Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ελεύθερα στο Διαδίκτυο, αριστουργήματα από μουσεία του Παρισιού

Εκα­τό χιλιά­δες ψηφια­κές ανα­πα­ρα­γω­γές αρι­στουρ­γη­μά­των τέχνης ελεύ­θε­ρες στο Δια­δί­κτυο. Δωρε­άν και χωρίς περιο­ρι­σμούς. Αυτό ανα­κοί­νω­σε την Πέμ­πτη η Paris Musées, η οποία επι­βλέ­πει 14 δημο­τι­κά μου­σεία στο Παρί­σι, μετα­ξύ των οποί­ων τα Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, Petit Palais και Catacombes de Paris. Οι χρή­στες μπο­ρούν να «κατε­βά­ζουν» έναν φάκε­λο ο οποί­ος περιέ­χει μια υψη­λής ανά­λυ­σης (300 DPI) φωτο­γρα­φία του έργου, ντο­κου­μέ­ντο με πλη­ρο­φο­ρί­ες για αυτό και έναν οδη­γό για την καλύ­τε­ρη χρή­ση και ανα­φο­ρά των πηγών της φωτογραφίας.

Είναι πλέ­ον ελεύ­θε­ρη η ψηφια­κή πρό­σβα­ση σε αρι­στουρ­γή­μα­τα πασί­γνω­στων καλ­λι­τε­χνών, όπως οι Ρέμπραντ, Κουρ­μπέ, Ντε­λα­κρουά και βαν Ντάικ, αλλά και άλλων λιγό­τε­ρο γνω­στών. Πλέ­ον, μπο­ρεί κανείς να χρη­σι­μο­ποι­ή­σει το γοη­τευ­τι­κό πορ­τρέ­το του εμπό­ρου έργων τέχνης Αμπρουάζ Βολάρ που είχε φιλο­τε­χνή­σει το 1899 ο Σεζάν. Ή, το έργο του 1857 «Οι δεσποι­νί­δες των οχθών του Σηκουά­να (Καλο­καί­ρι)» του Κουρ­μπέ. Ή, πολ­λές φωτο­γρα­φί­ες του Eugène Atget, ο οποί­ος με τον φωτο­γρα­φι­κό φακό του κατέ­γρα­ψε και απα­θα­νά­τι­σε, παλιά, το Παρίσι.

«Το ότι κάνου­με δια­θέ­σι­μα αυτά τα δεδο­μέ­να εγγυά­ται το ότι οι ψηφια­κοί φάκε­λοί μας μπο­ρούν να είναι ελεύ­θε­ρα προ­σβά­σι­μοι και να επα­να­χρη­σι­μο­ποι­η­θούν από τον οποιον­δή­πο­τε και από όλους, χωρίς τεχνι­κούς, νομι­κούς και οικο­νο­μι­κούς περιο­ρι­σμούς, είτε για εμπο­ρι­κό σκο­πό είτε για άλλον» δια­βά­ζου­με στην ανα­κοί­νω­ση από τη Paris Musées. Επι­πλέ­ον, στον ιστό­το­πό της, τα έργα θα περι­λαμ­βά­νο­νται σε εικο­νι­κές εκθέ­σεις για να υπο­γραμ­μι­στεί η προ­σβα­σι­μό­τη­τα σε αυτά και για να ενθαρ­ρυν­θούν χρή­στες να τα «κατε­βά­σουν» και να τα επαναχρησιμοποιήσουν.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο