Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εκτεταμένη διασπορά του κορονοϊού στο Άγιο Όρος

Εκτε­τα­μέ­νη δια­σπο­ρά του κορο­νοϊ­ού στο Άγιο Όρος εξαι­τί­ας της μη τήρη­σης των μέτρων. Έξι μονές είναι σε καρα­ντί­να και ένας μονα­χός 76 ετών πέθα­νε από επι­πλο­κές της COVID-19 τις τελευ­ταί­ες ημέ­ρες ενώ εφτά μονα­χοί νοσηλεύονται.

Ο Διοι­κη­τής του Αγί­ου Όρους Αθα­νά­σιος Μαρ­τί­νος, μιλώ­ντας στο GRTimes.gr, δήλω­σε: «Η κατά­στα­ση είναι ελεγ­χό­με­νη. Συνο­λι­κά έξι Μονα­στή­ρια βρί­σκο­νται αυτήν την στιγ­μή σε καρα­ντί­να, η οποία μάλι­στα οδεύ­ει προς το τέλος της. Το τελευ­ταίο διά­στη­μα έχουν κατα­γρα­φεί αρκε­τά κρού­σμα­τα σε μονα­χούς. Από επι­πλο­κές κατέ­λη­ξε το περα­σμέ­νο Σάβ­βα­το ένας μονα­χός 76 ετών, με υπο­κεί­με­να νοσήματα».

Σύμ­φω­να με τον ίδιο, αυτήν την στιγ­μή νοση­λεύ­ο­νται σε νοσο­κο­μεία της Θεσ­σα­λο­νί­κης και του Πολυ­γύ­ρου συνο­λι­κά επτά μονα­χοί (τέσ­σε­ρις στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, τρεις στον Πολύ­γυ­ρο), από τους οποί­ους ένας αντι­με­τω­πί­ζει και υπο­κεί­με­να νοσήματα.

Ερω­τη­θείς σχε­τι­κά με το αν εφαρ­μό­ζο­νται πιστά τα μέτρα στις Μονές και τα κελιά του Αγί­ου Όρους, όπου δια­μέ­νουν συνο­λι­κά 1.200–1.300 μονα­χοί και 400–500 μονα­χοί αντί­στοι­χα, είπε ότι αυτό δεν συνέ­βαι­νε σε όλες τις περι­πτώ­σεις με απο­τέ­λε­σμα σε κάποια μονα­στή­ρια να κολ­λή­σουν σχε­δόν όλοι.

Σκλη­ρός Απρί­λης του 2020μ.Χ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο