Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εκτακτο δελτίο καιρού: Καταιγίδες και χιόνια μέχρι και την Παρασκευή

Το Έκτα­κτο Δελ­τίο Επι­δεί­νω­σης Και­ρού που εκδό­θη­κε στις 19-01-2023 επι­και­ρο­ποιεί­ται σύμ­φω­να με τα τελευ­ταία προ­γνω­στι­κά στοι­χεία σύμ­φω­να με τα οποία καται­γί­δες και χιό­νια ανα­μέ­νο­νται από το βρά­δυ της Τρί­της μέχρι και την Παρασκευή.

Πιο ανα­λυ­τι­κά:

Α. Σήμε­ρα Δευ­τέ­ρα (23–01-2023)

1. Ισχυ­ρές βρο­χές και καται­γί­δες προβλέπονται:

α. στα νησιά του Ιονί­ου, την Ήπει­ρο, τη δυτι­κή Στε­ρεά και τη βορειο­δυ­τι­κή Πελο­πόν­νη­σο έως το από­γευ­μα με εξα­σθέ­νη­ση το βράδυ

β. στη δυτι­κή και την κεντρι­κή Μακεδονία

γ. από το βρά­δυ στα βόρεια τμή­μα­τα της Θεσσαλίας.

2. Χιο­νο­πτώ­σεις θα σημειω­θούν στα ηπει­ρω­τι­κά ορει­νά οι οποί­ες στη δυτι­κή Μακε­δο­νία και στην Ήπει­ρο (από 800 μέτρα και πάνω) θα είναι κατά τόπους πυκνές.

Β. Αύριο Τρί­τη (24–01-23)

1. Ισχυ­ρές βρο­χές και καται­γί­δες προβλέπονται:

α. στην κεντρι­κή Μακε­δο­νία έως το μεση­μέ­ρι και

β. στη Θεσ­σα­λία (κυρί­ως στα ανα­το­λι­κά) και στις Σπο­ρά­δες έως το βράδυ.

2. Χιο­νο­πτώ­σεις θα σημειω­θούν στα κεντρι­κά και βόρεια ηπει­ρω­τι­κά ορεινά.

Γ. Σύμ­φω­να με τα τελευ­ταία προ­γνω­στι­κά στοι­χεία νέα επι­δεί­νω­ση του και­ρού αναμένεται

από το βρά­δυ της Τετάρ­της (25–01-2023) έως και την Παρα­σκευή (27–01-2023) με ισχυ­ρές βρο­χές και καται­γί­δες αρχι­κά στα δυτι­κά, κεντρι­κά και νότια που βαθ­μιαία θα επεκταθούν

προς τα βορειο­α­να­το­λι­κά. Χιο­νο­πτώ­σεις θα σημειω­θούν στα κεντρι­κά και βόρεια ορει­νά καθώς και στα βόρεια ημιο­ρει­νά, ενώ οι άνε­μοι στα πελά­γη θα είναι ενι­σχυ­μέ­νοι και ηθερ­μο­κρα­σία θα σημειώ­σει πτώση.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο