Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ελεύθερος ο ένας από τους 4 αστυνομικούς που εμπλέκονται στον φόνο του Φλόιντ

Ο ένας από τους τέσ­σε­ρις αστυ­νο­μι­κούς της Μινε­ά­πο­λις που κατη­γο­ρού­νται για τον φόνο του 46χρονου Αφρο­α­με­ρι­κα­νού Τζορτζ Φλόιντ αφέ­θη­κε χθες Τετάρ­τη ελεύ­θε­ρος αφού κατέ­βα­λε εγγύηση.

Ο 37χρονος Τόμας Λέιν κατέ­βα­λε το ποσό των 750.000 δολα­ρί­ων και αφέ­θη­κε ελεύ­θε­ρος από τη φυλα­κή της κομη­τεί­ας Χένε­πιν, σύμ­φω­να με τα επί­ση­μα έγγρα­φα του γρα­φεί­ου του σερίφη.

Είναι ένας από τους τρεις αστυ­νο­μι­κούς που κατη­γο­ρού­νται για συνέρ­γεια στον φόνο Φλόιντ στις 25 Μαΐ­ου.

Ο Ντέ­ρεκ Σόβιν, ο τέταρ­τος αστυ­νο­μι­κός ο οποί­ος γονά­τι­σε πάνω στον λαι­μό του Φλόιντ επί περί­που 9 λεπτά την ώρα που αυτός φώνα­ζε “ δεν μπο­ρώ να ανα­πνεύ­σω” προ­τού πεθά­νει, κατη­γο­ρεί­ται για ανθρω­πο­κτο­νία χωρίς πρόθεση.

Και οι τέσ­σε­ρις άνδρες έχουν απο­πεμ­φθεί από την αστυνομία.

banner aggoulesΟ δικη­γό­ρος του Λέιν, ο Έρλ Γκρέι, έχει δηλώ­σει σε μέσα ενη­μέ­ρω­σης πως ο πελά­της του προ­σπά­θη­σε να βοη­θή­σει τον Φλόιντ.

Μιλώ­ντας στην εφη­με­ρί­δα Minneapolis Star-Tribune ο Γκρέι επε­σή­μα­νε ότι έχει ξεκι­νή­σει δια­δι­κτυα­κός έρα­νος για τον Λέιν μέσω ιστό­το­πων κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης και ζήτη­σε από τους πολί­τες να βάλουν χρή­μα­τα σε έναν λογα­ρια­σμό στο PayPal. Ο σχε­τι­κός ιστό­το­πος όμως πλέ­ον έχει κατέβει.

Ο Λέιν θα εμφα­νι­στεί ξανά ενώ­πιον δικα­στη­ρί­ου στις 29 Ιου­νί­ου και ο δικη­γό­ρος του σκο­πεύ­ει να υπο­βά­λει αίτη­μα για την απόρ­ρι­ψη των κατη­γο­ριών ενα­ντί­ον του.

Ο Σόβιν παρα­μέ­νει στη φυλα­κή και έχει ορι­στεί εγγύ­η­ση ύψους 1,25 εκ. δολα­ρί­ων. Οι άλλοι δύο πρώ­ην αστυ­νο­μι­κοί που ενε­πλά­κη­σαν στο περι­στα­τι­κό, ο Του Θάο και ο Τζ. Αλε­ξά­ντερ Κου­ένγκ, επί­σης είναι υπό κρά­τη­ση με το ποσό της εγγύ­η­σής τους να έχει ορι­στεί στα 750.000 δολάρια.

Διαδηλώσεις για 16η ημέρα

Στο μετα­ξύ οι δια­δη­λώ­σεις στις ΗΠΑ εισήλ­θαν στην 16η ημέ­ρα τους με πολ­λούς ακτι­βι­στές να ζητούν να απα­γο­ρευ­θεί η χρή­ση κεφα­λο­κλει­δώ­μα­τος από την αστυ­νο­μία όπως και άλλες μέθο­δοι περιο­ρι­σμού των υπόπτων.

Εξάλ­λου η αστυ­νο­μία έχει δεχθεί έντο­νες επι­κρί­σεις τις τελευ­ταί­ες ημέ­ρες για τις σκλη­ρές τακτι­κές που χρη­σι­μο­ποιεί απέ­να­ντι στους δια­δη­λω­τές. Μέχρι στιγ­μής έχει κατα­γρα­φεί αλό­γι­στη χρή­ση δακρυ­γό­νων και βομ­βί­δων κρό­του, ενώ σε πολ­λές περι­πτώ­σεις αστυ­νο­μι­κοί χτύ­πη­σαν με γκλομπ τους διαδηλωτές.

Εκα­το­ντά­δες δια­δη­λω­τές στο Πόρ­τλαντ του Όρε­γκον βγή­καν στους δρό­μος αργά χθες εμπο­δί­ζο­ντας την κυκλο­φο­ρία. Σύμ­φω­να με μέσα ενη­μέ­ρω­σης, περισ­σό­τε­ροι από 1.000 άνθρω­ποι ζητού­σαν την παραί­τη­ση του δημάρχου.

Στο Πόρ­τσμουθ της Βιρ­τζί­νια δια­δη­λω­τές βαν­δά­λι­σαν μνη­μείο της Κοι­νο­πο­λι­τεί­ας και ένας άνδρας τραυ­μα­τί­στη­κε όταν αυτό κατέρρευσε.

Στη διάρ­κεια των δια­δη­λώ­σε­ων τρία αγάλ­μα­τα του Χρι­στό­φο­ρου Κολόμ­βου στη Βοστό­νη, το Μαϊ­ά­μι και το Ρίτσμοντ βανδαλίστηκαν.

Ο γενο­βέ­ζος θαλασ­σο­πό­ρος και εξε­ρευ­νη­τής παρου­σιά­ζε­ται εδώ και χρό­νια ως αυτός που ανα­κά­λυ­ψε την Αμε­ρι­κή, όμως πλέ­ον θεω­ρεί­ται μία από τις προ­σω­πι­κό­τη­τες που ευθύ­νο­νται για τη σφα­γή των αυτόχθονων.

Δεκά­δες αμε­ρι­κα­νι­κές πόλεις έχουν αντι­κα­τα­στή­σει τη “ γιορ­τή του Κολόμ­βου”, που ορί­στη­κε αργία το 1937, με μια ημέ­ρα τιμής “ προς τους αυτό­χθο­νες”. Όμως όχι η Βοστό­νη και η Νέα Υόρ­κη, που ζει μεγά­λη ιτα­λι­κή κοινότητα.

Στη Βοστό­νη άγνω­στοι απο­κε­φά­λι­σαν το άγαλ­μα του Κολόμ­βου, όμως προς το παρόν δεν έχει γίνει καμία σύλ­λη­ψη για το συμ­βάν, δήλω­σε εκπρό­σω­πος της τοπι­κής αστυνομίας.

Στο Μαϊ­ά­μι ένα άγαλ­μα του Κολόμ­βου που βρι­σκό­ταν σε πάρ­κο βαν­δα­λί­στη­κε με κόκ­κι­νη μπο­γιά και τις επι­γρα­φές “ Οι ζωές των μαύ­ρων μετρά­νε” και “ Τζορτζ Φλόιντ”. Η αστυ­νο­μία προ­χώ­ρη­σε σε πολ­λές συλ­λή­ψεις, σύμ­φω­να με την εφη­με­ρί­δα Miami Herald.

Δια­δη­λω­τές στο Ρίτσμοντ της Βιρ­τζί­νια έρι­ξαν την Τρί­τη το βρά­δυ ένα άλλο άγαλ­μα του Κολόμ­βου με τη βοή­θεια σκοι­νιών και το έσυ­ραν μέχρι μια γει­το­νι­κή λίμνη όπου και το πέταξαν.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο