Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι δύο ανήλικοι για τον ξυλοδαρμό σταθμάρχη

Ολο­κλη­ρώ­θη­καν οι απο­λο­γί­ες των δύο ανή­λι­κων, που κατη­γο­ρού­νται σε βαθ­μό κακουρ­γή­μα­τος για τον ξυλο­δαρ­μό σταθ­μάρ­χη της ΣΤΑΣΥ την περα­σμέ­νη εβδο­μά­δα, καθώς και του αστυ­νο­μι­κού συγκα­τη­γο­ρου­μέ­νου τους, με ανα­κρι­τή και εισαγ­γε­λέα να ορί­ζουν περιο­ρι­στι­κούς όρους και χρη­μα­τι­κή εγγύ­η­ση για τους δύο μαθητές.

Οι ανή­λι­κοι έδω­σαν εξη­γή­σεις ενώ­πιον του ανα­κρι­τή για την κατη­γο­ρία της βαριάς σκο­πού­με­νης σωμα­τι­κής βλά­βης σε βάρος του σταθ­μάρ­χη και για απεί­θεια που τους κατα­λο­γί­ζε­ται επει­δή αρνή­θη­καν να δακτυ­λο­σκο­πη­θούν, ενώ ο ειδι­κός φρου­ρός για τις κατη­γο­ρί­ες της υπό­θαλ­ψης εγκλη­μα­τία και της παρά­βα­σης καθήκοντος.

Μετά το πέρας της απο­λο­γη­τι­κής δια­δι­κα­σί­ας οι δύο ανή­λι­κοι κρί­θη­καν ελεύ­θε­ροι, καθώς δεν προ­βλέ­πε­ται προ­σω­ρι­νή κρά­τη­ση για το αδί­κη­μα που τους βαρύ­νει, αλλά με την επι­βο­λή τόσο χρη­μα­τι­κής εγγύ­η­σης 2.000 ευρώ στον καθέ­να όσο και με τον περιο­ρι­στι­κό όρο της υπο­χρε­ω­τι­κής εμφά­νι­σης στο αστυ­νο­μι­κό τμή­μα τρεις φορές το μήνα. Επι­πλέ­ον ορί­στη­κε ότι θα τελούν υπό επι­τή­ρη­ση επι­με­λη­τή κοι­νω­νι­κής αρωγής.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο