Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ελιές Καλαμών, οι πιο υγιεινές στον κόσμο

Οι επι­τρα­πέ­ζιες ελιές είναι γνω­στό ότι απο­τε­λούν ανα­πό­σπα­στο στοι­χείο της ελλη­νι­κής και μεσο­γεια­κής δια­τρο­φής. Όμως, τα τελευ­ταία χρό­νια σύγ­χρο­νες έρευ­νες έρχο­νται και ανα­δει­κνύ­ουν τα σημα­ντι­κά οφέ­λη που προ­σφέ­ρει η κατα­νά­λω­σή τους στην ανθρώ­πι­νη υγεία.

Χαρα­κτη­ρι­στι­κό παρά­δειγ­μα το δείγ­μα επι­τρα­πέ­ζιων ελιών Καλα­μών που εξε­τά­στη­κε από ομά­δα Ελλή­νων ερευ­νη­τών και επι­στη­μό­νων του Εθνι­κού και Καπο­δι­στρια­κού Πανε­πι­στη­μί­ου των Αθη­νών, σε συνερ­γα­σία με το 401 Γενι­κό Στρα­τιω­τι­κό Νοσο­κο­μείο Αθηνών.

Σε αυτή την κλι­νι­κή μελέ­τη συμ­με­τεί­χαν εθε­λο­ντι­κά είκο­σι υγιή άτο­μα, ηλι­κί­ας 22 — 65 ετών, και που για εξή­ντα ημέ­ρες «έβα­λαν» στη δια­τρο­φή τους τις επι­τρα­πέ­ζιες Ελιές Καλα­μών. Σημειώ­νε­ται ότι σε όλο το διά­στη­μα της έρευ­νας, κανείς από τους συμ­με­τέ­χο­ντες δεν λάμ­βα­νε κάποια φαρ­μα­κευ­τι­κή αγωγή.

Η ομά­δα ερευ­νη­τών, η οποία απο­τε­λεί­ται μετα­ξύ άλλων από τον δρ. Μαγιά­τη Προ­κό­πη, τη δρ. Μέλ­λιου Ελέ­νη, την ερευ­νη­τι­κή τους ομά­δα καθώς και τη δρ. Μάρ­θα Σπυ­ρι­δού­λα Κατσα­ρού. Μάλι­στα η κ. Κατσα­ρού ανα­κοί­νω­σε και τα απο­τε­λέ­σμα­τα της πλέ­ον πρό­σφα­της κλι­νι­κής μελέ­της πάνω στα οφέ­λη του καρ­πού της ελιάς στην ανθρώ­πι­νη υγεία, και συγκε­κρι­μέ­να στο λιπι­δαι­μι­κό προ­φίλ και στα συμ­πτώ­μα­τα των καρ­διαγ­γεια­κών νοσημάτων.

Τα απο­τέ­λε­σμα αυτής της έρευ­νας ήταν θεα­μα­τι­κά, καθώς σε αυτούς τους υγιείς εθε­λο­ντές παρα­τη­ρή­θη­κε σημα­ντι­κή αύξη­ση της HDL (‘καλή χολη­στε­ρό­λη’) και του λόγου της ολι­κής προς την LDL χολη­στε­ρό­λης (‘κακή χολη­στε­ρό­λη’). Επί­σης, παρα­τη­ρή­θη­κε σημα­ντι­κή μεί­ω­ση στον λόγο της ολι­κής προς την HDL χολη­στε­ρό­λη και στον λόγο LDL/HDL στο 95% της στα­τι­στι­κής αντιστοιχίας.

Σε εξέλιξη και δεύτερη έρευνα

Αισιό­δο­ξα είναι τα μηνύ­μα­τα που λαμ­βά­νο­νται και από τη δεύ­τε­ρη έρευ­να, η οποία βρί­σκε­ται σε εξέ­λι­ξη, σύμ­φω­να με τις μέχρι τώρα ενδείξεις.

Οι εθε­λο­ντές είναι πέντε φορές περισ­σό­τε­ροι σε σχέ­ση με την πρώ­τη έρευ­να που έγι­νε, καθώς σε αυτή λαμ­βά­νουν μέρος 100 άτο­μα. Όλοι τους έχουν υπερ­χο­λη­στε­ρο­λαι­μία ενώ κάποιοι από αυτούς λαμ­βά­νουν και φαρ­μα­κευ­τι­κή αγωγή.

Στό­χος της εν λόγω έρευ­νας είναι να μελε­τη­θούν οι επι­δρά­σεις της κατα­νά­λω­σης ελιών Καλα­μών στο λιπι­δαι­μι­κό τους προ­φίλ. «Συνε­χί­ζου­με τη μελέ­τη και έχου­με εξαι­ρε­τι­κά απο­τε­λέ­σμα­τα, καθώς σημειώ­θη­κε σημα­ντι­κή στα­τι­στι­κή μεί­ω­ση της χολη­στε­ρό­λης και βελ­τί­ω­ση των δει­κτών των λιπι­δί­ων του αίμα­τος στους συγκε­κρι­μέ­νους εθε­λο­ντές συμ­με­τέ­χο­ντες» υπο­γραμ­μί­ζει η δρ. Μέλ­λιου. Τα απο­τε­λέ­σμα­τα της δεύ­τε­ρης φάσης ανα­μέ­νε­ται να ανα­κοι­νω­θούν σύντομα.

Σύμ­φω­να με ερευ­νη­τές η κατα­νά­λω­ση καθη­με­ρι­νά ελιών Καλα­μών μπο­ρεί να επη­ρε­ά­σει θετι­κά το λιπι­δαι­μι­κό προ­φίλ και μπο­ρεί να συμ­βά­λει στη μεί­ω­ση των συμ­πτω­μά­των των καρ­διαγ­γεια­κών νοση­μά­των. Το συμπέ­ρα­σμα αυτό, στην επο­χή μας, έχει βαρύ­νου­σα σημα­σία, καθώς μια από τις κύριες αιτί­ες θανά­του παγκο­σμί­ως αφο­ρά καρ­διαγ­γεια­κά νοσή­μα­τα. «Υπάρ­χει μεγά­λη ανά­γκη στην επι­στη­μο­νι­κή κοι­νό­τη­τα να δημιουρ­γη­θούν φάρ­μα­κα που μπο­ρούν να προ­στα­τέ­ψουν και να βοη­θή­σουν σε τέτοιες περι­πτώ­σεις», σημειώ­νει η δρ. Μάρ­θα-Σπυ­ρι­δού­λα Κατσαρού.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο