράλ­λη­λα, η Γενι­κή Γραμ­μα­τεία Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας συνι­στά στους πολί­τες να είναι ιδιαί­τε­ρα προ­σε­κτι­κοί, σε περιο­χές όπου προ­βλέ­πε­ται η εκδή­λω­ση έντο­νων βρο­χο­πτώ­σε­ων, καται­γί­δων ή θυελ­λω­δών ανέμων:

- Να ασφα­λί­σουν αντι­κεί­με­να τα οποία αν παρα­συρ­θούν από τα έντο­να και­ρι­κά φαι­νό­με­να ενδέ­χε­ται να προ­κα­λέ­σουν κατα­στρο­φές ή τραυματισμούς.

- Να βεβαιω­θούν ότι τα λού­κια και οι υδρορ­ρο­ές των κατοι­κιών δεν είναι φραγ­μέ­να και λει­τουρ­γούν κανονικά.

- Να απο­φεύ­γουν να δια­σχί­ζουν χει­μάρ­ρους και ρέμα­τα, πεζή ή με όχη­μα, κατά τη διάρ­κεια καται­γί­δων και βρο­χο­πτώ­σε­ων, αλλά και για αρκε­τές ώρες μετά το τέλος της εκδή­λω­σής τους

- Να απο­φεύ­γουν τις εργα­σί­ες υπαί­θρου και δρα­στη­ριό­τη­τες σε θαλάσ­σιες και παρά­κτιες περιο­χές κατά τη διάρ­κεια εκδή­λω­σης των έντο­νων και­ρι­κών φαινομένων.

- Να προ­φυ­λα­χτούν αμέ­σως κατά τη διάρ­κεια μιας χαλα­ζό­πτω­σης. Να κατα­φύ­γουν σε κτί­ριο ή σε αυτο­κί­νη­το και να μην εγκα­τα­λεί­πουν τον ασφα­λή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιω­θούν ότι η καται­γί­δα πέρα­σε. Η χαλα­ζό­πτω­ση μπο­ρεί να είναι πολύ επι­κίν­δυ­νη και για τα ζώα.

- Να απο­φύ­γουν τη διέ­λευ­ση κάτω από μεγά­λα δέντρα, κάτω από αναρ­τη­μέ­νες πινα­κί­δες και γενι­κά από περιο­χές, όπου ελα­φρά αντι­κεί­με­να (π.χ. γλά­στρες, σπα­σμέ­να τζά­μια κλπ.) μπο­ρεί να απο­κολ­λη­θούν και να πέσουν στο έδα­φος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

- Να ακο­λου­θούν πιστά τις οδη­γί­ες των κατά τόπους αρμο­δί­ων φορέ­ων, όπως Τρο­χαία κλπ.

Για πλη­ρο­φο­ρί­ες και ανα­κοι­νώ­σεις σχε­τι­κά με την επι­κρα­τού­σα κατά­στα­ση και την βατό­τη­τα του οδι­κού δικτύ­ου λόγω εισ­ρο­ής πλημ­μυ­ρι­κών υδά­των σε αυτό, οι πολί­τες μπο­ρούν να επι­σκε­φθούν την ιστο­σε­λί­δα της ΕΛ.ΑΣ. www.astynomia.gr.

Για περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες και οδη­γί­ες αυτο­προ­στα­σί­ας από τα έντο­να και­ρι­κά φαι­νό­με­να, οι πολί­τες μπο­ρούν να επι­σκε­φθούν την ιστο­σε­λί­δα της Γενι­κής Γραμ­μα­τεί­ας Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας στην ηλε­κτρο­νι­κή διεύ­θυν­ση www.civilprotection.gr.

Οδη­γί­ες Προ­στα­σί­ας από Έντο­να Και­ρι­κά Φαι­νό­με­να από τη Γενι­κή Γραμ­μα­τεία Πολι­τι­κής Προστασίας

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Φρο­ντί­στε να ενη­με­ρώ­νε­στε διαρ­κώς από το ραδιό­φω­νο και την τηλε­ό­ρα­ση για την εξέ­λι­ξη των και­ρι­κών φαι­νο­μέ­νων. Οι επί­ση­μες πηγές ενη­μέ­ρω­σης είναι η Εθνι­κή Μετε­ω­ρο­λο­γι­κή Υπη­ρε­σία (Ε.Μ.Υ.) και η Γενι­κή Γραμ­μα­τεία Πολι­τι­κής Προστασίας.

Σε περί­πτω­ση ανά­γκης καλέ­στε εναλ­λα­κτι­κά: Αστυ­νο­μία 100, Πυρο­σβε­στι­κό Σώμα 199, ΕΚΑΒ 166, τον Ευρω­παϊ­κό Αριθ­μό Έκτα­κτης Ανά­γκης 112.

Τοπο­θε­τεί­στε σε εμφα­νές σημείο στο σπί­τι τους παρα­πά­νω αριθ­μούς τηλε­φώ­νων πρώ­της ανά­γκης εφό­σον τα παι­διά σας είναι σε θέση να τους χρη­σι­μο­ποι­ή­σουν και βεβαιω­θεί­τε ότι το γνωρίζουν.

Βοη­θή­στε τα παι­διά σας να απο­μνη­μο­νεύ­σουν οικο­γε­νεια­κά στοι­χεία όπως το επί­θε­τό τους, τη διεύ­θυν­ση και τον αριθ­μό τηλε­φώ­νου του σπιτιού.

Εξη­γεί­στε σε όλα τα μέλη της οικο­γέ­νειας πώς και πότε να κλεί­νουν τις παρο­χές ηλε­κτρι­κού, φυσι­κού αερί­ου και νερού, πώς να χρη­σι­μο­ποιούν τον πυρο­σβε­στή­ρα και πώς να καλούν σε βοήθεια.

Προ­μη­θευ­τεί­τε είδη πρώ­της ανά­γκης όπως κου­τί πρώ­των βοη­θειών, πυρο­σβε­στή­ρα, φακό και μπα­τα­ρί­ες, φορη­τό ραδιό­φω­νο κλπ.

Μερι­μνή­στε ειδι­κά για τα παι­διά και τους ηλικιωμένους.

Μόλις περά­σει η κακοκαιρία

Παρα­κο­λου­θεί­τε συνε­χώς από το ραδιό­φω­νο και την τηλε­ό­ρα­ση τις επί­ση­μες προει­δο­ποι­ή­σεις ή συμβουλές.

Ελέγ­ξτε το σπί­τι και τα λοι­πά περιου­σια­κά σας στοι­χεία για να κατα­γρά­ψε­τε πιθα­νές ζημιές.

Αν πρό­κει­ται να μετακινηθείτε

Ενη­με­ρω­θεί­τε για τον και­ρό και την κατά­στα­ση του οδι­κού δικτύου.

Ανά­λο­γα με τον προ­ο­ρι­σμό σας ανα­λο­γι­στεί­τε το είδος των και­ρι­κών φαι­νο­μέ­νων που ενδέ­χε­ται να συνα­ντή­σε­τε (χιό­νι, παγε­τός, χαλά­ζι, βρο­χό­πτω­ση κλπ.).

Μετα­βάλ­λε­τε το πρό­γραμ­μα της μετα­κί­νη­σής σας ώστε να απο­φύ­γε­τε την αιχ­μή των και­ρι­κών φαινομένων.

Ταξι­δέψ­τε κατά τη διάρ­κεια της ημέ­ρας, προ­τι­μώ­ντας τις κεντρι­κές αρτη­ρί­ες και όχι τους δυσπρό­σι­τους και ερη­μι­κούς δρόμους.

Ενη­με­ρώ­στε τους οικεί­ους σας για τη δια­δρο­μή που θα ακολουθήσετε.

Μην αγνο­εί­τε τις οδη­γί­ες της Γενι­κής Γραμ­μα­τεί­ας Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας, τα δελ­τία και­ρού της Ε.Μ.Υ. και τις υπο­δεί­ξεις των τοπι­κών Aρχών, όπως η Τρο­χαία, το Λιμε­νι­κό, η Πυρο­σβε­στι­κή κλπ.

Ελέγ­ξτε την κατά­στα­ση του αυτο­κι­νή­του σας πριν από κάθε μετακίνηση.

Εξο­πλί­στε το αυτο­κί­νη­το με τα απα­ραί­τη­τα μέσα αντι­με­τώ­πι­σης έντο­νων και­ρι­κών φαι­νο­μέ­νων (αντιο­λι­σθη­τι­κές αλυ­σί­δες, αντι­ψυ­κτι­κά υγρά, ομπρέ­λες, αδιά­βρο­χα, γαλό­τσες, φακό, κου­τί πρώ­των βοη­θειών κλπ.).

Φορέ­στε κατάλ­λη­λα ρού­χα αν πρό­κει­ται να μετα­κι­νη­θεί­τε πεζή.

Προ­σέξ­τε όταν βαδί­ζε­τε ώστε να απο­φύ­γε­τε τραυ­μα­τι­σμούς λόγω της ολι­σθη­ρό­τη­τας του οδο­στρώ­μα­τος και των πεζο­δρο­μί­ων ή εξαι­τί­ας της πτώ­σης αντι­κει­μέ­νων από υπερ­βο­λι­κό άνε­μο ή χαλαζόπτωση.

Προ­τι­μή­στε τα μέσα μαζι­κής μετα­φο­ράς για τις μετα­κι­νή­σεις σας.

Μεί­νε­τε ήρε­μοι και υπο­μο­νε­τι­κοί. O πανι­κός επι­βα­ρύ­νει την κατάσταση.

Διευ­κο­λύ­νε­τε το έργο των Αρχών.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο