Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ελεύθεροι μετά τις απολογίες τους οι 8 κατηγορούμενοι για την επίθεση σε βάρος του πρύτανη της ΑΣΟΕΕ

Ελεύ­θε­ροι αφέ­θη­καν μετά τις απο­λο­γί­ες τους στον ανα­κρι­τή, οι οκτώ κατη­γο­ρού­με­νοι για συμ­με­το­χή στην άγρια επί­θε­ση σε βάρος του πρύ­τα­νη της ΑΣΟΕΕ, στις 29 Οκτω­βρί­ου 2020.

Με την ολο­κλή­ρω­ση της απο­λο­γη­τι­κής δια­δι­κα­σί­ας, ανα­κρι­τής και εισαγ­γε­λέ­ας έκρι­ναν ότι σε τέσ­σε­ρις από τους κατη­γο­ρού­με­νους πρέ­πει να επι­βλη­θεί χρη­μα­τι­κή εγγύ­η­ση 3000 ευρώ στον καθέ­να καθώς και ο περιο­ρι­στι­κός όρος της υπο­χρε­ω­τι­κής εμφά­νι­σης στο αστυ­νο­μι­κό τμή­μα της περιο­χής τους μία φορά το μήνα. Οι υπό­λοι­ποι τέσ­σε­ρις κατη­γο­ρού­με­νοι αφέ­θη­καν ελεύ­θε­ροι χωρίς κανέ­ναν όρο.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, όλοι οι κατη­γο­ρού­με­νοι, επτά άνδρες και μία γυναί­κα, στις απο­λο­γί­ες τους αρνή­θη­καν τις βαριές κατη­γο­ρί­ες που τους απο­δί­δο­νται για εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­ση, αρπαγή,παράνομη κατα­κρά­τη­ση και παρά­νο­μη βία, δια­τά­ρα­ξη λει­τουρ­γί­ας δημό­σιας υπη­ρε­σί­ας και φθο­ρά ξένης ιδιο­κτη­σί­ας. Οι οκτώ υπο­στη­ρί­ζουν πως δεν στοι­χειο­θε­τού­νται οι σε βάρος τους κατη­γο­ρί­ες, ενώ αρνού­νται κάθε εμπλο­κή και συμ­με­το­χή τους στην απο­τρο­παιη ενέρ­γεια σε βάρος του πρύτανη.

«Ο Χικ­μέτ στην Ελλά­δα», του Ηρα­κλή Κακαβάνη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο