Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εκτοξεύτηκε ο δορυφόρος της NASA που θα «αγγίξει» τον Ήλιο (βίντεο)

Με επι­τυ­χία ‑μετά από ανα­βο­λή μιας μέρας, λόγω μιας τεχνι­κής ανω­μα­λί­ας- εκτο­ξεύ­θη­κε το Parker Solar Probe της NASA, ο νέος υψη­λής τεχνο­λο­γί­ας δορυ­φό­ρος, που έχει μέγε­θος μικρού αυτο­κι­νή­του και θα τεθεί σε τρο­χιά γύρω από τον Ήλιο, προ­κει­μέ­νου να τον μελε­τή­σει από την πιο κοντι­νή από­στα­ση μέχρι σήμερα.

Η εκτό­ξευ­ση έγι­νε λίγο μετά τις 10:30 το πρωί ώρα Ελλά­δας από το Δια­στη­μι­κό Κέντρο Κένε­ντι στο Ακρω­τή­ριο Κανά­βε­ραλ της Φλό­ρι­ντα, με ένα ισχυ­ρό πύραυ­λο Delta IV Heavy της United Launch Alliance. Αν όλα πάνε καλά στην πορεία, το σκά­φος θα προ­σεγ­γί­σει τον Ήλιο φέτος το Νοέμβριο.

Κανέ­να άλλο ανθρώ­πι­νο μηχά­νη­μα δεν θα έχει πλη­σιά­σει τόσο κοντά το άστρο μας.

Κατά την κοντι­νό­τε­ρη προ­σέγ­γι­σή του, το Parker Solar Probe θα πετά­ξει με ταχύ­τη­τα περί­που 700.000 χιλιο­μέ­τρων την ώρα (ταχύ­τε­ρα από κάθε άλλο) μόνο έξι εκα­τομ­μύ­ρια χιλιό­με­τρα πάνω από την επι­φά­νεια του Ήλιου, επτά φορές κοντύ­τε­ρα από κάθε άλλο σκά­φος μέχρι σήμερα.

Το — έως τώρα — ρεκόρ κοντι­νό­τε­ρης διέ­λευ­σης από τον Ήλιο κατέ­χει to Helios 2, που το 1976 έφθα­σε σε από­στα­ση περί­που 43 εκα­τομ­μυ­ρί­ων χιλιο­μέ­τρων (η μέση από­στα­ση Γης-Ήλιου είναι 150 εκατ. χλμ.).

Το Solar Parker Probe, με τα διά­φο­ρα σύγ­χρο­να όργα­νά του, θα βοη­θή­σει τους επι­στή­μο­νες να φωτί­σουν τα μυστή­ρια του στέμ­μα­τος, της εξω­τε­ρι­κής περιο­χής της ηλια­κής ατμό­σφαι­ρας πάνω από την επι­φά­νεια του Ήλιου.

Το στέμ­μα εκτεί­νε­ται σε από­στα­ση εκα­τομ­μυ­ρί­ων χιλιο­μέ­τρων και «γεν­νά» τον ηλια­κό άνε­μο που δια­περ­νά το ηλια­κό μας σύστημα.

Ελπί­ζε­ται ότι για πρώ­τη φορά θα δοθεί επι­τέ­λους απά­ντη­ση στο μεγα­λύ­τε­ρο ηλια­κό μυστή­ριο: για­τί το στέμ­μα του Ήλιου είναι έως 300 φορές πιο καυ­τό από ό,τι η ορα­τή επι­φά­νεια του άστρου, κάτι μη ανα­με­νό­με­νο. Αφού η ενέρ­γεια του Ήλιου παρά­γε­ται στο εσω­τε­ρι­κό του, η επι­φά­νειά του θα έπρε­πε να έχει πολύ υψη­λό­τε­ρη θερ­μο­κρα­σία σε σχέ­ση με την ατμό­σφαι­ρά του — όμως συμ­βαί­νει ακρι­βώς το αντίθετο.

Προς διε­ρεύ­νη­ση είναι και οι μηχα­νι­σμοί πίσω από την επι­τά­χυν­ση των φορ­τι­σμέ­νων σωμα­τι­δί­ων υψη­λής ενέρ­γειας, που συνε­χώς εκτι­νάσ­σει ο Ήλιος στο διά­στη­μα γύρω του και τα οποία μπο­ρούν να φθά­σουν να κινού­νται με ταχύ­τη­τες πάνω από το ήμι­συ της ταχύ­τη­τας του φωτός, καθώς απο­μα­κρύ­νο­νται από το άστρο.

Αυτά τα σωμα­τί­δια μπο­ρούν να προ­κα­λέ­σουν σοβα­ρές παρεμ­βο­λές στα ηλε­κτρο­νι­κά συστή­μα­τα των δορυ­φό­ρων, ιδί­ως όσων κινού­νται πέραν του προ­στα­τευ­τι­κού γήι­νου μαγνη­τι­κού πεδίου.

Το σκά­φος δια­θέ­τει τέσ­σε­ρις κατη­γο­ρί­ες επι­στη­μο­νι­κών οργά­νων: FIELDS (μέτρη­ση ηλε­κτρι­κών και μαγνη­τι­κών πεδί­ων στην ηλιό­σφαι­ρα), WISPR (κάμε­ρα που θα φωτο­γρα­φί­ζει τις εκρή­ξεις στεμ­μα­τι­κής μάζας και άλλα ηλια­κά φαι­νό­με­να), SWEAP (κατα­γρα­φή των σωμα­τι­δί­ων του ηλια­κού ανέ­μου) και ISOIS (μέτρη­ση σωμα­τι­δί­ων σε ένα ευρύ ενερ­γεια­κό φάσμα).

Ο δορυ­φό­ρος φέρει το όνο­μα του Αμε­ρι­κα­νού φυσι­κού Γιου­τζίν Πάρ­κερ, ο οποί­ος το 1958 δημο­σί­ευ­σε την πρώ­τη επι­στη­μο­νι­κή μελέ­τη σχε­τι­κά με την ύπαρ­ξη του ηλια­κού ανέ­μου. Καθώς ζει ακό­μη, είναι η πρώ­τη φορά που η NASA δίνει σε μια απο­στο­λή της το όνο­μα ενός εν ζωή επι­στή­μο­να — κάτι ιδιαί­τε­ρα τιμη­τι­κό για τον ίδιο.

Κρί­σι­μης σημα­σί­ας για την επι­τυ­χία της επτα­ε­τούς απο­στο­λής, κόστους περί­που ενά­μι­σι δισε­κα­τομ­μυ­ρί­ου δολα­ρί­ων, είναι η υψη­λής τεχνο­λο­γί­ας θερ­μι­κή ασπί­δα του σκά­φους για να μην «ψηθεί» από τον Ήλιο, η οποία του επι­τρέ­πει να λει­τουρ­γεί σε συν­θή­κες σχε­δόν θερ­μο­κρα­σί­ας δωμα­τί­ου (γύρω στους 29 βαθ­μούς Κελ­σί­ου), όταν στο εξω­τε­ρι­κό η θερ­μο­κρα­σία θα είναι του­λά­χι­στον 1.370 βαθμοί.

Το Εργα­στή­ριο Εφαρ­μο­σμέ­νης Φυσι­κής του Πανε­πι­στη­μί­ου Τζονς Χόπ­κινς σχε­δί­α­σε, κατα­σκεύ­α­σε και ελέγ­χει το Parker Solar Probe, το οποίο προ­γραμ­μα­τί­ζε­ται να κάνει 24 περι­φο­ρές γύρω από τον Ήλιο.

Πηγή: καθη­με­ρι­νή

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο