Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΕΚΤΑΚΤΟ: Συνελήφθη η Εύα Καϊλή για «συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ξέπλυμα χρήματος και διαφθορά»

Σε τέσ­σε­ρις συλ­λή­ψεις προ­χώ­ρη­σε η Βελ­γι­κή Δικαιο­σύ­νη στο πλαί­σιο των ερευ­νών για υπό­θε­ση δια­φθο­ράς που αφο­ρά σε δωρο­δο­κία από το Κατάρ, ενώ δύο άτο­μα αφέ­θη­καν ελεύ­θε­ρα. Ανά­με­σα στους συλ­λη­φθέ­ντες, σύμ­φω­να με δημο­σί­ευ­μα της βελ­γι­κής L’ Echo, βρί­σκε­ται η Εύα Καϊλή.

Σύμ­φω­να με σχε­τι­κή ανα­κοί­νω­ση, οι συλ­λή­ψεις έγι­ναν για «συμ­με­το­χή σε εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­ση, ξέπλυ­μα χρή­μα­τος και διαφθορά».

Η ανα­κοί­νω­ση σημειώ­νει ότι «υπάρ­χουν υπο­ψί­ες ότι τρί­τα μέρη σε πολι­τι­κές ή και στρα­τη­γι­κές θέσεις εντός του Ευρω­παϊ­κού Κοι­νο­βου­λί­ου έλα­βαν μεγά­λα χρη­μα­τι­κά ποσά ή τους προ­σφέρ­θη­καν σημα­ντι­κά δώρα για να επη­ρε­ά­σουν τις απο­φά­σεις της ευρωβουλής».

Και συνε­χί­ζει: «Τέσ­σε­ρα άτο­μα συνε­λή­φθη­σαν από τον ανα­κρι­τή που ηγεί­ται της έρευ­νας στις Βρυ­ξέλ­λες. Κατη­γο­ρού­νται για συμ­με­το­χή σε εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­ση, ξέπλυ­μα χρή­μα­τος και δια­φθο­ρά. Δύο άτο­μα αφέ­θη­καν ελεύ­θε­ρα από τον ανα­κρι­τή». «Έρευ­να έγι­νε και στο σπί­τι δεύ­τε­ρου βου­λευ­τή γύρω στις 20:00 το βρά­δυ την προη­γού­με­νη νύχτα», συνε­χί­ζει η ανακοίνωση.

Η ανα­κοί­νω­ση κατα­λή­γει με την ανα­φο­ρά ότι προς το παρόν δεν θα δοθούν περαι­τέ­ρω πλη­ρο­φο­ρί­ες, ενώ ο Τύπος θα λάβει ενη­μέ­ρω­ση με νέες ανα­κοι­νώ­σεις εάν υπάρ­ξουν νεό­τε­ρες εξελίξεις.

Η ανα­κοί­νω­ση

 

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο