Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού

Επι­δεί­νω­ση του και­ρού προ­βλέ­πε­ται από αύριο Κυρια­κή (31–01-2021) από νωρίς το από­γευ­μα στη δυτι­κή, βαθ­μιαία στη βόρεια Ελλά­δα και τη Δευ­τέ­ρα (01–02-2021) στα νησιά του βορεί­ου και ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου, με ισχυ­ρές βρο­χές και καται­γί­δες που θα συνο­δεύ­ο­νται κατά τόπους από χαλα­ζο­πτώ­σεις και θυελ­λώ­δεις νότιους ανέ­μους στο Αιγαίο, εντά­σε­ως 7 με 8 και πιθα­νώς τοπι­κά 9 μποφόρ.

Α. Πιο ανα­λυ­τι­κά, θα επηρεαστούν:

1. ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ (31–01-2021)

Από νωρίς το από­γευ­μα το βόρειο Ιόνιο, βαθ­μιαία η Ήπει­ρος, μέχρι το βρά­δυ τα υπό­λοι­πα τμή­μα­τα του Ιονί­ου, η δυτι­κή Μακε­δο­νία, η δυτι­κή Στε­ρεά και από αργά τη νύχτα, η κεντρι­κή και ανα­το­λι­κή Μακε­δο­νία, πρό­σκαι­ρα η Θεσ­σα­λία, η κεντρι­κή Στε­ρεά, και η δυτι­κή Πελοπόννησος.

2. ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ (01–02-2021)

Εκτός από τις προ­α­να­φερ­θεί­σες περιο­χές, από τις πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες η Θρά­κη και βαθ­μιαία τα νησιά του βορεί­ου και ανα­το­λι­κού Αιγαίου.

Τα έντο­να φαι­νό­με­να μέχρι το μεση­μέ­ρι ανα­μέ­νε­ται να εξα­σθε­νή­σουν στα δυτι­κά και τη Μακε­δο­νία, από το από­γευ­μα στη Θρά­κη, ενώ στα νησιά του ανα­το­λι­κού και βορεί­ου Αιγαί­ου θα συνε­χι­στούν μέχρι τις πρω­ι­νές ώρες της Τρί­της (02–02-2021).

Β. Θυελ­λώ­δεις άνε­μοι νοτί­ων διευ­θύν­σε­ων εντά­σε­ως 7 με 8 μπο­φόρ θα πνέ­ουν στο Αιγαίο, οι οποί­οι τη Δευ­τέ­ρα θα φτά­σουν πιθα­νώς και τα 9 μποφόρ.

«Ο πικρός βίος του Μαξ Χάβε­λα­αρ, Μια ιστο­ρία εκμε­τάλ­λευ­σης στις αποι­κί­ες καφέ»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο