Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ελευθερία του Τύπου: Στην 107η θέση η Ελλάδα – Τελευταία στην Ε.Ε. των «27»

Την ετή­σια κατά­τα­ξη ως προς την ελευ­θε­ρία του Τύπου έδω­σε σήμε­ρα στη δημο­σιό­τη­τα η ΜΚΟ «Δημο­σιο­γρά­φοι Χωρίς Σύνο­ρα» (RSF), με την Ελλά­δα να εξα­κο­λου­θεί να παρα­μέ­νει ουρα­γός σε επί­πε­δο Ευρω­παϊ­κής Ένωσης.

Συγκε­κρι­μέ­να, η χώρα μας βρί­σκε­ται στην τελευ­ταία θέση μετα­ξύ των «27» και στην 107η ανά­με­σα σε 180 χώρες, κατα­γρά­φο­ντας μάλι­στα χει­ρό­τε­ρη βαθ­μο­λο­γία σε σχέ­ση με πέρυ­σι αλλά ανέ­βη­κε μόλις μια θέση πάνω λόγω της πτώ­σης του Τσαντ.

Την πρώ­τη θέση στην κατά­τα­ξη κατα­λαμ­βά­νει η Νορ­βη­γία, ενώ την τελευ­ταία η Βόρεια Κορέα.

Στις χώρες που σημεί­ω­σαν τις μεγα­λύ­τε­ρες πτώ­σεις ως προς την ελευ­θε­ρία του Τύπου συγκα­τα­λέ­γο­νται το Περού (110η θέση), η Σενε­γά­λη (104η θέση), η Αϊτή (99η θέση) και η Τυνη­σία (121η θέση).

Στη Σενε­γά­λη, όπου το ενδε­χό­με­νο να διεκ­δι­κή­σει τρί­τη θητεία ο πρό­ε­δρος Μακί Σαλ προ­κα­λεί αντι­δρά­σεις, η RSF καταγ­γέλ­λει «τη ραγδαία επι­δεί­νω­ση των συν­θη­κών ως προς την ασφά­λεια των δημο­σιο­γρά­φων». Κι αυτό παρό­τι πρό­κει­ται για χώρα που ως πρό­τι­νος απο­τε­λού­σε «υπό­δειγ­μα» στην περιφέρεια.

Η ΜΚΟ επι­ση­μαί­νει ακό­μη πως η Τυνη­σία του προ­έ­δρου Κάις Σάγεντ μοιά­ζει «ολο­έ­να περισ­σό­τε­ρο» να χαρα­κτη­ρί­ζε­ται από «αυταρ­χι­σμό και δυσα­νε­ξία» ένα­ντι «της κρι­τι­κής του Τύπου».

Να σημειω­θεί ότι οι περισ­σό­τε­ρες χώρες της Ευρώ­πης κινού­νται μέχρι τη θέση 55 όπου βρί­σκε­ται η Κύπρος. Ειδι­κό­τε­ρα, η Γερ­μα­νία βρί­σκε­ται στην 21η θέση, η Γαλ­λία στην 24η, η Βρε­τα­νία στην 26η, το Βέλ­γιο στην 31η και Βόρεια Μακε­δο­νία στην 38η. Οι ΗΠΑ κατα­λαμ­βά­νουν φέτος τη θέση 45. Η Ουγ­γα­ρία του Βίκτορ Όρμπαν, με την οποία η Ελλά­δα έχει συγκρι­θεί πολ­λές φορές τα τελευ­ταία χρό­νια βρί­σκε­ται στη θέση 72.

Αναλυτικά οι κατατάξεις της Ελλάδας στις 180 χώρες που εξετάστηκαν:

Συνο­λι­κή αξιο­λό­γη­ση: 107η (από 108η το 2022)

  • 134η στον οικο­νο­μι­κό δείκτη
  • 130η στον κοι­νω­νι­κό δείκτη
  • 100η στον πολι­τι­κό δείκτη
  • 92η στον νομι­κό δείκτη
  • 91η στον δεί­κτη ασφάλειας

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες από: AFP, ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο