Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εκτός φυλακής με 40.000 ευρώ οι καταδικασμένοι για τους 102 νεκρούς στο Μάτι

Ποι­νές φυλά­κι­σης που για τέσ­σε­ρα πρώ­ην στε­λέ­χη της Πυρο­σβε­στι­κής σωρευ­τι­κά ξεπερ­νούν τα 100 χρό­νια επέ­βα­λε το Τρι­με­λές Πλημ­με­λειο­δι­κείο, το οποίο ωστό­σο όρι­σε ότι εκτι­τέα είναι τα πέντε έτη. Όρι­σε δε, ότι οι ποι­νές μετα­τρέ­πο­νται σε χρη­μα­τι­κές, με τα ποσά να κυμαί­νο­νται γύρω στις 40 χιλιά­δες ευρώ στον καθένα.

Η από­φα­ση του δικα­στη­ρί­ου για τους έξι που κηρύ­χθη­καν ένο­χοι είναι η εξής:

Σωτή­ρης Τερ­ζού­δης, Αρχη­γός του Πυρο­σβε­στι­κού Σώμα­τος, ποι­νή φυλά­κι­σης 111 έτη.

Βασί­λης Ματ­θαιό­που­λος, υπαρ­χη­γός του Πυρο­σβε­στι­κού Σώμα­τος, ποι­νή φυλά­κι­σης 15 ετών.

Ιωάν­νης Φωστιέ­ρης, Διοι­κη­τής του Ενιαί­ου Συντο­νι­στι­κού Κέντρου Επι­χει­ρή­σε­ων, ποι­νή φυλά­κι­σης 111 έτη.

Νικ. Πανα­γιω­τό­που­λος, Διοι­κη­τής της Διοί­κη­σης Πυρο­σβε­στι­κής Υπη­ρε­σί­ας Αθη­νών, ποι­νή φυλά­κι­σης 111 έτη.

Χαρά­λα­μπος Χιό­νης, Διοι­κη­τής Πυρο­σβε­στι­κών Υπη­ρε­σιών Ανα­το­λι­κής Αττι­κής, ποι­νή φυλά­κι­σης 111 έτη.

Κων. Αγγε­λό­που­λος, κάτοι­κος που φέρε­ται να έβα­λε την πυρ­κα­γιά, ποι­νή φυλά­κι­σης 3 έτη.

Η από­φα­ση έγι­νε δεκτή με φωνές, χει­ρο­κρο­τή­μα­τα ειρω­νί­ας και «μπρά­βο-μπρά­βο» από πολ­λούς κάτοικους.

Η έντα­ση κορυ­φώ­θη­κε με την ανα­κοί­νω­ση της προ­έ­δρου για τη λύση της συνε­δρί­α­σης, οπό­τε και απει­λή­θη­καν επει­σό­δια όταν κάποιοι από το ακρο­α­τή­ριο κινή­θη­καν προς τους κατη­γο­ρου­μέ­νους και χρειά­στη­κε η επέμ­βα­ση της Αστυνομίας

Οι κατη­γο­ρού­με­νοι φυγα­δεύ­τη­καν από την είσο­δο που χρη­σι­μο­ποιούν οι δικαστές.

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο