Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ελέυθερος ο Γιοκαρίνης, ανακάλεσε η σύζυγός του την καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία

Αθώ­ος , αγκα­λιά με την 46χρονη σύζυ­γο του, έφυ­γε από το Τρι­με­λές Αυτό­φω­ρο ο Γιάν­νης Γιο­κα­ρί­νης, που βρέ­θη­κε ενώ­πιον της δικαιο­σύ­νης μετά από καταγ­γε­λία για ενδο­οι­κο­γε­νεια­κή βία, την οποία ανα­κά­λε­σε στο δικα­στή­ριο η 46χρονη καταγγέλουσα.

Η γυναί­κα είπε στο δικα­στή­ριο πως “ήταν μία χαζο­μά­ρα” το περι­στα­τι­κό, για το οποίο νωρί­τε­ρα απευ­θύν­θη­κε στο αστυ­νο­μι­κό Τμή­μα και πως “υπήρ­ξε ένα ξέσπα­σμα”, το οποίο απέ­δω­σε στο ότι “είναι τετα­μέ­νες οι ψυχο­λο­γί­ες μας”.

Στην ανά­γνω­ση του κατη­γο­ρη­τη­ρί­ου από τον πρό­ε­δρο του δικα­στη­ρί­ου, με βάση την καταγ­γε­λία που έκα­νε, η γυναί­κα αντέ­δρα­σε λέγο­ντας “Ποιος τα έχει γρά­ψει αυτά; Μη χει­ρό­τε­ρα. Ούτε από λαι­μό με έπια­σε, ούτε τίπο­τα. Παλαιό­τε­ρα είχε εξάρ­τη­ση, που μπο­ρεί να ανα­κα­λέ­σει η μνή­μη συγκε­κρι­μέ­νη κατά­στα­ση και να την ανα­βιώ­σει. Ήταν σα να ήταν μεθυ­σμέ­νος χωρίς να έχει πιει. Απλά φοβή­θη­κα, τρό­μα­ξα. Δεν μπο­ρώ τις φωνές. Κάλε­σα την αστυ­νο­μία για να του κάνει σύστα­ση. Φοβή­θη­κα τα χει­ρό­τε­ρα. Δεν απεί­λη­σε ότι θα με σκο­τώ­σει. Δεν με ακού­μπη­σε καν, μόνο βρισιές.”

Τόσο ο πρό­ε­δρος, όσο και τα άλλα μέλη του δικα­στη­ρί­ου ρώτη­σαν πολ­λές φορές την γυναί­κα αν είχε δεχθεί σωμα­τι­κή βία από τον καλ­λι­τέ­χνη στο παρελ­θόν, με την 46χρονη να ανα­φέ­ρε­ται σε περί­ο­δο που ο σύζυ­γος της είχε εξάρ­τη­ση από το αλκοόλ.

Τόνι­σε, δε, πως στο σημε­ρι­νό συμ­βάν δεν φοβή­θη­κε ότι θα την σκοτώσει.

Ο κατη­γο­ρού­με­νος είπε στο δικα­στή­ριο πως όλο το θέμα αφο­ρά έναν δια­πλη­κτι­σμό, χωρίς καν να ακου­μπή­σει την σύζυ­γο του, περι­γρά­φο­ντας “έναν εκνευ­ρι­σμό που έφε­ρε εκνευ­ρι­σμό”. Όπως τόνι­σε, εδώ και 4 χρό­νια “είμαι εντε­λώς καθαρός”.

 

ΙΔΕΕΣ και «ΣΤΡΑΤΗΓΟΙ» που άλλα­ξαν το ποδό­σφαι­ρο – Γιάν­νης Γεωργάκης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο