Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εκταφή του Σαλβαδόρ Νταλί για να διαλευκανθεί υπόθεση πατρότητας

Ισπα­νί­δα δικα­στής διέ­τα­ξε σήμε­ρα την εκτα­φή των λει­ψά­νων του Σαλ­βα­δόρ Ντα­λί, 28 χρό­νια μετά τον θάνα­το του Ισπα­νού ζωγρά­φου, προ­κει­μέ­νου να γίνουν γενε­τι­κές εξε­τά­σεις και να δια­πι­στω­θεί αν ήταν πράγ­μα­τι ο βιο­λο­γι­κός πατέ­ρας μιας γυναί­κας από την Καταλονία.

Το δικα­στή­ριο διέ­τα­ξε σήμε­ρα την εκτα­φή του λει­ψά­νου ώστε να ληφθούν δείγ­μα­τα και να γίνουν οι εργα­στη­ρια­κές εξε­τά­σεις που θα απο­δεί­ξουν αν ήταν ή όχι ο Ντα­λί πατέ­ρας της Πιλάρ. Οι δικα­στές έκρι­ναν ότι είναι ανα­γκαίο να ληφθεί δείγ­μα DNA από το λεί­ψα­νο επει­δή δεν υπάρ­χει άλλο δια­θέ­σι­μο βιο­λο­γι­κό υλι­κό του ζωγρά­φου για να γίνει η σύγκριση.

Το Dalí Foundation, που δια­χει­ρί­ζε­ται την περιου­σία του καλ­λι­τέ­χνη, δήλω­σε ότι θα εφε­σι­βάλ­λει την απόφαση.

Η 61χρονη Πιλάρ Αμπελ, από τη Χιρό­να, είχε ζητή­σει να ανα­γνω­ρι­στεί ως βιο­λο­γι­κή κόρη του καλ­λι­τέ­χνη ο οποί­ος έχει εντα­φια­στεί στο Φιγκέ­ρας, την πόλη από την οποία καταγόταν.

Η Πιλάρ Αμπελ λέει ότι ο Ντα­λί είχε μυστι­κή σχέ­ση με τη μητέ­ρα της, ενώ εκεί­νη εργα­ζό­ταν ως οικια­κή βοη­θός σε σπί­τι φίλων του. Ενα πρώ­το τεστ πατρό­τη­τας που έγι­νε το 2007, χρη­σι­μο­ποί­η­σε υπο­λείμ­μα­τα δέρ­μα­τος και τρί­χες που λήφθη­καν από μια μάσκα θανά­του του ζωγρά­φου, κατά­λη­ξε όμως σε ασα­φές απο­τέ­λε­σμα. Η Αμπελ, η οποία περι­γρά­φει τον εαυ­τό της ως «Ντα­λί χωρίς το μου­στά­κι», λέει ότι δεν έλα­βε ποτέ τα απο­τε­λέ­σμα­τα μιας δεύ­τε­ρης δοκι­μής που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στο Παρί­σι πέντε μήνες αργό­τε­ρα με τη βοή­θεια του φίλου και βιο­γρά­φου του Ντα­λί, Ρομπέρ Ντεσάρν.

Η 61χρονη, δια­βά­ζει κάρ­τες ταρό κατ’ επάγ­γελ­μα, επέ­μει­νε σε συνέ­ντευ­ξή της ότι δεν έχει κίνη­τρα από χρή­μα­τα, λέγο­ντας: «Θέλω μόνο να μάθω ποια είμαι πραγ­μα­τι­κά, από πού προ­έρ­χο­μαι και σε ποιον ανήκω».

Ο διά­ση­μος σου­ρε­α­λι­στής ζωγρά­φος πέθα­νε σε ηλι­κία 84 ετών στις 24 Γενά­ρη 1989 σε νοσο­κο­μείο του Φιγκέ­ρας, έχο­ντας βιώ­σει μια πολυ­τά­ρα­χη και έντο­νη ζωή. Βαθύ­πλου­τος, αλλά σε κακή ψυχο­λο­γι­κή κατά­στα­ση, πέρα­σε τα τελευ­ταία επτά χρό­νια της ζωή του κλει­σμέ­νος στον πύρ­γο του στο Που­μπόλ, περι­στοι­χι­σμέ­νος από νοση­λεύ­τριες και γραμματείς.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο