Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ελλάδα, η χειρότερη χώρα της ΕΕ για την ελευθερία του Τύπου

Συνε­χί­ζε­ται η κατρα­κύ­λα της Ελλά­δας στην κατά­τα­ξη για την Ελευ­θε­ρία του Τύπου που δημο­σί­ευ­σαν για το 2022 οι Δημο­σιο­γρά­φοι χωρίς Σύνο­ρα την Τρί­τη, καθώς συγκρι­τι­κά με τις υπό­λοι­πες χώρες της ΕΕ βρί­σκε­ται στη χει­ρό­τε­ρη θέση, ξεπερ­νώ­ντας ακό­μη και την Βουλγαρία.

Η Ελλά­δα κατρα­κύ­λη­σε 38 θέσεις και από την 70η θέση το 2021 βρέ­θη­κε στην 108η μέσα σε ένα χρό­νο, κρού­ο­ντας τον κώδω­να του κιν­δύ­νου για τη Δημο­κρα­τία στη χώρα.

Πρό­κει­ται για τη χει­ρό­τε­ρη θέση στην κατά­τα­ξη που έχει κατα­γρά­ψει η Ελλά­δα ανά­με­σα σε 180 χώρες.

Η Ελλά­δα βρί­σκε­ται κάτω από την Ουγ­γα­ρία (85η), τη Βουλ­γα­ρία (91η) την Αλβα­νία (103η) και την Ουκρα­νία (106η), κατα­γρά­φο­ντας την χει­ρό­τε­ρη επί­δο­ση με 55,52 βαθ­μούς στις χώρες της ΕΕ ενώ ξεπερ­νά από τις χώρες της ευρω­παϊ­κής ηπεί­ρου μόνο την Τουρ­κία, την Λευ­κο­ρω­σία και την Ρωσία.

Δεν είναι η πρώ­τη φορά που οι Δημο­σιο­γρά­φοι Χωρίς Σύνο­ρα προει­δο­ποιούν για την κατά­στα­ση των ΜΜΕ στην Ελλάδα.

Χαρα­κτη­ρι­στι­κό είναι το δημο­σί­ευ­μα του περιο­δι­κού POLITICO που αναφέρει:

Η Ελλά­δα είναι η χώρα της ΕΕ με τη χαμη­λό­τε­ρη κατά­τα­ξη για την ελευ­θε­ρία του Τύπου, σύμ­φω­να με τον ετή­σιο Παγκό­σμιο Δεί­κτη Ελευ­θε­ρί­ας του Τύπου που δημο­σιεύ­τη­κε την Τρί­τη (03/05).

Η Ελλά­δα αντι­κα­τέ­στη­σε τη Βουλ­γα­ρία ως η χώρα της ΕΕ με τις χει­ρό­τε­ρες επι­δό­σεις στην προ­στα­σία της Ελευ­θε­ρί­ας του Τύπου και τώρα κατα­τάσ­σε­ται στην 108η ‑από 70η στον δεί­κτη του περα­σμέ­νου έτους- σε μια λίστα με 180 χώρες, που καταρ­τί­στη­κε από τους Δημο­σιο­γρά­φους Χωρίς Σύνορα.

Πηγή: Euractiv, POLITICO

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο