Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εκτακτο δελτίο επικινδύνων καιρικών φαινομένων από την ΕΜΥ

Αλλα­γή σκη­νι­κού στον και­ρό ανα­κοί­νω­σε η Εθνι­κή Μετε­ω­ρο­λο­γι­κή Υπη­ρε­σία που με έκτα­κτο δελ­τίο επι­κιν­δύ­νων και­ρι­κών φαι­νο­μέ­νων, προει­δο­ποιεί για ένα διή­με­ρο με βρο­χές, καται­γί­δες (κατά τόπους ισχυ­ρές), χαλα­ζο­πτώ­σεις και δυνα­τούς ανέ­μους. Πτώ­ση ανα­μέ­νε­ται να σημειώ­σει η θερμοκρασία.

Συγκε­κρι­μέ­να, από το βρά­δυ της Τρί­της το Ιόνιο και πιθα­νώς τα νότια τμή­μα­τα της Πελο­πον­νή­σου ανα­μέ­νε­ται να πλη­γούν πρώ­τα από το κύμα κακο­και­ρί­ας ενώ από τα ξημε­ρώ­μα­τα της Τετάρ­της ανα­μέ­νε­ται να επη­ρε­α­στούν η Πελο­πόν­νη­σος, η Κρή­τη, η Στε­ρεά Ελλά­δα, η Αττι­κή και η Εύβοια. Επί­σης, από το μεση­μέ­ρι θα πλη­γούν Θεσ­σα­λία, Σπο­ρά­δες, η Ήπει­ρος και οι Κυκλά­δες ενώ το από­γευ­μα η κακο­και­ρία θα φτά­σει στα Δωδε­κά­νη­σα και τα νησιά του βορειο­α­να­το­λι­κού Αιγαί­ου. Εκτός κάδρου δε θα μεί­νει  η Κεντρι­κή και η Ανα­το­λι­κή Μακε­δο­νία καθώς και η Θρά­κη που θα επη­ρε­α­στούν τις βρα­δι­νές ώρες.

Σύμ­φω­να με την ΕΜΥ, τα και­ρι­κά φαι­νό­με­να θα αρχί­σουν να εξα­σθε­νούν από το από­γευ­μα της Τετάρ­της όπως ήρθαν δηλα­δή από τα νησιά του Ιονί­ου και τη δυτι­κή ηπει­ρω­τι­κή χώρα.

belogiannis ploumpidis banner

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο