Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ελεύθερη η είσοδος στο Μουσείο Ακρόπολης την 28η Οκτωβρίου

Ανοι­χτοί θα παρα­μεί­νουν την ημέ­ρα της 28ης Οκτω­βρί­ου οι εκθε­σια­κοί χώροι του Μου­σεί­ου Ακρό­πο­λης (08:00–20:00), με ελεύ­θε­ρη είσο­δο. Τις ίδιες ώρες θα λει­τουρ­γεί και το εστιατόριο.

Συγκε­κρι­μέ­να, την Κυρια­κή 28 Οκτω­βρί­ου, το Μου­σείο Ακρό­πο­λης προ­σκα­λεί τους επι­σκέ­πτες να περι­η­γη­θούν στις μόνι­μες συλ­λο­γές του με τα αρι­στουρ­γή­μα­τα της αρχαϊ­κής και της κλα­σι­κής επο­χής. Ανοι­χτή θα είναι, επί­σης, η περιο­δι­κή έκθε­ση «από την Απα­γο­ρευ­μέ­νη Πόλη αυτο­κρα­το­ρι­κά δια­με­ρί­σμα­τα του Qianlong», όπου οι επι­σκέ­πτες θα μπο­ρούν να θαυ­μά­σουν σπά­νια προ­σω­πι­κά αντι­κεί­με­να, έργα τέχνης και έπι­πλα, που βγή­καν για πρώ­τη φορά από τα κλει­στά δια­με­ρί­σμα­τα του Αυτο­κρά­το­ρα της Κίνας Qianlong (1711–1799) στην Απα­γο­ρευ­μέ­νη Πόλη του Πεκίνου.

Στην περιο­δι­κή έκθε­ση θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν παρου­σιά­σεις από τους αρχαιο­λό­γους-φρο­ντι­στές στα ελλη­νι­κά (στις 11:00, 12:00, 13:00, 17:00, 18:00 & 19:00) και στα αγγλι­κά (στις 10:00). Εγγρα­φές θα γίνο­νται την ίδια μέρα στο Γρα­φείο Πλη­ρο­φο­ριών του Μου­σεί­ου. Ισχύ­ει για περιο­ρι­σμέ­νο αριθ­μό επι­σκε­πτών (έως 25 επι­σκέ­πτες ανά παρου­σί­α­ση). Τηρεί­ται σει­ρά προτεραιότητας.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο