Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εκτός λειτουργίας για τρεις ημέρες taxisnet & gov.gr

Εκτός λει­τουρ­γί­ας θα τεθούν ορι­σμέ­νες ηλε­κτρο­νι­κές υπη­ρε­σί­ες του gov.gr από Παρα­σκευή 11-Φεβ (17:00) έως και την Κυρια­κή 13 και ώρα 18:00, προ­κει­μέ­νου να γίνει η “ανα­βάθ­μι­ση των υπο­δο­μών της ΓΓ Πλη­ρο­φο­ρια­κών Συστη­μά­των Δημό­σιας Διοί­κη­σης που υπά­γε­ται στο υπουρ­γείο Ψηφια­κής Διακυβέρνησης.

Συγκε­κρι­μέ­να, κατά το ανα­φε­ρό­με­νο χρο­νι­κό διά­στη­μα, δεν θα είναι δια­θέ­σι­μες οι υπη­ρε­σί­ες του gov.gr που σχε­τί­ζο­νται με:

■ Υπη­ρε­σί­ες αυθε­ντι­κο­ποί­η­σης χρη­στών μέσω κωδι­κών Taxisnet (όπως ΗΔΙΚΑ, e‑ΕΦΚΑ κ.α.)

■ Υπη­ρε­σί­ες της ΓΓΠΣΔΔ, όπως Πόθεν Έσχες, Ενιαία Αρχή Πλη­ρω­μής, e‑Παράβολο και web services από το Κέντρο Δια­λει­τουρ­γι­κό­τη­τας της ΓΓΠΣΔΔ σε φορείς της Δημό­σιας Διοίκησης,

■ Υπη­ρε­σί­ες φορο­λο­γι­κής διοί­κη­σης ΑΑΔΕ και Υπ. Οικο­νο­μι­κών, όπως Taxisnet, ICISnet, TAXIS, Elenxis, MIS, ΨΥΔΗΠΕΕΚ, Πόθεν Έσχες κ.α..

Διευ­κρι­νί­ζε­ται ότι έχει υπάρ­ξει μέρι­μνα ώστε να μην επη­ρε­α­στεί η λει­τουρ­γία των σχε­τι­κών με την COVID-19 υπη­ρε­σιών. Έτσι, θα παρα­μεί­νουν λει­τουρ­γι­κές κατά το παρα­πά­νω χρο­νι­κό διά­στη­μα οι εξής υπη­ρε­σί­ες του gov.gr:

■ Εμβο­λια­σμός κατά της COVID-19 (emvolio.gov.gr)

■ Πιστο­ποι­η­τι­κό εμβολιασμού/νόσησης

■ Ευρω­παϊ­κό ψηφια­κό πιστο­ποι­η­τι­κό COVID-19

■ Δήλω­ση Αυτο­δια­γνω­στι­κών Τεστ COVID-19 (self-testing.gov.gr)

■ Rapid test (εισα­γω­γή απο­τε­λε­σμά­των από δια­γνω­στι­κά κέντρα/δημόσιες δομές υγείας/κινητά συνεργεία)

■ Mobile εφαρ­μο­γές Covid Free GR και Covid Free GR Wallet

Όπως και στις προη­γού­με­νες εργα­σί­ες ανα­βάθ­μι­σης υπο­δο­μών, ανα­φέ­ρε­ται πως “θα κατα­βλη­θεί κάθε δυνα­τή προ­σπά­θεια ώστε οι εργα­σί­ες να ολο­κλη­ρω­θούν νωρί­τε­ρα από την προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη ώρα”, προ­κει­μέ­νου να είναι “κατά το δυνα­τό μικρό­τε­ρη η επί­δρα­ση από τη μη δια­θε­σι­μό­τη­τά τους”.

Σύμ­φω­να με ανα­κοί­νω­ση της Γενι­κής Γραμ­μα­τεί­ας Πλη­ρο­φο­ρια­κών Συστη­μά­των Δημό­σιας Διοί­κη­σης σχε­τι­κά με την ανα­βάθ­μι­ση, μετα­φέ­ρο­ντας τις βάσεις δεδο­μέ­νων της στις νέες υπο­δο­μές Ιδιω­τι­κού Υπο­λο­γι­στι­κού Νέφους Βάσε­ων Δεδο­μέ­νων (Exadata [email protected] – ExaCC) και Συνε­χούς Λήψης Αντι­γρά­φων Ασφα­λεί­ας Βάσε­ων Δεδο­μέ­νων εξασφαλίζεται:

■ βελ­τί­ω­ση της ταχύ­τη­τας εξυ­πη­ρέ­τη­σης του πολίτη

■ επαύ­ξη­ση της επε­ξερ­γα­στι­κής ισχύ­ος και της χωρη­τι­κό­τη­τας του κέντρου δεδο­μέ­νων της ΓΓΠΣΔΔ, προ­κει­μέ­νου να φιλο­ξε­νή­σει τις δεκά­δες νέες εφαρ­μο­γές που μπαί­νουν σε λει­τουρ­γία σε ετή­σια βάση.

■ μεγι­στο­ποί­η­ση του ποσο­στού δια­θε­σι­μό­τη­τας και παρα­γω­γι­κό­τη­τας των εφαρμογών.

■ δυνα­τό­τη­τα δυνα­μι­κής αυξο­μεί­ω­σης της επε­ξερ­γα­στι­κής ισχύ­ος της υπο­δο­μής ανά­λο­γα με τις αλλα­γές στις επι­χει­ρη­σια­κές ανά­γκες (π.χ. αύξη­ση ισχύ­ος σε περιό­δους υπο­βο­λής, μεί­ω­ση σε περιό­δους χαμη­λό­τε­ρου φόρ­του), εξα­σφα­λί­ζο­ντας έτσι οικο­νο­μί­ες κλίμακας.

■ βελ­τί­ω­ση του επι­πέ­δου ασφά­λειας της ακε­ραιό­τη­τας και συνέ­χειας των δεδο­μέ­νων, με εισα­γω­γή βελ­τιω­μέ­νων αλγο­ρίθ­μων κρυ­πτο­γρά­φη­σης και απο­τρο­πής κακό­βου­λης πρόσβασης.

Τα παρα­πά­νω έχουν ως συνέ­πεια την ανα­βάθ­μι­ση και βελ­τί­ω­ση της καθη­με­ρι­νής συναλ­λα­γής και εμπει­ρί­ας χρή­σης των πολι­τών, των επι­χει­ρή­σε­ων και της Δημό­σιας Διοί­κη­σης, μέσω ενός σύγ­χρο­νου και απο­δο­τι­κό­τε­ρου περι­βάλ­λο­ντος λει­τουρ­γί­ας των παρε­χό­με­νων ηλε­κτρο­νι­κών υπηρεσιών.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο