Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού

Σήμε­ρα Πέμ­πτη (26–08-2021), από τις απο­γευ­μα­τι­νές ώρες προ­βλέ­πε­ται να εκδη­λω­θούν τοπι­κά ισχυ­ρές βρο­χές και καται­γί­δες στα νησιά του βορεί­ου Ιονί­ου και την Ήπει­ρο, οι οποί­ες θα συνο­δεύ­ο­νται πρό­σκαι­ρα από ισχυ­ρούς ανέ­μους και πιθα­νώς από χαλαζοπτώσεις.

Τα φαι­νό­με­να βαθ­μιαία θα επε­κτα­θούν στα υπό­λοι­πα νησιά του Ιονί­ου, τη δυτι­κή Στε­ρεά και από τις βρα­δι­νές ώρες στη βορειο­δυ­τι­κή Πελο­πόν­νη­σο. Αργά το από­γευ­μα και το βρά­δυ είναι πιθα­νό να επη­ρε­α­στεί πρό­σκαι­ρα και η Μακε­δο­νία, κυρί­ως η κεντρι­κή και η ανατολική.

Στα­δια­κή εξα­σθέ­νη­ση των φαι­νο­μέ­νων ανα­μέ­νε­ται από τις πρω­ι­νές ώρες της Παρα­σκευ­ής (27–08-2021) στα βόρεια και μέχρι το μεση­μέ­ρι στα δυτικά.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο