Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εκτός ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ η Εύα Καϊλή — Ελέγχεται για διαφθορά — Συνελήφθη ο σύντροφός της

Εκτός του ΠΑΣΟΚ-Κινή­μα­τος Αλλα­γής τέθη­κε η ευρω­βου­λευ­τής Εύα Καϊ­λή με από­φα­ση του προ­έ­δρου Νίκου Ανδρου­λά­κη, σε συνέ­χεια ερευ­νών των βελ­γι­κών αρχών για δια­φθο­ρά Ευρω­παί­ων αξιωματούχων.

Η ανα­κοί­νω­ση του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ έχει ως εξής:

«Μετά τις τελευ­ταί­ες εξε­λί­ξεις και την έρευ­να των βελ­γι­κών αρχών για δια­φθο­ρά Ευρω­παί­ων αξιω­μα­τού­χων, η Ευρω­βου­λευ­τής Εύα Καϊ­λή τίθε­ται εκτός ΠΑΣΟΚ — Κινή­μα­τος Αλλα­γής με από­φα­ση του Προ­έ­δρου Νίκου Ανδρουλάκη».

Έρευνα των βελγικών Αρχών για διαφθορά

Τα ονό­μα­τα των ατό­μων από το Ευρω­κοι­νο­βού­λιο που συνε­λή­φθη­σαν στο πλαί­σιο έρευ­νας ως ύπο­πτοι για δωρο­λη­ψία από το Κατάρ για το Μου­ντιάλ, δημο­σί­ευ­σε η βελ­γι­κή εφη­με­ρί­δα Le Soir. Σύμ­φω­να με το άρθρο, μετα­ξύ των συλ­λη­φθέ­ντων είναι ο σύντρο­φος της Ελλη­νί­δας ευρω­βου­λευ­τή, Εύας Καϊλή.

Ειδι­κό­τε­ρα, όπως ανα­φέ­ρε­ται στο δημο­σί­ευ­μα: «Μετα­ξύ των συλ­λη­φθέ­ντων είναι ο Λού­κα Βιζε­ντί­νι, νεο­ε­κλε­γείς Γενι­κός Γραμ­μα­τέ­ας της Διε­θνούς Συνο­μο­σπον­δί­ας Συν­δι­κά­των, ο πρώ­ην ευρω­βου­λευ­τής του S&D, Πιέρ Αντό­νιο Παν­ζε­ρί καθώς και ο «FG» πρώ­ην κοι­νο­βου­λευ­τι­κός βοη­θός του κ. Παν­ζε­ρί, νυν συνερ­γά­της της ομά­δας S&D και σύντρο­φος της Εύας Καϊλή».

Επί­σης, η εφη­με­ρί­δα Le Soir σημειώ­νει ότι έρευ­να πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στο δια­μέ­ρι­σμα της Ελλη­νί­δας ευρω­βου­λευ­τή στις Βρυ­ξέλ­λες. Στο δημο­σί­ευ­μα ανα­φέ­ρε­ται πως η αντι­πρό­ε­δρος του Ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου, Εύα Καϊ­λή, είχε συνα­ντή­σει τον υπουρ­γό Εργα­σί­ας του Κατάρ, Αλ Μαρί, την 1η Νοεμβρίου.

Σημειώ­νε­ται πως νωρί­τε­ρα, έγι­νε γνω­στό ότι από το πρωί της Παρα­σκευ­ής πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν περισ­σό­τε­ρες από δεκα­πέ­ντε έρευ­νες σε σπί­τια από πρά­κτο­ρες του Κεντρι­κού Γρα­φεί­ου Κατα­στο­λής της Δια­φθο­ράς στις Βρυ­ξέλ­λες. Τέσ­σε­ρα άτο­μα, θεω­ρού­με­να ύπο­πτα, συνε­λή­φθη­σαν και ανα­μέ­νε­ται να περά­σουν από ακρό­α­ση από τον επι­κε­φα­λής ανα­κρι­τή, Μισέλ Κλεζ.

 

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο