Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Ραγδαία μεταβολή του καιρού- Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Έκτα­κτο δελ­τίο και­ρού εξέ­δω­σε η Εθνι­κή Μετε­ω­ρο­λο­γι­κή Υπη­ρε­σία προει­δο­ποιώ­ντας για ραγδαια μετα­βο­λή του καιρού.

Σύμ­φω­να με τα τελευ­ταία προ­γνω­στι­κά μοντέ­λα,  ο και­ρός θα αλλά­ξει ραγδαία από τις βρα­δι­νές ώρες από­ψε από τα δυτι­κά, με κύρια χαρα­κτη­ρι­στι­κά τις ισχυ­ρές βρο­χές και καται­γί­δες που την Τετάρ­τη  και την Πέμ­πτη θα επη­ρε­ά­σουν και τις υπό­λοι­πες περιο­χές της χώρας.

Από τις βρα­δι­νές ώρες της Τρί­της θα επη­ρε­α­στούν τα νησιά του Ιονί­ου και από αργά τη νύχτα η Ήπει­ρος, η δυτι­κή Στε­ρεά και η δυτι­κή Μακεδονία.

Την Τετάρ­τη, εκτός από τις προ­α­να­φερ­θεί­σες περιο­χές, από τις μεσημ­βρι­νές ώρες θα επη­ρε­α­στούν επί­σης η κεντρι­κή Στε­ρεά, η Θεσ­σα­λία, οι Σπο­ρά­δες, στα­δια­κά η δυτι­κή Πελο­πόν­νη­σος, η κεντρι­κή Μακε­δο­νία και από τις βρα­δι­νές ώρες η ανα­το­λι­κή Μακε­δο­νία και η Θρά­κη.

Εν τω μετα­ξύ, από το από­γευ­μα της Πέμ­πτης, θα επη­ρε­α­στούν επί­σης οι Κυκλά­δες, η Κρή­τη, τα νησιά του ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου και τα Δωδε­κά­νη­σα. Η ανα­το­λι­κή Στε­ρεά (συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης της Αττι­κής), η Εύβοια και η ανα­το­λι­κή Πελο­πόν­νη­σος θα επη­ρε­α­στούν πρό­σκαι­ρα τις μεσημ­βρι­νές ώρες. Τα έντο­να φαι­νό­με­να από το μεση­μέ­ρι της Πέμ­πτης και από τα βορειο­δυ­τι­κά θα εξα­σθε­νή­σουν, ενώ στη Θρά­κη, τα νησιά του ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου και τα Δωδε­κά­νη­σα θα συνε­χι­στούν μέχρι τις πρω­ι­νές ώρες της Παρασκευής.

Από αργά το από­γευ­μα της Παρα­σκευ­ής  ο και­ρός θα παρου­σιά­σει εκ νέου επι­δεί­νω­ση στη δυτι­κή Ελλά­δα με βρο­χές και καται­γί­δες οι οποί­ες προ­βλέ­πε­ται να είναι κατά τόπους ισχυ­ρές μέχρι τις πρω­ι­νές ώρες του Σαβ­βά­του (12–12-2020).

Θυελ­λώ­δεις νότιοι άνε­μοι εντά­σε­ως 7 με 8 μπο­φόρ θα πνέ­ουν στα πελά­γη την Τετάρ­τη, με βαθ­μιαία εξα­σθέ­νη­ση στο Ιόνιο από τις πρω­ι­νές ώρες της Πέμπτης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο