Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εκτός Ευρωεκλογών Ευρωεκλογές το ναζιστικό μόρφωμα των «Σπαρτιατών»

Το ναζι­στι­κό μόρ­φω­μα των «Σπαρ­τια­τών», «κόπη­κε» από το A1 Πολι­τι­κό Τμή­μα του Αρεί­ου Πάγου και δεν θα συμ­με­τά­σχει στις επι­κεί­με­νες ευρω­ε­κλο­γές της 9ης Ιου­νί­ου 2024.

Τις επό­με­νες ημέ­ρες ‑ίσως και πριν από το Πάσχα- ανα­μέ­νε­ται η από­φα­ση του εκλο­γο­δι­κεί­ου, που θα κρί­νει το κοι­νο­βου­λευ­τι­κό μέλ­λον των Σπαρ­τια­τών αλλά και τις απο­φά­σεις για τις 12 έδρες που κατέχουν.

Η σημε­ρι­νή εξέ­λι­ξη του Αρεί­ου Πάγου εκτι­μά­ται ότι απο­τε­λεί νομι­κό «οδη­γό» και για την από­φα­ση του Εκλο­γο­δι­κεί­ου. Τώρα, το ερώ­τη­μα που μένει να απα­ντη­θεί είναι τι θα γίνει με τις 12 έδρες που κατέχουν.

Σύμ­φω­να με την ισχύ­ου­σα νομο­θε­σία, τα σενά­ρια είναι δύο:

– να επα­να­λη­φθούν οι εκλο­γές στις περι­φέ­ρειες που εκλέ­χτη­καν οι βου­λευ­τές των Σπαρτιατών

– να μοι­ρα­στούν ανα­λο­γι­κά οι έδρες στα υπό­λοι­πα κόμματα

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται πως στις 4 Απρι­λί­ου υπήρ­ξε παραγ­γε­λία της Εισαγ­γε­λέ­ως του Αρεί­ου Πάγου για άσκη­ση ποι­νι­κών διώ­ξε­ων για εξα­πά­τη­ση των εκλο­γέ­ων σε βάρος έντε­κα βου­λευ­τών των Σπαρ­τια­τών, πλην του επι­κε­φα­λής Βασί­λειου Στίγκα.

Έκτο­τε, ανε­ξαρ­τη­το­ποι­ή­θη­καν από την ΚΟ τρεις βου­λευ­τές και πλέ­ον η κοι­νο­βου­λευ­τι­κή ομά­δα των Σπαρ­τια­τών αριθ­μεί επτά βουλευτές.

 

Το “έπος” του Γου­έ­μπλεϊ, αφη­γεί­ται ο Αρι­στεί­δης Καμάρας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο