Ελένη Αλταμούρα — Μπούκουρα, η πρώτη Ελληνίδα που τόλμησε να γίνει ζωγράφος

Στις 19 Μαρ­τί­ου 1900 πέθα­νε η Ελέ­νη Αλτα­μού­ρα ‑Μπού­κου­ρα, η πρώ­τη Ελλη­νί­δα που τόλ­μη­σε να γίνει ζωγρά­φος. Ριζο­σπα­στι­κό πνεύ­μα, πήγε κόντρα στα δεδο­μέ­να και στα ήθη του και­ρού της. Εφυ­γε από το σπί­τι της. Μετα­μορ­φώ­θη­κε για να σπου­δά­σει. Ερω­τεύ­θη­κε Ιτα­λό ομό­τε­χνό της, έκα­νε μαζί του τρία παι­διά, αλλα­ξο­πί­στη­σε για να τον παντρευ­τεί, εγκα­τα­λεί­φθη­κε από αυτόν, στε­ρή­θη­κε τα … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Ελέ­νη Αλτα­μού­ρα — Μπού­κου­ρα, η πρώ­τη Ελλη­νί­δα που τόλ­μη­σε να γίνει ζωγρά­φος.