Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ελεύθεροι (σε χρόνο ρεκόρ) οι 7 του τάγματος εφόδου — Θα δικαστούν το 2021

Ελεύ­θε­ρους άφη­σε ο εισαγ­γε­λέ­ας Πλημ­με­λειο­δι­κών Μυτι­λή­νης σήμε­ρα το από­γευ­μα, τους επτά συλ­λη­φθέ­ντες αργά χθες το βρά­δυ μέσα στο χωριό της Μόριας, κατη­γο­ρού­με­νοι σύμ­φω­να με επί­ση­μη ανα­κοί­νω­ση της Αστυ­νο­μί­ας για­τί «ενώ­θη­καν με σκο­πό την από κοι­νού διά­πρα­ξη εκνό­μων ενερ­γειών, κυρί­ως σε βάρος αλλο­δα­πών μετα­να­στών». Παρα­πέμ­φθη­καν δε να δικα­στούν σε τακτι­κή δικά­σι­μο τον Ιανουά­ριο του 2021.

Οι επτά καθώς και δύο ακό­μη άτο­μα που έχουν ταυ­το­ποι­η­θεί και ανα­ζη­τού­νται στο πλαί­σιο του αυτο­φώ­ρου, κατη­γο­ρού­νται για παρά­βα­ση της νομο­θε­σί­ας περί όπλων και σύστα­ση εγκλη­μα­τι­κής ομά­δας, με την επι­βα­ρυ­ντι­κή περί­πτω­ση πρά­ξε­ων που διώ­κο­νται και με τον αντι­ρα­τσι­στι­κό νόμο. Οι συλ­λη­φθέ­ντες έφε­ραν αυτο­σχέ­δια ξύλι­να ρόπα­λα, μεταλ­λι­κές ράβδους και κου­κού­λες full face.

Οι συλ­λη­φθέ­ντες είναι όλοι μόνι­μοι κάτοι­κοι Λέσβου, ηλι­κί­ας 17 έως 24 ετών, ελλη­νι­κής κατα­γω­γής εκτός από δυο που είναι αλβα­νι­κής και βουλ­γα­ρι­κής καταγωγής.

Να σημειω­θεί ότι την προη­γού­με­νη ημέ­ρα, δύο απο τους συμ­με­τέ­χο­ντες, δεν δίστα­σαν να εμφα­νι­στούν σε τηλε­ο­πτι­κο δελ­τίο ειδή­σε­ων του STAR, ανα­φέ­ρο­ντας ότι ανα­ζη­τούν μετα­νά­στες. Οπως έγι­νε γνω­στό ο ένας εξ αυτών , είναι μέλος της ΧΑ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο