Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΕΚ Άρτας: 4+1 ταινίες για τον αγώνα των λαών για τη δική τους πατρίδα

Ξεκι­νώ­ντας από τη Δευ­τέ­ρα 20/11 στις 20:00 στην αίθου­σα του Εργα­τι­κού Κέντρου Άρτας. Η είσο­δος είναι δωρεάν.

Ανακοίνωση

Καλού­με την εργα­τι­κή τάξη και τον λαό της Άρτας πιο μαζι­κά, πιο απο­φα­σι­στι­κά να δρά­σου­με για τη στή­ρι­ξη του αγώ­να του λαού της Παλαι­στί­νης για Ελευ­θε­ρία! Σε κάθε χώρο δου­λειάς, σε κάθε εργο­στά­σιο, σε κάθε σχο­λείο και σχο­λή, σε κάθε πλα­τεία και γει­το­νιά να ηχή­σει παντού το σύν­θη­μα ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ!

Κυβερ­νή­σεις, αστι­κά κόμ­μα­τα, ΜΜΕ, τρολ του ίντερ­νετ, μηχα­νι­σμοί πρε­σβειών κ.α. έχουν προ­χω­ρή­σει σε έναν τερά­στιο πόλε­μο προ­πα­γάν­δας και αντι­στρο­φής της πραγ­μα­τι­κό­τη­τας, για να δικαιο­λο­γή­σουν τα δια­χρο­νι­κά ισραη­λι­νά εγκλή­μα­τα. Επι­διώ­κουν να ταυ­τί­σουν την αλλη­λεγ­γύη με τον Παλαι­στι­νια­κό λαό με «τρο­μο­κρα­τία», μιλά­νε μέχρι και για ποι­νι­κο­ποί­η­ση της εμφά­νι­σης της σημαί­ας της Παλαιστίνης.

Καταγ­γέλ­λου­με την υπο­κρι­σία, τα δύο μέτρα και δύο σταθ­μά, τους ‑για χρό­νια- Πόντιους Πιλά­τους, που «ανα­κά­λυ­ψαν» μόλις πριν λίγες μέρες ότι στην Παλαι­στί­νη γίνε­ται πόλε­μος. Όλοι αυτοί τόσα χρό­νια εθε­λο­τυ­φλού­σαν, στη­ρί­ζο­ντας τη δολο­φο­νι­κή μηχα­νή του Ισρα­ήλ που καθη­με­ρι­νά δολο­φο­νού­σε, φυλά­κι­ζε και βασά­νι­ζε εκα­τομ­μύ­ρια Παλαι­στι­νί­ους. Όλοι αυτοί στή­ρι­ζαν και στη­ρί­ζουν ένα κρά­τος-Δολο­φό­νο, που έστελ­νε στη φυλα­κή μικρά παι­διά και σήμε­ρα βομ­βαρ­δί­ζει, ισο­πε­δώ­νει, δολο­φο­νεί αδια­κρί­τως μια ολό­κλη­ρη χώρα, έναν ολό­κλη­ρο λαό!

Η υπο­κρι­σία όλων αυτών των δυνά­με­ων έχει λόγο και αιτία, που δεν είναι άλλος από την εξυ­πη­ρέ­τη­ση των συμ­φε­ρό­ντων του κεφα­λαί­ου και των γεω­στρα­τη­γι­κών στό­χων των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ στην περιο­χή. Για αυτό το λόγο η τρο­μο­κρα­τία του Ισρα­ήλ απέ­να­ντι σε ολό­κλη­ρους λαούς βαφτί­ζε­ται «δικαί­ω­μα στην αυτο­ά­μυ­να», ενώ ο αγώ­νας του λαού της Παλαι­στί­νης να ζήσει ελεύ­θε­ρος καταγ­γέλ­λε­ται ως «τρο­μο­κρα­τία».

Το ίδιο κάνει και η Ελλη­νι­κή Κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, που συνε­χί­ζο­ντας τη δια­χρο­νι­κή συνερ­γα­σία όλων των Ελλη­νι­κών Κυβερ­νή­σε­ων με το κρά­τος-δολο­φό­νο του Ισρα­ήλ, τώρα στη­ρί­ζει έμπρα­κτα το σφα­για­σμό 2 εκα­τομ­μυ­ρί­ων παλαι­στι­νί­ων στη Λωρί­δα της Γάζας, στέλ­νο­ντας φρε­γά­τα του ελλη­νι­κού ναυ­τι­κού αλλά και παρέ­χο­ντας σει­ρά διευ­κο­λύν­σε­ων στην πολε­μι­κή μηχα­νή των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΝ ΛΑΟ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ

Όλα αυτά δεν μπο­ρούν να κρύ­ψουν την βαθιά αλλη­λεγ­γύη των λαών της γης με τον βασα­νι­σμέ­νο και υπό κατο­χή λαό της Παλαι­στί­νης. Μεγά­λες δια­δη­λώ­σεις οργα­νώ­νο­νται σε όλες τις χώρες, σε όλες τις ηπείρους.

Για μια ακό­μη φορά έρχε­ται στο προ­σκή­νιο η τερά­στια δύνα­μη των λαών, όπου απέ­να­ντι και στον πιο ισχυ­ρό, πιο τρο­μα­κτι­κό αντί­πα­λο, οι λαοί ορθώ­νουν ανά­στη­μα, αγω­νί­ζο­νται για το δίκιο και την λευ­τε­ριά τους!

Οι λαοί, στην σωστή πλευ­ρά της ιστο­ρί­ας, ενά­ντια στην ισραη­λι­νή κατο­χή και τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς, στε­κό­μα­στε στο πλευ­ρό του αγω­νι­ζό­με­νου λαού της Παλαιστίνης.

Αγωνιζόμαστε για την ειρήνη των λαών,
για να ζουν οι λαοί αδελφωμένοι.

  • Με τερ­μα­τι­σμό της Ισραη­λι­νής κατο­χής, Παλαι­στί­νη ελεύ­θε­ρη και ανε­ξάρ­τη­τη στα σύνο­ρα του ‘67, με πρω­τεύ­ου­σα την Αν. Ιερουσαλήμ.
  • Με επι­στρο­φή όλων των Παλαι­στί­νιων προ­σφύ­γων στις εστί­ες τους, με βάση τις σχε­τι­κές απο­φά­σεις του ΟΗΕ.
  • Με άμε­ση απε­λευ­θέ­ρω­ση όλων των Παλαι­στί­νιων και άλλων πολι­τι­κών κρα­του­μέ­νων που κρα­τού­νται στις ισραη­λι­νές φυλακές.
  • Το Εργα­τι­κό Κέντρο της Άρτας καταγ­γέλ­λου­με την στά­ση της Ελλη­νι­κής Κυβέρ­νη­σης, στά­ση στή­ρι­ξης της ισραη­λι­νής κατοχής.
  • Καμία συμ­με­το­χή-Καμία στή­ρι­ξη στον σφα­για­σμό του παλαι­στι­νια­κού λαού
  • Να απο­συρ­θεί η Φρε­γά­τα ΨΑΡΑ από την περιοχή.
  • Να παύ­σει κάθε διευ­κό­λυν­ση προς τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.
  • Να στα­μα­τή­σει κάθε οικο­νο­μι­κή-πολι­τι­κή-στρα­τιω­τι­κή συνερ­γα­σία με το κρά­τος-δολο­φό­νο του Ισραήλ.
  • ΤΩΡΑ Ανα­γνώ­ρι­ση του Παλαι­στι­νια­κού Κράτους.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο